*
5
*
-
*
*
.
´
´
к
а
л
ā
и
а
с
а
ж
е
л
е´
з
о
;
с
т
а
л
ь
´
.
к
ā
*
и
ñ
г
а
й
ā
м
1
)
с
л
о
н
-
2
)
.
´
з
м
е
я
´
´
´
к
ā
л
и
к
а
в
р
е´
м
е
н
н
ы
й
;
о
т
н
о
с
я
ш
и
й
-
.
´
с
я
к
о
в
р
е
м
е
н
и
´
,
´
к
ā
в
и
к
а
й
а
1
)
т
е
м
н
о
т
а
м
р
а
к
*
.
´
2
)
о
б
л
а
ч
н
о
с
т
ь
-
.
к
ā
л
и
к
а
и
а
м
ч
ё
р
н
ы
й
с
к
о
р
.
´
п
и
о
н
.
.
.
к
ā
*
и
к
а
ж
*
1
)
с
о
б
с
т
в
м
и
ф
´
´
´
1
*
а
л
и
к
а
я
(
э
п
и
т
е
т
*
п
у
р
г
и
)
;
2
)
н
е
б
е´
с
н
а
п
.
´
п
е
в
и
ц
а
.
´
.
к
ā
л
и
н
а
й
ā
м
ч
ё
р
н
а
п
к
о
б
р
а
.
´
к
ā
л
и
в
а
в
р
е´
м
е
н
н
ы
й
´
,
к
ā
л
у
š
и
а
й
а
г
р
я
з
ь
и
с
п
о
р
ч
е
н
-
.
н
о
с
т
ь
.
´
к
ā
*
ō
н
и
т
а
с
в
о
е
в
р
е´
м
е
н
н
ы
й
.
´
к
ā
л
ō
п
а
в
а
й
а
м
а
г
н
и´
т
.
.
к
ā
л
и
а
с
м
.
´
´
´
*
к
ā
л
й
а
й
а
р
а
с
с
в
е´
т
,
з
а
р
я
.
´
к
ā
в
а
т
л
у
н
а
´
к
ā
в
а
д
и
н
а
в
ā
1
)
р
а
з
*
е
д
а
т
ь
-
.
´
´
2
*
р
ж
а
в
е
т
ь
.
к
ā
в
а
й
и
й
ā
и
в
и
д
п
р
е
с
н
о
в
о
д
н
о
й
.
р
и
б
ы
-
´
´
к
ā
в
а
*
а
1
)
з
а
щ
и
т
а
,
п
о
к
р
п
в
и´
т
е
л
ь
.
´
´
´
с
т
в
о
,
о
х
р
а
н
а
;
2
)
с
о
х
р
а
н
е´
н
и
е
.
´
´
.
к
ā
в
ā
м
л
и
ч
и´
н
к
а
(
м
о
л
и
)
.
к
ā
в
ā
т
и
о
с
н
о
т
;
~
.
´
´
р
а
к
о
в
и
н
а
у
с
т
р
и
ц
ы
.
´
.
к
ā
в
ā
и
й
ā
м
у
с
т
р
и
ц
а
´
к
ā
в
ä
д
и
м
а
1
)
р
а
з
ь
е
д
а
н
и
е
*
.
´
,
´
´
2
)
р
ж
а
в
ч
и
н
а
к
о
р
р
о
з
и
п
.
к
ā
в
и
й
а
б
у
й
(
р
ы
б
а
ц
к
о
й
с
е
т
и
)
.
к
ā
в
и
и
а
к
к
ā
р
а
й
ā
с
м
.
.
´
´
´
к
ā
в
и
й
а
м
а
1
)
п
о
э
м
а
-
2
)
п
о
э
з
и
я
´
´
к
ā
в
и
с
и
с
и
т
т
е´
л
о
,
с
л
о
в
о
и
.
´
д
у
ш
а
´
к
ā
в
й
а
п
о
э
т
и´
ч
е
с
к
и
й
;
~
´
´
´
п
о
э
т
и´
ч
е
с
к
о
е
п
р
о
и
з
в
е
д
е´
н
и
е
;
~
.
´
´
п
о
э
т
и
к
а
.
*
*
к
ā
в
и
а
к
а
р
т
р
у
с
м
.
.
´
.
´
*
к
ā
в
й
а
к
а
р
а
й
ā
м
п
о
э
т
.
´
.
к
ā
в
й
а
к
ā
р
и
ж
п
о
э
т
е´
с
с
а
5 - ක ා ව


කාලායස калāиаса ж´еле´´зо; сталь.

කාංගයා кā иñгайā м. 1) слон-´ 2)

з мея´ .

කාක кāлик´а вре´´менный; относя´ший-

ся ко вре´ мени.

කාකය кāвикайа 1) темнота´, мрак´

2) о´блачность.

කාකයා кāликаиа м. чёрный скор-

пио´н.

කාකා кā ика ж. 1) собств. миф.

1 а´лик´ая (эпитет пурги); 2) небе´´снап

певи´ца.

කානයා кāлинайā м. чёрнап ко´бра.

කාන кāлива вре´´менный.

කාෂය кāлуšиайа грязь, испо´рчен-

ность .

කාලත кā ōнита своевре´´ менный.

කාලපලය кāлōпавайа магни´´т.

කාල кāлиа см. කාලත.

කාලය´ кāлйайа рассве´´т, заря´.

කාව кāват луна´.

කාවනවා кāвадинавā 1) раз еда´ть-

2 рж´а´веть.

කාවයා кāвайийā и. вид пресноводной

рибы .

කාවල кāва а 1) защи´та, покрпви´´тель-

ство, охра´на;´ 2) сохране´´ние.

කාවා кāвā м. личи´´нк´а (моли).

කාවා кāвāти осн. от කාවායා; ~

කව ра´ковина у´стрицы.

කාවායා кāвāṫийā м. у´стрица.

කාවැම кāвäдима 1) раз ьеда´ ние

2) рж´а´вчина, корро´зип.

කාය кāвийа буй (рыбацкой сети).

කායකාරයා кāвииаккāрайā см.

කාවකාරයා.

කායම кāвийама 1) поэ´ма-´ 2) поэ´зия.

කා кāвисисит те´´ло, сло´во и

ду ша´ .

කාව кāвйа поэти´´ческий; ~ බධනය

поэти´´ческое произведе´´ние;´ ~ ශාය

поэ´ тик´а.

කාවක ෘ кāвиакартру см. කාව

කාරයා.

කාවකාරය´ ා кāвйакарайā м. поэ´т.

කාවකා кāвйакāри ж. поэте´´сса.