*
*
*
*
1
ч
.
´
´
к
ā
в
й
а
й
а
1
)
п
о
э
м
а
;
2
)
п
о
э
з
и
я
.
.
к
ā
в
й
ā
к
ā
р
а
с
м
.
´
.
к
ā
ш
а
й
а
с
м
*
.
´
´
к
ā
ш
м
ī
р
а
к
а
ш
м
и´
р
с
к
и
й
.
´
´
´
*
к
ā
š
х
а
д
е
р
е
в
я
н
н
ы
й
.
к
ā
š
х
а
к
а
р
м
а
й
а
с
м
.
*
´
к
ā
š
х
а
н
и
т
р
а
й
а
р
е
з
ь
б
а
п
о
.
´
д
е´
р
е
в
у
.
´
к
а
š
х
а
т
а
к
š
а
к
а
й
ā
м
.
´
´
п
л
о
т
н
и
к
´
к
а
š
х
а
т
а
н
т
у
д
р
е
в
е´
с
н
о
е
.
´
´
в
о
л
о
к
н
о
.
´
´
к
ā
š
х
а
й
а
д
е´
р
е
в
о
;
д
р
е
в
е
с
и´
н
а
´
´
*
к
ā
š
х
а
*
Ə
к
х
а
к
а
р
е
з
ь
б
а
п
о
.
´
д
е´
р
е
в
у
.
´
*
к
ā
š
*
х
а
л
Ə
к
х
а
к
а
й
ā
м
.
´
´
´
р
е´
з
ч
и
к
п
о
д
е´
р
е
в
у
´
*
к
ā
š
х
а
с
к
а
н
д
х
а
й
а
с
т
в
о
л
.
´
д
е´
р
е
в
а
´
к
ā
š
*
х
ā
г
ā
р
а
й
а
д
е
р
е
в
я
н
н
ы
й
.
д
о
м
-
´
´
*
к
ā
š
х
ā
в
а
1
)
м
е´
с
т
о
;
2
)
н
а
п
р
а
в
-
´
´
´
´
´
л
е´
н
и
е
;
3
)
г
р
а
н
и´
ц
а
;
4
)
п
р
о
м
е
ж
у
т
о
к
(
в
р
е
.
м
е
н
и
)
.
´
к
ā
с
а
й
а
к
а
ш
е
л
ь
´
´
к
а
с
ā
в
а
ж
ё
л
т
о
е
п
л
а
т
ь
е
(
о
у
д
д
и
й
*
.
с
к
о
г
о
м
о
н
а
х
а
*
´
´
.
к
ā
с
и
м
н
д
в
н
ь
г
и
;
#
,
~
,
´
.
*
п
о
с
л
г
д
е
д
е´
н
ь
г
и
т
а
м
и
.
´
с
ч
а
с
т
ь
е
.
´
к
ā
с
и
и
а
м
о
н
ё
т
а
.
´
´
´
к
ā
с
ī
с
а
ж
е
л
е´
з
н
ь
й
к
у
п
о
р
о
с
.
´
к
ā
х
а
л
а
с
у
х
о
й
.
´
к
ā
х
а
л
а
й
а
1
)
р
о
т
;
2
)
т
р
у
б
а
.
´
.
к
ā
х
а
*
а
й
ā
м
п
е
т
у
х
´
*
к
ā
л
а
ч
ё
р
н
ы
й
;
~
ч
ё
р
н
а
п
.
с
п
л
ь
-
´
к
ä
к
а
р
и
м
а
и
с
п
а
р
е´
н
и
е
(
д
е
й
с
т
.
в
и
е
)
,
´
´
к
ä
к
а
р
э
н
а
в
ā
и
с
п
а
р
я
т
ь
с
я
.
´
в
ы
п
а
р
и
в
а
т
ь
с
п
.
´
.
к
ä
к
и
р
и
м
н
о
г
у
р
ц
ы
.
´
´
к
ä
к
и
л
л
а
п
а
п
о
р
о
т
н
и
к
.
´
к
ä
к
у
м
а
б
о
л
ь
,
с
т
р
а
д
а
н
и
е
.
´
у
к
ä
к
л
а
б
у
т
о
н
කාව 1ч


කාවය кāвйайа 1) поэ´ма; 2) поэ´зия.

කාවාකාර кāвйāкāра см. කාව.

කාශය кāшайа см. කාසය´ .

කාර кāшмīра к´ашми´´рский.

කාඨ´ кāšṫ´ха деревя´нный.

කාඨකය кāšṫхакармайа см. කා

ඨය.

කාඨය кāšṫханитрайа резьба´ по

де´´ реву.

කාඨතෂකයා каšṫхатак´šакайā м.

пло´тник´.

කාඨත каšṫхатанту древе´´ сное

волок´но´ .

කාඨය кāšṫхайа де´´рево; древеси´´на.

කාඨ´ ඛක кāšṫха Əкхака резьба´ по

де´´ реву.

කාඨඛකය´ ා кāšṫхалƏкхакайā м.

ре´´зчик´ по де´´реву.

කාඨකධය´ кāšṫхаскандхайа ствол

де´´ рева.

කාඨාගාරය кāšṫхāгāрайа деревя´нный

до м .

කාඨ ාව кāšṫхāва 1) ме´´сто;´ 2) направ-

ле´´ние; 3) грани´´ца; 4) промеж´у´ток´ (вре-

мени) .

කාසය кāсайа ка´шель.

කාසාව касāва ж´ёлтое пла´тье (оуддий

ского монаха .

කා кāси мн. дв´ньги;´ # කාතනද, ~

තනට වා посл. где де´´ньги, там и

сча´стье.

කාය кāсииа монё´та.

කාස кāсīса ж´еле´´знь й купоро´с.

කාහල кāхала сухо´й.

කාහලය кāхалайа 1) рот; 2) труба´.

කාහලයා кāха айā м. пету´х.

කාළ кāла чёрный;´ ~ ලවණ чёрнап

спль .

කැකෑම кäкарима испаре´´ние (дейст-

в ие) .

කැකෑරනවා кäк´арэнавā испаря´ться,

в ыпа´риватьсп.

කැ кäкири мн. огурцы´ .

කැල кäкилла па´поротник´.

කැම кäкума боль, страда´ние.

කැ ළ кäкула буто´н.