-
1
о
7
-
´
´
,
´
*
н
и
е
;
2
)
а
л
ч
н
о
с
т
ь
ж
а
д
н
о
с
т
ь
;
3
)
л
ю
б
о
п
ы
т
.
1
с
т
в
о
-
,
´
´
1
к
у
т
у
х
а
л
а
1
)
ж
е
л
а
ю
ш
и
й
с
т
р
е
´
´
;
´
´
1
м
я
ш
и
й
с
я
;
2
)
л
ю
б
о
п
ы
т
н
ы
й
3
)
о
т
л
и´
ч
н
ы
й
;
.
´
´
1
в
е
л
и
к
о
л
е´
п
н
ы
й
;
4
)
н
е
о
б
ы
к
н
о
в
е´
н
н
ы
й
.
.
т
1
к
у
у
х
а
л
а
й
а
с
м
-
´
´
,
´
1
к
у
т
т
и
р
ī
м
а
о
б
м
а
н
ж
у
л
ь
н
и
.
1
ч
е
с
т
в
о
-
,
´
1
к
у
т
с
ā
в
а
1
)
о
с
у
ж
д
е´
н
и
е
п
о
р
и
-
,
´
´
1
ц
а
н
и
е
;
2
)
о
с
к
о
р
б
л
е´
н
и
е
б
р
а
н
ь
;
3
)
н
е
у
в
а
.
´
´
1
ж
е´
н
и
е
´
*
к
у
т
с
и
т
а
1
)
о
с
к
о
р
б
л
ё
н
н
ы
й
;
2
)
.
´
´
´
´
*
п
р
е
з
р
е´
н
н
ы
й
;
3
)
н
и´
з
к
и
й
,
п
о
д
л
ы
й
´
,
´
к
у
д
а
1
)
с
о
г
н
у
т
ы
й
с
о
г
б
е´
н
н
ы
й
´
.
´
2
)
т
о
р
б
а
т
ы
й
.
к
у
д
а
й
а
г
о
р
б
.
´
.
к
у
д
ā
м
г
о
р
б
у
н
.
´
к
у
д
ä
и
й
а
у
г
о
л
(
в
д
о
м
е
)
.
к
у
д
и
о
с
н
о
т
;
~
.
´
´
п
о
д
р
е
з
а
т
ь
с
у
х
о
ж
и´
л
и
я
(
у
л
о
и
*
а
д
и
)
-
´
´
´
´
к
у
д
и
у
1
)
л
о
ж
н
ы
й
;
2
)
е
р
е
т
и´
ч
е
с
.
´
к
и
й
;
3
)
я
з
ы
ч
е
с
к
и
й
´
´
.
к
у
д
и
у
в
ā
м
1
)
е
р
е
т
и´
к
;
2
)
.
´
п
з
ы
ч
н
и
к
.
´
´
к
у
д
и
й
а
с
у
х
о
ж
и´
л
и
е
.
´
.
к
у
д
и
р
а
к
ā
р
а
й
а
м
к
о
н
ю
х
.
´
.
к
у
д
ī
ж
г
о
р
б
у
н
ь
я
-
´
´
,
´
,
´
´
к
у
д
у
1
)
м
а
л
е
н
ь
к
и
й
к
о
р
о
т
к
и
й
к
а
р
-
´
´
,
´
´
л
и
к
о
в
ы
й
;
2
)
к
р
и
в
о
й
с
о
г
н
у
т
ы
й
;
3
)
г
о
р
б
а
´
т
ы
й
;
#
~
м
а
л
е
н
ь
к
и
й
д
о
м
;
~
´
´
´
´
(
)
м
а
л
е
н
ь
к
о
е
к
о
л
ь
ц
о
;
~
(
)
.
´
м
а
л
е
н
ь
к
и
й
в
о
д
о
ё
м
,
п
р
у
д
-
හ
к
у
д
у
г
п
т
с
а
н
г
и
й
а
1
*
у
д
у
´
г
о
т
с
а
н
г
и
я
(
п
о
с
л
е
д
н
я
я
и
з
п
я
т
и
ч
а
с
т
е
й
.
,
,
,
-
,
,
*
у
т
р
а
1
1
и
т
а
к
и
с
о
с
т
о
я
щ
а
я
и
з
1
о
к
н
и
г
)
.
´
´
к
у
д
у
н
и
й
а
1
)
р
у
ч
е´
й
;
2
)
к
а
н
а
л
´
´
´
к
у
д
р
у
š
и
1
)
п
л
о
х
о
в
и´
д
п
щ
и
й
;
.
´
2
)
з
л
о
й
;
3
)
е
р
е
т
и´
ч
е
с
к
и
й
.
.
к
у
д
р
у
š
и
к
а
с
м
´
´
к
у
д
р
у
š
и
й
а
1
)
п
л
о
х
о
е
з
р
е´
-
.
´
н
и
е
;
2
)
з
л
о
й
в
з
г
л
я
д
;
3
)
е´
р
е
с
ь
-
´
´
´
к
у
д
д
а
и
й
а
1
)
п
р
ы
щ
;
2
)
о
п
у
х
о
л
ь
.
.
к
у
д
д
э
и
й
а
с
м
´
.
к
у
д
х
ā
н
й
а
м
н
з
ё
р
н
а
п
л
о
х
о
г
о
.
´
к
а
ч
е
с
т
в
а
1 о7 -  ධ ා


