*
1
.
´
´
´
к
у
н
а
ī
1
)
м
ы
ш
*
ь
я
к
;
2
)
к
о
р
и
а
н
д
р
.
´
´
,
´
´
к
у
н
т
а
й
а
п
и´
к
а
к
о
п
ь
ё
;
д
р
о
т
и
к
.
´
,
´
к
у
н
т
а
и
й
а
к
и
р
к
а
м
о
т
ы
г
а
-
´
´
´
´
*
*
к
у
н
д
а
р
а
л
а
д
а
н
;
~
д
е
р
ж
а
.
´
´
ш
и
й
л
а
д
а
н
;
к
а
д
я
щ
и
й
´
.
к
у
н
д
у
о
с
н
о
т
;
~
-
´
´
(
)
п
р
ь
г
а
т
ь
;
д
е´
л
а
т
ь
п
р
ы
.
´
´
´
ж
о
к
;
~
п
р
ы
г
а
н
ь
е
.
´
´
´
к
у
н
д
у
в
а
п
р
ы
ж
о
к
.
´
*
*
*
к
у
н
д
у
р
у
в
а
з
е
м
л
я
-
´
,
´
к
у
п
и
т
а
1
)
р
а
з
г
н
е´
в
а
н
н
ы
й
р
а
с
с
е´
р
-
´
´
´
,
´
´
ж
е
н
н
ы
й
;
г
н
е´
в
н
ы
й
с
е
р
д
и´
т
ы
й
;
2
)
н
е
д
о
в
о
л
ь
;
´
,
´
н
ы
й
;
~
а
)
г
н
е
в
и´
т
ь
с
е
р
д
и
т
ь
´
б
)
-
´
´
´
´
р
а
з
д
р
а
ж
а
т
ь
;
~
а
)
б
ы
т
ь
р
а
с
с
е
р
´
´
,
´
,
´
-
к
е
н
н
ы
м
р
а
з
г
н
е´
в
а
н
н
ы
м
с
е
р
д
и´
т
ы
м
;
б
)
.
´
б
ы
т
ь
р
а
з
д
р
а
ж
ё
н
н
ы
м
´
´
к
у
п
и
т
а
к
а
м
а
г
н
е
в
,
я
р
о
с
т
ь
´
.
´
´
р
а
з
д
р
а
ж
е´
н
и
е
-
´
.
-
к
у
п
у
р
у
š
*
а
й
ā
м
п
л
о
х
о
й
ч
е
.
´
,
´
´
л
о
в
е
к
н
е
г
о
д
я
й
,
´
´
к
у
п
п
а
в
а
н
а
в
ā
р
а
з
д
р
а
ж
а
т
ь
.
´
с
е
р
д
ч
т
ь
´
´
к
у
п
п
ā
й
а
м
а
п
о
с
е
л
е´
н
и
е
р
о
д
и
е
в
.
(
н
е
п
р
и
к
а
с
а
е
м
ы
х
)
,
,
´
´
к
у
п
п
и
й
а
1
)
с
к
л
я
н
к
а
п
у
з
ы
р
ё
к
.
´
´
´
ф
л
а
к
о
н
*
2
)
ч
а
ш
е
ч
к
а
(
ц
в
е
т
к
а
)
´
´
-
к
у
п
п
и
х
ä
а
й
а
ч
а
ш
к
а
,
´
´
к
у
б
у
д
и
н
а
в
ā
п
р
о
б
у
ж
д
а
т
ь
с
я
.
´
п
р
о
с
ы
п
а
т
ь
с
я
´
-
к
у
б
у
д
у
1
)
п
о
л
у
р
а
с
п
у
с
т
и´
в
ш
и
й
с
я
.
´
´
ц
в
е
т
о
к
;
2
)
с
т
ы
д
´
к
у
б
у
д
д
а
н
а
в
ā
1
)
б
у
д
и
т
ь
;
.
´
2
)
п
ю
д
н
и
м
а
т
ь
.
´
´
к
у
б
д
ж
а
г
о
р
б
а
т
ы
й
.
´
.
к
у
б
д
ж
а
й
а
м
г
о
р
б
у
н
.
´
к
у
м
а
к
д
а
м
е
с
т
ч
т
о
-
´
к
у
м
а
к
х
э
й
и
н
д
а
с
к
а
´
,
´
,
´
-
´
к
о
й
ц
е´
л
ь
ю
з
а
ч
е´
м
*
п
о
ч
е
м
у
*
-
´
´
´
´
к
у
м
а
а
д
а
з
а
ч
е´
м
*
,
д
л
я
ч
е
г
о
-
п
о
ч
е
´
м
у
к
у
м
а
т
Ə
р
у
к
а
р
а
н
а
в
а
.
´
´
о
ц
е´
н
и
в
а
т
ь
,
р
а
с
ц
е´
н
и
в
а
т
ь
´
,
´
´
.
´
к
у
м
а
н
а
м
е
с
т
к
а
к
о
й
к
о
т
о
р
ы
й
*
,
´
к
у
м
а
н
т
р
а
а
1
)
ф
р
а
к
ц
и
о
н
н
ы
й
´
´
р
а
с
к
о
л
ь
н
и
ч
е
с
к
и
й
;
2
)
з
а
г
о
в
о
р
щ
и
ч
е
с
к
и
й
;
.
´
´
,
´
3
)
п
о
д
р
ы
в
н
ю
й
м
я
т
е´
ж
н
ы
й
කන 1


