1
8
4
*
*
*
´
1
к
а
л
а
к
а
т
х
ā
н
т
а
р
а
й
а
х
р
ю
-
.
´
´
´
,
´
,
´
1
н
и
к
а
л
е´
т
о
п
и
с
ь
и
с
т
о
р
и´
ч
е
с
к
и
е
з
а
п
и
с
и
´
1
к
ā
в
а
к
а
б
х
а
в
а
и
а
ч
е
р
н
о
т
а
,
.
1
ч
ё
р
н
ы
й
ц
в
е
т
´
´
´
1
к
ā
*
а
к
а
и
а
1
)
з
н
а
к
,
м
е´
т
к
а
-
.
´
´
´
ч
´
1
с
л
е
д
-
2
)
в
е
с
н
у
ш
к
а
;
3
)
п
е´
ч
е
н
ь
.
´
´
.
1
к
ā
в
а
к
а
и
ā
м
в
о
д
я
н
а
я
з
м
е
я
.
´
1
к
а
*
а
к
ä
а
с
м
е
р
т
е´
л
ь
н
ы
й
я
д
1
*
к
ā
*
а
к
р
а
м
ā
н
у
г
а
т
а
х
р
п
н
о
-
´
´
1
л
о
г
и´
ч
е
с
к
и
й
;
~
*
*
х
р
о
н
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
й
.
´
´
*
п
о
р
я
д
о
к
.
*
к
ā
л
а
к
р
и
й
а
о
с
н
о
т
*
´
´
*
-
~
*
у
м
и
р
а
т
ь
;
~
н
е
к
-
.
´
*
р
п
л
о
г
.
*

к
ā
л
а
к
р
и
й
ā
в
а
с
м
е
р
т
ь
.
*
к
ā
л
а
к
х
а
ñ
д
ж
а
н
а
й
а
с
м
.
.
´
*
к
а
*
а
к
х
а
а
й
а
п
е´
ч
е
н
ь
´
*
к
ā
*
*
а
г
а
и
т
а
х
р
о
н
о
л
о
г
и´
ч
е
с
*
.
´
´
к
и
й
;
~
х
р
п
н
о
л
о
г
и
я
-
´
*
к
ā
*
а
г
а
и
т
а
й
а
х
р
п
н
о
л
о
.
г
и
п
´
´
к
ā
в
а
г
у
а
м
е
т
е
о
р
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
й
*
´
´
~
м
е
т
е
о
р
п
л
о
г
и´
ч
е
с
к
и
е
у
с
л
о
в
и
я
;
~
-
´
´
´
м
е
т
е
о
р
о
л
о
г
и´
ч
е
с
к
а
я
с
т
а
н
´
´
ц
и
я
;
~
п
р
п
г
н
о
з
п
о
г
о
*
.
д
ы
´
к
ā
в
а
г
у
а
д
ж
*
ñ
а
у
м
е´
ю
ш
и
й
.
´
´
´
п
р
е
д
с
к
а
з
ы
в
а
т
ь
п
о
г
о
д
у
´
*
к
ā
*
а
н
а
к
р
а
к
а
1
)
п
е
р
и
о
д
и´
ч
е
с
-
.
´
´
к
и
й
;
2
)
ц
и
к
л
и´
ч
е
с
к
и
й
´
´
к
ā
*
а
н
а
к
р
а
и
а
1
)
п
е
р
и´
о
д
-
.
´
´
´
2
)
ц
и
к
л
;
3
)
р
а
с
п
и
с
а
н
и
е
;
4
)
т
о
д
-
´
к
ā
л
а
т
у
в
а
к
к
у
а
р
т
и
л
л
е
р
и´
й
´
´
с
к
и
й
;
п
у
ш
е
ч
н
ы
й
;
~
*
*
а
)
а
р
т
и
л
-
´
´
´
´
л
е
р
и´
й
с
к
и
е
о
р
у
д
и
я
;
б
)
м
а
т
е
р
и
а
л
ь
н
а
я
ч
а
с
т
ь
´
´
´
´
´
´
а
р
т
и
л
л
е´
р
и
и
;
в
)
а
р
т
и
л
л
е
р
и´
й
с
к
и
е
с
к
л
а
д
ы
;
~
´
´
*
о
р
у
д
и´
й
н
ы
й
л
а
ф
е´
т
;
~
а
р
т
и
л
-
´
´
´
л
е
р
и´
й
с
к
о
е
д
е´
л
ю
;
~
а
р
т
и
л
л
е
р
и´
й
с
к
и
е
-
.
´
´
´
в
о
й
с
к
а
,
а
р
т
и
л
л
е´
р
и
я
*
к
ā
л
а
т
у
в
а
к
к
у
к
ā
р
а
й
ā
.
´
.
м
а
р
т
и
л
л
е
р
и´
с
т
.
´
к
ā
*
а
т
у
в
а
к
к
у
в
а
о
р
у
д
и
е
.
к
ā
л
а
д
х
а
р
м
а
и
а
с
м
е
р
т
ь
(
о
у
к
в
.
´
´
з
а
к
о
н
в
р
е´
м
е
н
и
)
.
´
*
к
ā
л
а
п
а
н
д
а
м
а
ф
а
к
е
л
1 84


