-
п
හ
.
´
.
к
у
м
б
у
к
а
р
у
в
ā
м
г
о
н
ч
а
р
.
.
´
к
у
м
б
у
д
у
с
м
.
´
´
к
у
м
б
у
р
а
р
и´
с
о
в
о
е
п
о
л
е
~
.
´
к
у
м
б
у
р
у
о
с
н
о
т
;
-
´
´
´
´
´
з
а
к
о
н
о
з
е´
м
л
я
х
п
о
д
р
и´
с
о
м
;
~
р
и´
с
о
.
´
в
о
е
п
о
л
е
.
.
´
к
у
м
б
у
в
а
с
м
1
-
,
´
´
к
у
м
б
у
в
а
н
р
а
з
*
ю
ц
в
е´
т
н
ы
й
п
ё
с
т
.
р
ы
й
.
.
к
у
м
б
у
с
с
а
с
м
.
´
´
к
у
й
а
з
е
м
л
я
.
к
у
й
и
т
а
н
с
и
с
м
.
´
,
´
к
у
й
и
л
а
з
а
п
а
х
а
р
о
м
а
т
.
´
.
´
к
у
р
а
ñ
г
а
й
ā
м
о
л
е´
н
ь
-
.
´
к
у
р
а
о
с
н
о
т
*
~
к
о
-
´
´
´
п
ы
т
н
ы
й
;
и
м
е´
ю
щ
и
й
к
о
п
ы
т
а
;
~
в
о
´
´
,
´
´
´
л
ю
ч
и´
т
ь
к
о
п
ы
т
а
п
о
з
е
м
л
е´
у
с
т
а
л
о
б
р
е
с
т
и´
,
(
о
с
к
о
т
е
)
;
~
(
)
п
ы
л
ь
и
л
*
.
´
-
г
р
я
з
ь
и
з
п
ю
д
к
о
п
ы
т
к
у
р
а
к
к
а
н
в
и
д
п
р
о
с
а
1
1
и
в
*
п
е
.
с
о
*
а
с
а
п
а
.
´
1
к
у
р
а
н
п
п
т
а
*
о
р
а
н
.
´
*
к
у
р
а
й
а
к
о
п
ы
т
о
.
´
.
.
*
к
у
р
а
р
ā
м
з
о
о
л
с
к
о
п
а
.
´
к
у
р
а
л
а
й
ā
с
м
*
´
´
´
´
.
´
´
*
к
у
р
а
в
и
й
ā
м
и
н
д
и´
й
с
к
а
я
к
у
к
у
ш
-
.
´
к
а
~
´
к
у
р
а
х
а
н
в
и
д
п
р
о
с
а
;
.
´
´
п
р
о
с
п
н
а
я
к
а
ш
а
.
о
л
´
к
у
р
а
л
а
к
о
*
с
-
´
´
´
,
´
´
´
.
´
к
у
р
ā
м
1
)
к
а
р
л
и
к
п
и
г
м
е´
й
;
2
)
к
а
р
.
´
л
и
к
о
в
о
е
ж
и
в
о
т
н
о
е
-
´
,
´
*
к
у
р
ā
л
а
й
а
1
)
п
о
м
о
с
т
п
л
а
т
ф
о
р
.
´
м
а
;
2
)
м
о
г
и´
л
а
;
с
м
е
р
т
ь
;
3
)
т
р
о
б
.
´
´
´
´
.
к
у
р
и
р
а
й
ā
м
ж
е
с
т
о
к
и
й
ч
е
л
о
в
е´
к
-
´
´
´
*
к
у
р
и
р
у
с
у
р
о
в
ы
й
,
ж
е
с
т
о
к
и
й
,
б
е
з
.
´
´
ж
а
л
о
с
т
н
ы
й
-
´
´
*
к
у
р
и
р
у
к
а
м
а
с
у
р
о
в
о
с
т
ь
,
ж
е
с
.
´
т
о
к
о
с
т
ь
.
´
,
´
к
у
р
у
м
а
л
е
н
ь
к
и
й
к
о
р
о
т
к
и
й
-
´
к
у
р
у
к
у
р
у
г
ā
н
а
в
ā
ц
а
.
´
р
а
п
а
т
ь
-
´
´
´
*
*
к
у
р
у
г
у
л
ā
в
а
с
к
л
а
д
к
а
(
о
д
е
ж
.
д
ы
)
.
හ
к
у
р
у
н
г
а
м
и
и
й
ā
с
м
.
п -  ර ැ හ


ඩකරැවා кумбукарувā м. гонча´р.

ඩ к´умбуду см. .

ඩර кумбура ри´´совое по´ле.

ඩරැ к´умбуру осн. от ඩර; ~ පනත

зако´н о зе´´млях под ри´´сом;´ ~ යාය ри´´со-

вое по´ле.

ඩව к´умбува см. ඩය 1.

ඩව к´умбуван раз юцве´´тный, пёст-

р ый.

ඩස кумбусса см. ඩහ.

 ය к´уйа земля´.

ත куйитанси см ත.

ල куйила за´пах, арома´т.

 රංගයා к´ураñгайā м. оле´´нь.

ර к´ура осн. от රය ~ අැ ко-

пы´тный; име´´ющий копы´та; ~ ගානවා во-

лючи´´ть копы´та по земле´´, уста´ло брести´´

(о скоте); ~ රජ (රද, රා) пыль ил

грязь из-пюд копы´т.

රක кураккан вид проса 11ив пе

со асапа.

රපාත куранппта 1 ора´н.

 රය курайа копы´то.

රරා курарā м. зоол. скопа´.

 රලයා к´уралайā см. රරා

රය´ ා к´уравийā м. инди´´йская к´ук´у´ш-

к´а .

රහ курахан вид проса;´ ~ තලප

проспна´я ка´ша.

 ර ළ курала ко´лос.

රා к´урā м. 1) к´а´рлик´, пигме´´й; 2) к´а´р-

ликовое живо´тное.

රා ළ ය курāлайа 1) помо´ст, платфо´р-

ма; 2) моги´´ла; смерть; 3) троб.

රයා курирайā м. ж´есто´кий челове´´к´.

රැ куриру суро´вый, ж´есто´кий, без-

ж´а´лостный.

රැකම курирукама суро´вость, ж´ес-

то´к ость .

රැ куру ма´ленький, коро´ткий.

රැරැ ගානවා к´урукуру гāнавā ца-

ра´ пать .

රැලාව куругулāва ск´ла´дк´а (одеж-

ды) .

රැහයා курунгамиṫийā см. රංග

යා .