´
-
-
1
-
,
´
´
3
)
п
р
е
в
о
с
х
о
д
н
ы
й
;
4
)
б
л
а
г
о
с
л
о
в
е´
н
н
ы
й
д
о
с
.
´
´
т
о
й
н
ы
й
б
л
а
г
о
с
л
ю
в
е´
н
и
я
.
.
к
а
в
й
ā
а
к
а
р
а
с
м
*
к
а
л
й
ā
а
к
а
р
а
а
т
*
.
.
в
а
й
а
с
м
´
*
к
а
л
й
а
а
т
ā
в
а
1
)
с
ч
а
с
т
ь
е
;
.
´
,
´
2
)
б
л
а
г
о
т
в
о
р
н
о
с
т
ь
п
о
л
е´
з
н
о
с
т
ь
´
к
а
л
й
ā
а
й
а
1
)
с
ч
а
с
т
ь
е
;
2
)
.
´
,
´
б
л
а
г
о
п
о
л
у
ч
и
е
п
р
о
ц
в
е
т
а
н
и
е
-
´
к
а
л
й
ā
а
ч
ā
р
а
1
)
д
о
б
р
о
д
е´
.
´
´
´
т
е
л
ь
н
ы
й
;
2
)
у
в
а
ж
а
е
м
ы
й
;
3
)
с
ч
а
с
т
л
и´
в
ы
й
.
´
´
ч
´
´
к
а
л
й
ā
и
к
ā
к
р
а
с
н
ы
й
м
ы
ш
ь
я
к
.
.
к
а
л
й
а
б
д
а
й
а
с
м
´
´
к
а
л
л
а
1
)
т
л
у
х
о
й
;
2
)
х
р
и´
п
л
ы
й
,
-
;
´
´
´
´
´
о
х
р
и´
п
ш
*
и
й
;
3
)
у
м
н
ы
й
;
4
)
и
с
к
у
с
н
ы
й
´
5
)
з
д
о
.
´
р
б
в
ы
й
-
.
к
а
л
л
а
т
ō
н
и
й
а
м
и
м
м
и
.
´
т
р
а
н
т
(
н
е
л
е
г
а
л
ь
н
о
в
ь
е
х
а
в
и
*
и
й
в
с
т
р
а
н
у
)
´
к
а
л
л
а
т
в
а
й
а
1
)
г
л
у
х
о
т
а
;
.
´
´
´
2
)
х
р
и´
п
л
о
с
т
ь
;
3
)
п
л
о
х
о
е
п
р
о
и
з
н
о
ш
е´
н
и
е
.
´
´
´
´
к
а
л
л
и
й
а
к
л
и´
к
а
,
г
р
у
п
п
а
-
,
´
´
к
а
л
л
ō
л
а
в
р
а
ж
д
е´
б
н
ы
й
н
е
.
´
д
р
у
ж
е
л
о
б
н
ы
й
-
´
´
к
а
л
л
ō
л
а
й
а
1
)
в
р
а
ж
д
е´
б
-
´
´
´
,
н
о
с
т
ь
н
е
д
р
у
ж
е
л
ю
б
и
е
;
2
)
в
о
л
н
а
;
3
)
р
а
.
д
о
с
т
ь
´
´
1
к
а
в
а
1
)
к
р
у
г
л
ы
й
,
к
р
у
г
о
в
о
й
;
~
´
(
*
)
о
п
и´
с
ы
в
а
т
ь
к
р
у
г
;
2
)
.
´
к
о
л
ь
ц
е
в
о
й
.
.
1
1
к
а
в
а
с
м
.
´
´
к
а
в
а
к
а
у
в
а
ц
и´
р
к
у
л
ь
´
´
к
а
в
а
ч
а
й
а
1
)
б
р
о
н
я
;
к
о
л
ь
ч
у
г
а
;
-
´
´
´
´
´
2
)
л
и
т
а
в
р
а
;
3
)
а
м
у
л
е´
т
;
4
)
д
е´
р
е
в
о
б
х
о
д
ж
-
п
а
т
р
а
(
к
у
с
к
и
к
р
о
г
о
и
с
п
о
л
ь
з
у
ю
т
с
я
к
а
к
.
а
м
у
л
е
т
)
-
,
´
к
а
в
а
а
ю
м
о
р
и
с
т
и´
ч
е
с
к
и
й
с
м
е
ш
.
´
н
о
й
-
к
а
в
а
а
к
а
т
х
и
к
а
1
)
ю
м
о
р
и
´
´
´
с
т
и´
ч
е
с
к
и
й
;
2
)
ш
у
т
л
и´
в
ы
й
;
3
)
с
м
е
ш
н
о
й
,
.
´
´
´
к
о
м
и´
ч
е
с
к
и
й
;
4
)
о
с
т
р
о
у
м
н
ы
й
-
´
´
´
к
а
в
а
а
к
а
м
а
1
)
ш
у
т
к
а
,
о
с
т
р
о
.
´
,
´
´
т
а
;
2
)
н
а
с
м
е´
ш
к
а
в
ы
с
м
е´
и
в
а
н
и
е
.
к
а
в
а
а
к
а
м
о
с
н
о
т
;
-
´
´
~
а
)
ш
у
т
и´
т
ь
,
о
с
т
р
и´
т
ь
;
б
)
в
ы
.
´
с
м
е´
и
в
а
т
ь
-
´
´
.
к
а
в
а
а
й
ā
м
1
)
ш
у
т
н
и´
к
,
о
с
т
කලා - 1-´