1 කාලකථාතරය калакатхāнтарайа хрю´-

1 ник´а, ле´´топись, истори´´ческ´ие за´писи.

1 කාලකභාවය кāвакабхаваиа чернота´,

1 чёрный цвет.

1 කාලකය кā акаиа 1) знак´, ме´´тк´а-

1 след- 2) весну´шчк´а;´ 3) пе´´чень.

1 කාලකයා кāвакаиā м. водяна´я змея´.

1 කාලකැට ка акäṫа смерте´´льный яд.

1 කාල මාගත кā акрамāнугата хрпно-

1 логи´´ческий; ~  ළ ව ළ хронологи´ческий

поря´до к´.

කාල යා кāлакрийа осн. от කාල

යාව- ~ කරනවා умира´ть; ~ කථාව нек´-

рпло´г.

කාලයාව кāлакрийāва смерть.

කාලඛංජනය кāлакхаñджанайа см.

කාලඛණඩය.

කාලඛඩය ка акхаṅḋайа пе´´чень.

කාලගත кā агаṅита хронологи´´чес

к´ий; ~ ශාතය хрпноло´гия.

කාලගතය кā агаṅитайа хрпноло´-

гип .

කාලණ кāвагуṅа метеорологи´ческ´ий

~ තවය метеорплоги´´ческие усло´вия; ~

පෂණාගාරය метеорологи´´ческ´ая ста´н-

ция; ~ වෘ වාතාව прпгно´з пого´

ды.

කාලණ ඥ кā вагуṅаджñа уме´´юший

предск´а´зывать пого´ду.

කාලව ක кā анакрака 1) периоди´´чес-

кий; 2) цик´ли´´ческий.

කාලව ය кā анакраиа 1) пери´´од-´

2) цик´л; 3) расписа´ние;´ 4) тод.

කාලව кāлатувакку артиллери´´й-

ский;´ пу´шечный; ~ පකරණ а) артил-

лери´´йские ору´дия;´ б) материа´льная часть

артилле´´рии;´ в) артиллери´´йские ск´ла´ды;´ ~

ගැ ළ оруди´´йный лафе´´т; ~ ශාය артил-

лери´´йское де´´лю; ~ සදාව артиллери´´йские

войск´а´, артилле´´рия. -

කාලව  කාරය ා кāлатуваккукāрайā

м. артиллери´´ст.

කාලව  ව кā атуваккува ор у´дие.

කාලධමය кāладхармаиа смерть (о укв.

зако´н вре´´ мени) .

කාලපදම кāлапандама фа´кел.