ние; 2) а´лчность, жа´дность; 3) любопы´т-

1 ство .

1 හල кутухала 1) ж´ела´юший, стре-

1 мя´шийся; 2) любопы´тный; 3) отли´´чный;´

1 великоле´´пный; 4) необыкнове´´нный.

1 හලය кутухалайа см. කය.

1 ම куттирīма обма´н, ж´у´льни-

1 чество.

1  සාව кутсāва 1) осуж´де´ние, пори-

1ца´ние; 2) оскорбле´´ние, брань; 3) неува-

1 ж´е´´ ние.

 ත кутсита 1) оскорблённый;´ 2)

презре´´нный;´ 3) ни´´зкий, по´длый.

 ද куда 1) со´гнутый, согбе´´ нный´

2) т орба´тый.

 දය кудайа горб.

දා кудā м. горбу´н.

දැය кудäṫийа у´гол (в доме).

 куди осн. от ය; ~ කපනවා

подреза´ть сухожи´´лия (у лои ади).

 кудиṫу 1) ло´ж´ный;´ 2) ерети´´чес-

кий; 3) язы´ ческий.

 වා кудиṫувā м. 1) ерети´´к´; 2)

пзы´ чник.

ය кудийа сухож´и´´лие.

රකාරයා кудиракāрайа м. ко´нюх.

  кудī ж. горбу´нья.

 к´уду 1) ма´ленький, коро´ткий, к´а´р-

ликовый; 2) к´риво´й, со´гнутый; 3) горба´-

тый; # ~ මැර ма´ленький дом; ~ ද

(ව) ма´леньк´ое к´ольцо´; ~ වැව (ල)

ма´ленький водоём, пруд.

 ගාසහය кудугптсангийа 1 уду-

готса´нгия (последняя из пяти частей

,, утра-11итаки,,, состоящая из 1о книг).

 ය кудунийа 1) руче´й; 2) к´ана´л.

දෘ кудруšṫи 1) пло´хо ви´´дпщий;´

2) злой; 3) ерети´´ческий.

දෘක кудруšṫика см. දෘ.

දෘය кудруšṫийа 1) плохо´е зре´´-

ние; 2) злой взгляд; 3) е´´ресь.

දය к´уддаṫийа 1) прыщ;´ 2) о´пу-

х оль

 දය куддэṫийа см. දය.

ධාන кудхāнйа мн. зёрна плохо´го

ка´ честв а.