3) превосхо´дный; 4) благослове´´нный, дос-

то´йный благослюве´´ния.

කලාණකර кавйāṅакара см. කලාණ.

කලාණකරණ වය калйāṅакараṅат

вайа см. කලාණතාව.

කලාණතාව калйаṅатāва 1) сча´стье;

2) благотво´рность, поле´´зность.

කලාණය калйāṅайа 1) сча´стье; 2)

благополу´чие, процвета´ние.

කලාණාවාර калйāṅачāра 1) доброде´´-

тельный; 2) уважа´емый;´ 3) счастли´´вый.

කලාකා к´алйāṅикā кра´сн ый мышчья´к´.

කලාදය калйабдайа см. කගය.

කල калла 1) тлухо´й; 2) хри´´плый,

охри´´пший; 3) у´мный;´ 4) иск´у´сный;´ 5) здо-

рб´в ый.

කලතය каллатōнийа м. имми-

тра´нт (нелегально вьехави ий в страну).

කල වය каллатвайа 1) глухота´ ;

2) хри´´плость; 3) плохо´е произноше´´ние.

කය каллийа к´ли´´к´а, гру´ппа.

කලල каллōла враж´де´´бный, не-

дружело´бный.

කලලය каллōлайа 1) враж´де´´б-

ность, недружелю´бие; 2) волна´; 3) ра´-

дость.

කව 1 кава 1) кру´глый, кругово´й; ~

ගහනවා (අ නවා) опи´´сывать круг; 2)

кольцево´й.

කව 11 кава см. කය.

කවකව кавак´аṫува ци´´ркуль.

කවවය кавачайа 1) броня´; кольчу´га;

2) лита´вра; 3) амуле´´т; 4) де´´рево бхо´дж´-

патра (куски к-рого используются как

амулет) .

කවට каваṫа юмористи´´ческий, смеш-

но´й.

කවට කක каваṫа катхика 1) юмори-

сти´´ческий; 2) шутли´´вый; 3) смешно´й,

коми´´ческий;´ 4) остроу´мный.

කවටකම каваṫакама 1) шу´тк´а, остро´-

та; 2) насме´´ шк´а, высме´´ивание.

කවටක каваṫакам осн. от කවටකම;

~ කරනවා а) шути´´ть, остри´´ть; б) вы-

с ме´´ ивать.

කවටයා каваṫайā м. 1) шутни´´к´, ост-