п
-
*
.
´
.
к
ä
в
у
т
а
а
н
а
т
п
е´
ч
е
н
ь
-
´
к
ä
в
у
м
а
л
е
п
ё
ш
к
а
(
и
з
р
и
с
о
в
о
й
м
у
-
к
и
с
п
а
т
о
к
о
й
и
л
и
с
а
х
а
р
о
м
*
п
о
д
ж
а
р
е
н
.
н
а
я
н
а
м
а
с
л
е
)
.
´
.
к
ä
в
у
л
ä
х
и
й
ā
м
о
б
ж
о
р
а
´
к
ä
в
э
н
а
в
ā
1
)
б
ы
т
ь
с
ь
е´
д
е
н
-
-
´
´
´
´
н
ы
м
;
2
)
к
у
с
а
т
ь
с
я
;
3
)
т
е
р
з
а
т
ь
с
я
,
м
у
ч
и
т
ь
.
с
я
(
о
т
б
о
л
и
)
´
´
.
´
к
ä
š
и
й
а
р
1
к
а
с
с
о
в
ы
й
;
~
.
´
´
.
´
´
´
´
(
)
к
а
с
с
о
в
а
я
б
у
д
к
а
*
2
к
а
с
с
и
р
´
´
´
к
ä
с
а
1
)
п
о
д
м
ы
ш
к
а
;
2
)
с
о
м
н
ё
н
и
е
-
.
´
3
)
л
е
с
,
ч
а
щ
а
.
.
к
ä
с
а
а
с
м
´
´
,
´
к
ä
с
а
п
а
а
к
р
а
й
п
о
д
о
л
с
а
р
о
н
-
´
´
´
´
т
а
;
~
п
о
д
т
ы
к
а
т
ь
с
а
р
о
н
г
п
о
д
.
´
п
о
я
с
.
´
*
к
ä
с
и
к
и
л
и
й
а
у
б
б
р
н
а
я
´
´
к
ä
с
ī
м
а
1
)
к
а
ш
е
л
ь
;
2
)
з
у
д
,
ч
е
-
.
´
´
с
о
т
к
а
´
´
к
ä
с
у
п
п
п
т
т
а
п
а
н
ц
и
р
ь
ч
е
*
.
´
р
е
п
а
х
и
.
´
.
к
ä
с
у
б
у
в
ā
м
ч
е
р
е
п
а
х
а
.
.
к
ä
с
у
м
а
с
м
.
.
с
´
к
ä
п
а
а
с
м
.
.
к
ä
с
б
ā
в
ā
с
м
-
´
к
ä
с
б
а
п
п
т
т
а
п
а
н
ц
и
р
ь
ч
е
.
´
р
е
п
а
х
и
.
´
к
ä
с
б
а
л
э
л
л
а
с
м
.
.
´
´
к
ä
с
б
а
в
ā
м
о
р
с
к
а
п
ч
е
р
е
п
а
х
а
.
´
´
.
к
ä
с
в
а
у
в
ā
м
б
е
к
а
с
.
´
к
ä
с
с
а
к
а
ш
е
л
ь
.
´
´
1
к
ä
х
ä
а
б
п
д
е´
ц
,
с
т
р
е
к
а
л
ю
.
´
´
1
1
к
ä
х
ä
а
т
о
щ
и
й
,
х
у
д
о
й
.
.
´
к
ä
х
ä
у
с
м
1
.
к
ä
х
ä
п
р
и
ч
и
м
я
о
т
-
.
´
´
~
о
т
к
а
ш
л
и
в
а
т
ь
,
о
т
х
а
р
к
и
в
а
т
ь
.
.
к
ä
х
ä
п
а
а
с
м
´
.
к
ä
х
и
б
э
л
л
ā
м
ц
е
й
л
о
н
-
.
´
´
с
к
а
я
с
о
й
к
а
(
*
*
*
а
о
*
п
а
*
а
.
.
к
ä
х
ī
м
а
с
м
.
.
හ
к
ä
х
у
м
а
с
м
.
හ
к
ä
х
у
л
ä
х
и
й
ā
с
м
-
.
.
.
*
к
ä
л
а
й
а
с
м
.
.
´
к
ä
л
а
с
м
п - ක ැ ළ


කැවත кäвута анат. пе´´ чень.

කැවම кäвума лепёшк´а (из рисовой му-

ки с патокой или сахаром поджарен-

ная на масле).

කැවලැයා кäвулäхийā м. обжо´ра.

කැවනවා кäвэнавā 1) быть сье´´ден-

ным;´ 2) куса´ться; 3) терза´ться, му´чить-

ся (от боли).

කැය к´äšийар 1. к´а´ссовый; ~ සය

(´ව) к´а´ссовая бу´дка 2. к´асси´р.

කැස кäса 1) подмы´шк´а; 2) сомнё´ние-

3) лес, ча´ща.

කැසට кäсаṫа см. කැහැට.

කැසපට кäсапаṫа к´рай, подо´л саро´н-

та;´ ~ ගහනවා подтык´а´ть саро´нг под

по´яс.

කැ ළ ය кäсикилийа убб´рная.

කැම кäсīма 1) к´а´шель; 2) зуд, че-

со´тк´а.

කැපාත к´äсуппптта па´нцирь че

репа´х и.

කැවා кäсубувā м. черепа´ха.

කැම кäсума см. කැම.

කැපට к´äспаṫа см. කැසපට.

කැබාවා кäсбāвā см. කැබෑවා .

කැබෑපාත кäсбапптта па´нцирь че-

репа´ хи.

කැබෑලල к´äсбалэлла см. කැබෑ

පාත.

කැබෑවා кäсбавā морска´п черепа´ха.

කැවවා кäсваṫувā м. бек´а´с.

කැස кäсса ка´шель.

කැහැට 1 кäхäṫа бпде´´ц, стрека´лю.

කැහැට 11 кäхäṫа то´щий, худо´й.

කැහැ к´äхäṫу см. කැහැට 1.

කැහැ кäхä прич. имя от කනවා-

~ දමනවා отка´шливать, отха´ркивать.

කැහැපට кäхäпаṫа см. කැසපට.

කැබලා кäхибэллā м. цейло´н-

ская со´йк´а ( а о па а.

කැම кäхīма см. කැම.

කැහම кäхума см. කැම.

කැහලැයා кäхулäхийā см. කැවලැ

යා. -

කැ ළ ය кäлайа см. කැලය.

කැ ළ ෑ к´äла см. කැලෑ.