න кунаṫī 1) мышья´к´; 2) кориа´ндр.

තය кунтайа пи´´к´а, копьё; дро´тик´.

තාය кунтаṅийа кирка´, моты´га.

දර кундара ла´дан;´ ~ ධා держ´а´-

ший ла´дан; кадя´щий.

 кунду осн. от ව;´ ~

කනවා (ගහනවා) прь´гать; де´´лать пры-

жо´к´; ~ ගැම пры´ганье.

 ව кундува прыж´о´к´.

 රැව кундурува земля´.

 ත купита 1) разгне´´ ванный, рассе´´р-

ж´енный; гне´´вный, серди´´тый;´ 2) недово´ль-

ный; ~ කරනවා а) гневи´´ть, серди´ть;´ б)

раздраж´а´ть;´ ~ වනවා а) быть рассе´р-

-к´енным, разгне´´ванным, серди´´тым;´ б)

быть раздраж´ённым.

 තකම к´упитакама гнев, я´рость´

раздраж´е´´ние.

- රැෂයා купуруšайā м. плохо´й че-

лове´к´, негодя´й.

 පවනවා куппаванавā раздра ж´а´ть,

сердч´ть.

 පායම куппāйама поселе´´ние ро´диев

(неприкасаемых) .

 ය куппийа 1) скля´нк´а, пузырёк,

флако´н 2) ча´шечк´а (цветка).

-  හැඩය куппихäḋайа ча´шк´а

 නවා кубудинавā пробу ж´да´ться,

просыпа´ться.

-   кубуду 1) полураспусти´´вшийся

цвето´к´; 2) стыд.

 දනවා кубудданавā 1) буди´ть;

2) пюднима´ть.

ජ´ кубджа горба´тый.

ජයා кубджайа м. горбу´н.

මද кумак´да мест. чтоා

ම හද кумак´ хэйинда с ка-

ко´й-це´´льюා, заче´´ м , почему´

 මටද к´умаṫада заче´´ м , для чего´ා-´ поче-

м у´ ා

මරැ කරනවා куматƏру каранава

оце´´нивать, расце´´нивать.

මන к´умана мест. к´ако´йා, кото´рый

 මණ кумантраṅа 1) фракцио´нный,

раско´льнический ; 2) загово´рщический;

3) подрывню´й, мяте´´ж´ный.