*
8
*
-
.
к
у
м
а
н
т
р
а
а
к
ā
р
а
с
м
.
.
к
у
м
а
н
т
р
а
а
к
ā
р
а
й
ā
м
-
´
´
´
´
1
)
з
а
г
о
в
о
р
щ
и
к
-
2
)
и
н
т
р
и
г
а
н
;
3
)
ф
р
а
к
ц
и
о
.
´
´
´
н
е´
р
,
р
а
с
к
о
л
ь
н
и
к
,
´
´
*
к
у
м
а
н
т
р
а
а
й
а
1
)
з
а
г
о
в
о
р
-
´
´
´
´
´
с
г
о
в
о
р
;
2
)
и
н
т
р
и´
г
а
;
3
)
п
о
д
р
ы
в
н
а
я
,
р
а
с
´
´
´
к
о
л
ь
н
и
ч
е
с
к
а
я
д
е´
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
;
~
´
´
´
´
а
)
у
с
т
р
а
и
в
а
т
ь
з
а
г
о
в
о
р
;
б
)
п
л
е
с
т
и´
и
н
т
р
и´
г
и
;
-
´
,
´
´
в
)
з
а
н
и
м
а
т
ь
с
я
п
о
д
р
ы
в
н
о
й
р
а
с
к
о
л
ь
н
и
ч
е
с
.
´
к
о
й
д
е´
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
ю
.
.
к
у
м
а
р
ā
с
м
.
.
к
у
м
а
р
ī
с
м
.
к
у
м
а
р
у
м
1
)
с
ы
н
;
2
)
р
е
б
ё
н
о
к
;
.
3
)
п
р
и
н
ц
;
´
.
к
у
м
а
р
у
в
а
м
1
)
р
е
б
ё
н
о
к
*
2
)
.
п
р
и
н
ц
.
.
´
´
*
к
у
м
ā
р
а
к
а
й
а
с
м
.
к
у
м
а
р
а
д
Ə
в
а
т
ā
в
ā
м
.
´
´
´
´
д
е´
м
о
н
,
н
е
н
а
в
и´
д
*
щ
и
й
ж
е´
н
щ
и
н
.
;
.
´
к
у
м
ā
р
а
й
ā
м
1
)
с
ы
н
*
2
)
п
р
и
н
ц
´
.
к
у
м
ā
р
и
к
ā
в
а
ж
1
)
м
о
л
о
д
а
я
.
´
´
д
е´
в
у
ш
к
а
;
2
)
п
р
и
н
ц
е´
с
с
а
´
1
.
к
у
м
ā
р
и
й
а
м
и
ф
*
у
м
а
р
и
я
(
ц
е
н
т
р
а
л
ь
н
а
я
ч
а
с
т
ь
м
и
р
а
и
л
и
1
1
н
д
и
я
*
-
.
п
о
и
н
д
и
й
с
к
о
й
к
о
с
м
о
г
о
н
и
и
)
-
´
.
к
у
м
ā
р
и
х
ā
м
и
ж
*
1
)
ж
ё
н
щ
и
.
´
´
´
н
а
-
2
)
х
о
з
я
й
к
а
-
´
´
.
´
к
у
м
ā
р
ī
ж
1
)
д
е´
в
у
ш
к
а
;
2
)
п
р
и
н
.
´
ц
ё
с
с
а
-
´
´
к
у
м
ā
р
ō
д
а
й
а
р
о
ж
д
е´
н
и
е
д
е
.
´
т
е´
й
.
´
´
.
*
к
у
м
ä
т
и
й
а
м
п
л
о
х
о
й
м
и
н
и´
с
т
р
-
´
ඵ
к
у
м
у
к
у
л
у
в
а
п
о
л
у
р
а
с
п
у
с
т
и´
в
.
´
´
ш
и
й
с
я
ц
в
е
т
о
к
.
´
.
´
ඵ
к
у
м
у
к
у
л
у
в
ā
м
п
е
т
у
х
-
´
,
´
к
у
м
у
у
у
т
п
н
у
в
ш
и
й
п
о
г
р
у
з
и´
в
ш
и
й
.
с
я
н
а
д
н
о
.
´
´
к
у
м
у
д
а
к
а
м
ф
а
р
а
.
.
.
´
к
у
м
у
д
а
й
ā
м
с
о
б
с
т
в
м
и
ф
´
1
*
у
м
у
д
а
я
(
с
л
о
н
,
п
о
д
д
е
р
ж
и
в
а
ю
щ
и
й
з
е
м
н
о
й
.
и
*
а
р
)
´
´
к
у
м
у
д
а
в
а
н
а
в
ā
п
о
л
о
с
к
а
т
ь
.
(
р
о
т
)
-
,
´
к
у
м
у
д
и
н
а
в
ā
н
ы
р
я
т
ь
п
о
г
р
у
.
´
´
´
ж
а
т
ь
с
я
в
в
о
д
у
8 -


 ම ණකාර кумантраṅакāра см.

මණ.

මතණකාරයා кумантраṅакāрайā м.

1) загово´рщик´- 2) интрига´н; 3) фрак´цио-

не´´ р, раско´льник´.

මතණය´ кумантраṅайа 1) за´говор,

сго´вор;´ 2) интри´´га;´ 3) подрывна´я, рас-

ко´льническ´ая де´´ятельность; ~ කරනවා

а) устра´ивать за´говор; б) плести´´ интри´´ги;

в) занима´ться подрывно´й, раско´льничес-

кой де´´ятельностью.

මරා кумарā см. කමාරයා.

ම кумарī см. මාකාව.

මරැ кумару м. 1) сын; 2) ребёнок;

3) принц.

මරැවා кумарува м. 1) ребёнок´; 2)

принц.

මාරකය´ ා к´умāракайа см. මාරයා.

මාර වතාවා кумара дƏватāвā м.

де´´мон, ненави´´д щий ж´е´´нщин.

මාරයා к´умāрайā м. 1) сын; 2) принц.

මාකාව кумāрикāва ж. 1) молода´я

де´´вушка; 2) принце´´сса.

 මාය кумāрийа миф. 1 ума´рия

(центральная часть мира или 11ндия -

по индийской космогонии).

මාහා кумāрихāми ж. 1) жё´нщи-

на-´ 2) хозя´йк´а.

මා к´умāрī ж. 1) де´´вушк´а; 2) прин-

цё´ сса .

මාරදය кумāрōдайа рож´де´´ние де-

те´´ й.

මැයා кумäтийа м. плохо´й мини´´стр.

  ඵව кумукулува полураспусти´´в-

шийся цвето´к´.

  ඵවා кумук´улувā м. пету´х.

  кумуṫу утпну´вший, погрузи´´вший-

ся на дно.

ද кумуда к´амфара´.

දයා к´умудайā м. собств. миф.

1 умуда´я (слон, поддерживающий земной

и ар) .

 දවනවා к´умудаванавā полоска´ть

(рот) .

නවා кумудинавā ныря´ть, погру-

ж´а´ться в во´ду.