*
*
-
1
1
´
´
.
*
к
ā
р
а
к
а
й
ā
м
1
)
д
е´
я
т
е
л
ь
;
2
)
и
с
-
.
´
´
´
п
ю
л
н
и´
т
е
л
ь
;
3
)
а
г
е´
н
т
,
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
л
ь
.
´
к
а
р
а
г
ä
н
у
м
а
ж
е
н
и´
т
ь
б
а
.
´
к
ā
р
а
а
т
в
а
й
а
п
р
и
ч
и´
н
н
о
с
т
ь
-
´
´
´
к
ā
р
а
а
й
а
п
р
и
ч
и´
н
а
,
м
о
т
и
в
´
п
о
.
´
,
в
о
д
д
о
в
о
д
´
´
´
к
ā
р
а
ā
в
а
1
)
п
р
и
ч
и´
н
а
,
м
о
т
и´
в
;
.
´
´
´
д
о
в
о
д
;
2
)
п
р
е
д
м
е´
т
,
д
е´
л
о
*
3
)
с
о
б
ы
т
и
е
.
´
*
к
ā
р
а
и
к
а
п
р
и
ч
и´
н
н
ы
й
.
´
.
к
ā
р
а
а
в
а
й
ā
м
с
е´
л
е
з
е
н
ь
.
´
´
.
к
ā
р
а
а
в
ī
ж
у
т
к
а
-
´
´
к
ā
р
а
н
а
в
ā
о
т
к
а
ш
л
и
в
а
т
ь
с
я
,
п
т
´
´
´
´
х
а
р
к
и
в
а
т
ь
с
я
-
о
т
к
а
ш
л
и
в
а
т
ь
,
.
´
´
´
о
т
х
а
р
к
и
в
а
т
ь
;
п
л
е
в
а
т
ь
´
к
ā
р
а
б
а
и
д
х
а
н
а
й
а
ж
е
н
и
т
ь
-
´
´
´
´
´
´
б
а
;
б
р
а
ч
н
ы
е
у
з
ы
;
~
ж
е
н
и´
т
ь
с
я
-
.
´
´
´
в
ы
х
о
д
и´
т
ь
з
а
м
у
ж
´
´
´
к
ā
р
а
м
а
1
)
о
т
с
т
о
й
,
о
с
а
д
о
к
´
н
а
л
ё
т
-
´
´
,
´
´
´
2
)
с
л
и
з
ь
;
3
)
е´
д
к
о
е
в
е
щ
е
с
т
в
о
к
а
у
с
т
и´
ч
е
с
к
о
е
.
´
с
р
е´
д
с
т
в
о
´
.
к
ā
р
а
м
о
с
н
о
т
-
~
*
´
´
´
(
*
ද
)
о
с
а
ж
д
а
т
ь
с
я
,
о
т
с
т
а
и
в
а
т
ь
с
я
;
.
´
о
б
р
а
з
о
в
ы
в
а
т
ь
н
а
л
ё
т
-
´
´
1
к
ā
р
а
й
а
1
)
д
ё
й
с
т
в
и
е
,
д
е´
я
т
е
л
ь
.
´
´
н
о
с
т
ь
;
2
)
д
е´
л
о
,
з
а
н
я
т
и
е
.
´
1
1
к
ā
р
а
й
а
а
в
т
о
м
о
б
и´
л
ь
.
к
а
р
а
л
л
ā
м
в
и
д
н
е
б
о
л
ь
и
*
о
й
.
р
ы
о
ы
.
´
.
к
ā
р
а
в
а
й
ā
м
в
о
р
о
н
а
´
.
к
ā
р
а
в
и
к
ā
к
к
ā
м
с
е
р
а
я
.
´
´
в
о
р
о
н
а
(
в
и
д
*
*
о
*
о
п
е
*
р
1
е
п
а
е
п
*
)
.
к
ā
р
а
х
ā
*
в
и
д
р
и
с
а
.
´
к
ā
р
ā
г
ā
р
а
й
а
т
ю
р
ь
м
а
´
´
.
к
ā
р
и
к
ā
в
а
ж
1
)
а
к
т
р
и´
с
а
-
2
)
.
´
т
а
н
ц
о
в
щ
и
ц
а
.
´
.
к
ā
р
и
п
у
м
с
о
в
а
(
о
у
к
в
в
р
а
г
в
о
-
.
´
р
о
н
ы
)
´
´
к
ā
р
и
й
а
1
)
д
е´
й
с
т
в
и
е
;
2
)
д
е´
л
о
,
з
а
-
´
´
´
н
я
т
и
е
;
б
е
з
р
а
з
л
и´
ч
н
г
,
в
с
ё
р
а
в
н
о
;
´
´
*
*
н
и
ч
е
г
о
,
в
с
ё
в
п
о
р
я
д
-
.
к
е
´
к
ā
р
у
и
к
а
1
)
м
и
л
о
с
е´
р
д
н
ы
й
,
.
´
´
´
´
с
о
с
т
р
а
д
а
т
е
л
ь
н
ы
й
;
2
)
д
о
б
р
ы
й
,
н
е´
ж
н
ы
й
.
.
к
ā
р
у
й
а
с
м
´
к
ā
р
у
й
а
й
а
1
)
м
и
л
о
с
е´
р
д
и
е
,
.
´
,
´
´
с
о
с
т
р
а
д
а
н
и
е
;
2
)
д
о
б
р
о
т
а
н
е´
ж
н
о
с
т
ь
- 11


