7
*
*
*
*
.
1
ඵ
к
а
*
у
в
а
с
д
э
в
и
й
ā
м
с
о
б
с
т
в
.
´
.
1
м
и
ф
1
*
а
л
у
в
а
с
д
е´
в
и
п
(
э
п
и
т
*
е
т
ñ
и
и
*
н
у
)
´
.
л
в
а
1
ඵ
*
ඵ
к
*
у
в
э
у
п
д
.
.
1
ඵ
к
а
*
у
х
а
р
а
с
м
ඵ
´
.
1
ඵ
к
а
л
у
х
и
с
в
а
л
а
с
ā
м
г
и
е´
н
а
*
.
´
1
к
а
ñ
к
š
ā
в
а
ж
е
л
а
н
и
е
´
´
1
к
а
ñ
с
й
а
1
)
м
е´
д
н
ы
й
;
2
)
б
р
о
н
з
о
*
.
1
в
ы
й
´
.
1
к
ā
ñ
с
й
а
к
ā
р
а
й
ā
м
м
е´
д
*
.
´
1
н
и
к
´
;
1
к
ā
ñ
с
й
а
й
а
1
)
м
е
д
ь
*
2
)
б
р
о
н
з
а
-
.
´
´
´
1
3
)
т
о
н
г
;
4
)
к
у
б
п
к
,
ч
а
ш
*
а
.
1
1
к
ā
п
р
и
ч
и
м
я
о
т
;
~
´
´
´
1
п
о
ж
и
р
а
т
ь
,
е
с
т
ь
с
ж
а
д
н
о
с
т
ь
ю
´
~
´
´
,
´
1
в
б
и
в
а
т
ь
в
д
а
л
б
л
и
в
а
т
ь
,
в
к
о
л
а
ч
и
*
.
1
в
а
т
ь
.
.
.
1
*
1
1
к
ā
м
с
о
б
с
т
в
м
и
ф
1
*
а
(
э
п
и
т
е
т
.
*
1
р
а
х
м
ы
)
´
´
´
*
1
1
1
к
а
в
о
р
о
н
и
й
;
~
*
*
в
о
р
о
н
ь
я
с
т
а
я
*
.
.
1
*
к
ā
к
о
*
в
о
т
-
.
,
*
к
ā
*
п
р
и
с
т
а
в
к
а
о
б
о
з
н
а
ч
о
т
р
и
ц
´
´
*
в
о
й
с
т
в
о
и
л
и
к
а
ч
е
с
т
в
о
;
ඵ
п
л
о
х
а
п
.
´
д
о
р
о
г
а
´
.
к
ā
д
а
м
е
с
т
к
о
г
о
.
´
к
ā
к
а
к
а
м
а
о
б
ж
о
р
с
т
в
о
´
´
.
.
.
к
ā
к
а
т
а
ж
с
о
б
с
т
в
м
и
ф
1
*
а
к
а
т
а
.
(
э
п
и
т
е
т
(
*
а
р
а
с
в
а
т
и
)
´
к
ā
к
а
т
ā
л
и
й
а
н
е
о
ж
и´
д
а
н
н
ы
й
*
.
´
,
´
н
е
п
р
е
д
в
и´
д
е
н
н
ы
й
с
л
у
ч
а
й
н
ы
й
´
´
к
ā
к
а
т
ā
л
и
й
а
й
а
н
е
о
ж
и´
д
а
н
*
´
´
´
,
н
о
с
т
ь
с
л
у
ч
а
й
н
о
с
т
ь
,
н
е
п
р
е
д
в
и´
д
е
н
н
ы
й
с
л
у
*
-
.
ч
а
й
´
.
к
ā
к
а
п
а
к
š
и
й
ā
м
в
о
р
о
н
а
*
´
.
к
ā
к
а
й
а
м
1
)
в
о
р
о
н
а
´
2
)
п
е
р
е
н
*
.
´
о
б
ж
о
р
а
´
к
ā
к
а
с
в
а
р
а
и
м
´
ю
щ
и
й
т
р
у
б
ы
й
.
´
´
.
´
г
о
л
о
с
(
о
у
к
в
с
г
о
л
о
с
о
м
в
о
р
о
н
ы
)
´
´
´
´
к
ā
к
а
с
в
а
р
а
й
а
1
)
к
а
р
к
а
н
ь
е
-
.
´
´
´
2
)
г
р
у
б
ы
й
,
н
е
п
р
и
я
т
н
ы
й
т
о
л
о
с
´
´
.
к
ā
к
ā
з
в
у
к
о
п
о
д
р
к
а
р
к
а
н
ь
е
*
~
.
´
´
´
к
а
р
к
а
т
ь
.
´
.
к
ā
к
ā
р
и
м
с
о
в
а
(
о
у
к
в
в
р
а
*
.
´
в
о
р
ю
н
ы
)
.
´
.
к
ā
к
ā
л
а
й
а
м
в
о
р
б
н
а
´
´
´
*
к
ā
к
и
з
а
ш
и
т
н
о
г
о
ц
в
е
т
а
,
ц
в
е
т
*
.
´
х
а
к
и
7 ක ා 


1 කඵවදයා ка увасдэвийā м. собств

1 миф. 1 алувасде´´вип (эпитет ñии ну).

1 කඵ වඵ кавувэлу пд. ´

1 කඵහර ка ухара см. කඵවර.

1 කඵවලසා калухисваласā м. гие´´на

1 කාංෂාව каñкšāва жела´ние.

1 කාංස каñсйа 1) ме´´дный; 2) бро´нзо

1 вый .

1 කාංසකාරයා кāñсйакāрайā м. ме´´д

1 ник´.

1 කාංසය кāñсйайа 1) медь; 2) бро´нза-

1 3) тонг; 4) к´у´бпк, ча´ша.

1 කා 1 кā прич. имя от කනවා; ~

1දමනවා пожира´ть, есть с ж´а´дностью´ ~

1 වදනවා вбива´ть, вда´лбливать, вкола´чи

1 вать .

1 කා 11 кā м. собств. миф. 1 а (эпитет

1 рахмы) .

කා 111 ка воро´ний; ~ ස воро´нья ста´я

කා 1 кā ко в. от කවද.

කා кā приставка, обознач. отриц-

войство или качество;´ කාපඵය плоха´п

доро´га .

කාද кāда мест. кого´ා

කාකකම кāкакама обжо´рство.

කාකත кāката ж. собств. миф. 1 а´к´ата

(эпитет ( арасвати) .

කාකතාය кāкатāлийа неожи´´данный

непредви´´денный, случа´йный.

කාකතායය кāкатāлийайа неож´и´´дан

ность, случа´йность, непредви´´денный слу´

чай . -

කාකපයා кāкапакšийā м. воро´на

කාකයා кāкайа м. 1) воро´на´ 2) перен

обжо´ра .

කාකවර кāкасвара им´ющий тру´бый

го´лос (оукв. с го´лосом воро´ны).

කාකවරය кāкасварайа 1) к´а´рк´анье-´

2) гру´бый, неприя´тный то´лос.

කාකා кāкā звукоподр. ка´рк´анье ~

ගානවා к´а´рк´ать.

කාකා кāкāри м. сова´ (оукв. вра

в орю´ны).

කාකාලයා кāкāлайа м. ворб´на.

කා кāки заши´тного цве´та, цве´т

ха´ ки.