-
7
.
к
а
ш
Ə
р
у
к
ā
в
а
с
м
*
к
а
ш
Ə
р
у
к
ā
с
т
х
и
й
а
к
.
´
´
п
о
з
в
о
н
о
к
.
к
а
ш
Ə
р
у
д
ā
х
а
й
а
м
е
д
р
а
*
.
´
х
и
т
к
а
ш
Ə
р
у
р
а
х
и
т
а
б
е
с
п
о
з
в
о
*
´
´
´
н
о
ч
н
ы
й
;
~
б
е
с
п
о
з
в
о
н
о
ч
н
о
е
ж
и
-
.
´
в
о
т
н
о
е
´
´
´
к
а
ш
*
Ə
р
у
в
а
с
п
и
н
н
о
й
х
р
е
б
е´
т
,
.
´
´
п
о
з
в
о
н
о
ч
н
и
к
.
.
к
а
ш
м
и
р
а
с
м
.
´
´
к
а
š
*
а
а
й
а
п
р
и
к
о
с
н
о
в
е´
н
и
е
.
´
´
´
´
´
к
а
š
а
й
а
п
р
ю
б
н
ы
й
к
а
м
е
н
ь
,
о
с
е
л
о
к
´
´
.
1
к
а
ш
*
ā
й
а
1
в
я
ж
у
ш
*
и
й
(
н
а
в
к
у
о
)
-
´
´
.
2
1
)
в
я
ж
у
щ
и
й
в
к
у
с
;
2
)
с
м
а
з
ы
в
а
н
и
е
,
.
´
´
´
с
м
а
з
к
а
´
3
)
в
ы
в
а
р
и
в
а
н
и
е
´
1
1
к
а
š
*
ā
й
а
о
р
а
н
ж
е
в
ы
й
;
~
´
´
´
о
р
а
н
ж
е
в
ы
й
ц
в
е
т
;
~
о
р
а
н
ж
е
в
о
е
.
´
о
д
е
я
н
и
е
(
о
у
д
д
и
й
с
к
о
г
о
м
о
н
а
х
а
)
´
´
´
к
а
š
*
а
1
)
п
л
о
х
о
й
,
д
у
р
н
о
й
,
з
л
о
й
-
´
´
´
2
)
с
т
р
а
д
а
ю
щ
и
й
,
м
у
ч
а
ю
щ
и
й
с
я
;
3
*
н
е
с
ч
а
с
т
*
´
´
,
н
ы
й
б
е´
д
с
т
в
у
ю
щ
и
й
;
4
)
н
е
п
р
о
н
и
ц
а
е
м
ы
й
,
.
´
н
е
п
р
о
х
о
д
и´
м
ы
й
´
к
а
š
а
и
а
1
)
б
о
л
ь
´
с
т
р
а
д
а
н
и
е
,
.
´
´
´
´
м
у
ч
ё
н
и
е
;
2
)
н
е
с
ч
а
с
т
ь
е
,
б
е
д
а
.
´
´
.
к
а
š
а
й
а
м
м
о
ш
е´
н
н
и
к
´
´
1
к
а
с
а
1
)
к
а
ш
*
э
л
ь
;
2
)
б
р
о
н
з
а
;
3
)
.
´
´
´
п
о
д
м
ы
ш
к
а
´
4
)
к
о
н
е´
ц
.
´
1
1
к
а
с
а
к
о
к
о
с
о
в
ы
й
´
)
.
с
1
1
1
к
а
с
а
о
н
о
т
1
;
~
´
´
´
´
(
)
у
д
а
р
к
н
у
т
о
м
,
п
л
е´
т
ь
ю
-
~
.
´
´
´
´
а
)
х
л
е
с
т
а
т
ь
,
б
и
т
ь
к
н
у
т
о
м
-
б
)
п
е
р
е
н
´
б
и
ч
е
в
а
т
ь
-
~
щ
ё
л
к
а
т
ь
к
н
у
-
.
´
´
´
т
о
м
;
~
к
н
у
т
о
в
и
ш
е
.
´
.
к
а
с
а
к
ā
р
а
й
ā
м
п
о
г
о
н
щ
и
к
´
´
´
´
´
к
а
с
а
а
1
)
о
с
т
р
ы
й
,
е´
д
к
и
й
-
2
)
в
я
*
.
ж
у
щ
и
й
(
н
а
в
к
у
с
)
´
к
а
с
а
а
п
а
й
а
о
р
а
н
ж
е
в
ы
й
и
л
*
.
ж
ё
л
т
ы
й
ц
в
е
т
´
´
к
а
с
а
н
а
в
ā
1
)
ч
е
с
а
т
ь
с
п
,
з
у
д
е´
т
ь
*
.
´
2
)
ц
а
р
а
п
а
т
ь
(
н
о
г
т
я
м
и
)
´
´
´
к
а
с
а
п
ä
н
с
о
к
м
о
л
о
д
о
г
о
к
о
к
о
*
.
´
с
о
в
о
г
о
о
р
е´
х
а
п
´
´
*
к
а
с
а
й
а
1
)
к
н
у
т
,
п
л
е
т
ь
,
х
л
ы
с
т
´
´
´
´
´
´
2
)
к
о
к
о
с
о
в
ы
й
о
р
е´
х
-
3
*
п
р
о
б
н
ы
й
к
а
м
е
н
ь
-
.
´
´
о
с
е
л
о
к
7 - කසය