කාරකය ා кāракайā м. 1) де´´ятель;´ 2) ис-

пюлни´´тель; 3) аге´´нт, представи´тель.

කාරගැම карагäнума жени´´тьба.

කාරණවය кāраṅатвайа причи´´нность.

කාරණය кāраṅайа причи´´на, моти´в´ по´-

вод, до´вод.

කාරණාව кāраṅāва 1) причи´´на, моти´´в;´

до´вод; 2) предме´т, де´´ло 3) собы´тие.

කාරක кāраṅика причи´´нный.

කාරඩවයා кāраṅḋавайā м. се´´лезень.

කාරඩ кāраṅḋавī ж. у´тк´а.

කාරනවා кāранавā отк´а´шливаться, пт-

ха´ркиваться-´ කාර දමනවා отк´а´шливать,

отха´ркивать;´ плева´ть.

කාරබධනය кāрабаидханайа жени´ть-

ба;´ бра´чные у´зы; ~ කරනවා ж´ени´´ться-´

выходи´´ть за´муж´.

කාරම кāрама 1) отсто´й, оса´док´´ налёт-

2) слизь;´ 3) е´´дкое вещество´, к´аусти´´ческое

сре´´дство .

කාර кāрам осн. от කාරම-´ ~ බ නවා

(බැදනවා) осаж´да´ться, отста´иваться;

образо´вывать налёт.

කාරය 1 кāрайа 1) дё´йствие, де´´ятель-

ность; 2) де´´ло, заня´тие.

කාරය 11 кāрайа автомоби´´ль.

කාරලා караллā м. вид небольи ой

рыоы .

කාරවයා кāравайā м. воро´на.

කාරකාකා кāравикāккā м. се´рая

воро´на (´вид о опе р1епаеп ).

කාරහා кāрахā вид риса.

කාරාගාරය кāрāгāрайа тюрьма´.

කාකාව кāрикāва ж. 1) актри´´са-´ 2)

танцо´вщица.

කා кāрипу м. сова´ (оукв. враг во-

ро´н ы) .

කාය кāрийа 1) де´´йствие; 2) де´´ло, за-

ня´тие; කා නෑ безразли´´чнг, всё равно´;

කට කාය නෑ ничего´, всё в поря´д-

ке.

කාරැක кāруṅика 1) милосе´´рдный,

сострада´тельный; 2) до´брый, не´´ ж´ный.

කාරැණ кāруṅйа см. කාරැක.

කාරැණය кāруṅйайа 1) милосе´´рдие,

сострада´ние; 2) доброта´, не´´ жность.