කරැකාව кашƏрукāва см. කරැව

කරැකාය кашƏрукāстхийак

позвоно´к´.

කරැහය кашƏрудāхайа мед. ра

х и´т.

කරැරත кашƏрурахита беспозво

но´чный; ~ ායා беспозвоно´чное ж´и-

в о´тное.

කර´ැව кашƏрува спинно´й хребе´´т,

позвоно´чник´.

කර кашмира см. කාර.

කෂණය каšаṅайа прик´основе´´ние.

කෂය каšайа прю´бный к´а´мень, осело´к´.

කෂාය 1 кашāйа 1. вя´жуший (на вкуо)-´

2. 1) вя´жущий вкус; 2) сма´зывание,

сма´зк´а´ 3) выва´ривание.

කෂාය 11 каšāйа ора´нжевый; ~ වය

ора´нж´евый цвет; ~ වය ора´нжевое

одея´ние (оуддийского монаха).

කට каšṫа 1) плохо´й, дурно´й, злой-´

2) страда´ющий, му´чающийся; 3 несча´ст

ный, бе´´дствующий; 4) непроница´емый,

непроходи´´мый.

කටය каšṫаиа 1) боль´ страда´ние,

мучё´ние;´ 2) несча´стье, беда´.

කටයා каšṫайа м. моше´´нник´.

කස 1 каса 1) ка´шэль; 2) бро´нза; 3)

подмы´шк´а´ 4) коне´´ц.

කස 11 каса коко´совый.

කස 111 каса осн. от කසය 1);´ ~ පහර

(පාර) уда´р кнуто´м, пле´´тью-´ ~ පහර ද

නවා а) хлеста´ть, бить к´нуто´м-´ б) перен.

бичева´ть- ~ රැවනවා щёлкать кну-

то´м; ~ ට к´нутови´ше.

කසකාරයා касакāрайā м. пого´нщик.

කසට касаṫа 1) о´стрый, е´´дк´ий-´ 2) вя´

жущий (на вкус).

කසටපෑය касаṫапайа ора´нжевый ил

жёлтый цвет.

කසනවා касанавā 1) чеса´тьсп, зуде´´ть

2) цара´пать (ногтями).

කසපැ касапäн сок´ молодо´го коко´

сового оре´´ ха.

කසය´ касайа 1) к´нут, плеть, хлпыст´

2) коко´совый оре´´х-´ 3 про´бный ка´мень-

осело´ к´.