´
*
*
*
*
,
´
к
у
р
у
у
г
ā
н
а
в
ā
1
)
т
е
р
е´
т
ь
.
,
´
´
´
,
´
с
к
о
б
л
и´
т
ь
с
к
р
е
с
т
и´
;
2
)
ч
е
с
а
т
ь
в
ы
ч
ё
с
ы
в
а
т
ь
-
´
к
у
р
у
и
п
э
и
й
а
р
о
т
а
н
.
´
г
о
в
а
я
к
о
р
з
и´
н
а
.
´
к
у
р
у
и
й
а
г
а
л
л
о
н
.
.
ඩ
к
у
р
у
т
у
н
у
в
ā
с
м
к
у
р
у
н
д
а
к
п
б
а
й
и
й
а
.
´
´
.
м
д
и´
к
и
й
г
о
л
у
б
ь
(
ф
и
о
л
е
т
о
в
о
г
о
ц
в
е
т
а
)
-
´
к
у
р
у
н
д
а
н
а
в
ā
1
)
б
и
т
ь
к
о
п
ы
.
´
.
´
т
о
м
о
з
е´
м
л
ю
;
2
)
п
е
р
е
н
с
е
р
д
и´
т
ь
с
я
´
к
у
р
у
н
д
у
к
о
р
и´
ц
а
;
~
-
´
(
*
)
с
б
´
р
щ
и
к
к
о
р
и´
ц
ы
;
~
к
о
.
´
´
р
и´
ч
*
о
е
м
а
с
л
о
.
´
.
к
у
р
у
н
д
у
г
а
л
а
м
и
н
г
и
а
ц
и´
н
т
´
´
´
к
у
р
у
н
д
у
в
а
т
т
а
*
*
а
д
ы
к
о
р
и´
ц
ы
.
(
а
р
и
с
т
о
к
р
а
т
и
ч
е
с
к
и
й
р
а
й
о
н
1
´
о
л
о
м
б
о
)
´
´
´
к
у
р
у
п
ā
в
а
с
к
о
б
к
а
;
с
т
о
й
к
а
´
.
´
´
к
р
о
н
ш
т
е´
й
н
.
´
.
к
у
р
у
п
ā
в
ā
м
ч
е
р
е
п
а
х
а
´
к
у
р
у
б
и
*
и
й
а
1
)
н
е
б
п
л
ь
ш
и´
е
´
´
´
´
´
´
´
в
о
р
о
т
а
;
к
а
л
и´
т
к
а
;
2
)
з
а
д
н
я
я
и
л
и
б
п
к
о
в
а
п
.
´
´
д
в
е
р
ь
;
3
)
у
з
к
и
й
п
р
о
х
о
д
-
´
´
к
у
р
у
м
а
к
р
о
н
а
(
м
о
н
е
т
а
д
о
с
т
о
и
н
.
с
т
в
о
м
в
6
*
и
и
л
л
и
н
г
о
в
)
.
.
к
у
р
у
м
а
й
а
с
м
,
´
к
у
р
у
м
ā
н
а
м
а
п
р
и
ц
е´
л
и
в
а
н
и
е
.
н
а
ц
е´
л
и
в
а
н
и
е
.
к
у
р
у
м
ā
н
а
м
о
с
н
о
т
´
;
~
(
)
ц
е´
л
и
т
ь
с
я
(
и
з
.
р
у
ж
ь
я
)
.
к
у
р
у
м
ā
н
а
м
к
ā
р
а
й
а
м
.
´
с
н
а
й
п
е
р
.
к
у
р
у
м
и
н
ī
к
у
р
у
л
л
ā
м
.
´
´
п
ч
е
л
о
е´
д
(
п
т
и
ц
а
)
´
.
к
у
р
у
м
и
н
ī
й
ā
м
1
)
п
ч
е
л
а
;
.
´
´
´
2
)
ж
у
к
;
3
)
с
к
а
р
а
б
е´
й
.
.
к
у
р
у
м
у
р
у
л
ā
м
в
и
д
р
ы
о
ы
-
´
´
к
у
р
у
м
б
ā
в
а
м
о
л
о
д
о
й
к
о
к
о
с
о
-
´
в
ы
й
о
р
е´
х
(
с
о
к
к
р
о
г
о
и
с
п
о
л
ь
з
у
е
т
с
я
д
л
я
.
п
и
т
ь
я
)
-
´
´
к
у
р
у
м
б
ä
а
н
е
з
р
е´
л
ы
й
к
о
к
о
.
´
с
о
в
ь
й
о
р
е´
х
.
.
к
у
р
у
м
б
и
л
и
й
а
с
м
.
´
к
у
р
у
л
а
в
а
1
)
п
р
ы
щ
;
2
)
у
г
о
р
ь
.
´
.
к
у
р
у
л
л
а
м
п
т
и´
ц
а
*
.
,
1
к
у
р
у
в
а
м
е
р
а
в
е
с
а
~=
2
*
*
г
රැ´


රැ ගානවා куруṫу гāнавā 1) тере´´ть,

скобли´´ть, скрести´´;´ 2) чеса´ть, вычёсывать.

 රැපය куруṅипэṫṫийа рота´н-

гов ая корзи´´на.

 රැය куруṅийа галло´н.

 රැඩවා курутунḋувā см.  රා.

රැද කාබයා курунда кпбайийа

м. ди´´кий го´лубь (фиолетового цвета).

 රැදනවා курунданавā 1) бить копы´-

том о зе´´млю; 2) перен. серди´´ться.

රැ курунду кори´´ца; ~ කාරයා

(ත ළ නා) сб´рщик кори´´цы; ~ ත ко-

ри´´ч ое ма´сло.

 රැගල курундугала мин. гиаци´´нт.

 රැවත к´урундуватта ады´ кори´´цы

(аристократический район 1´оломбо) .

 රැපාව курупā ва ско´бка ; сто´йк´а´

к´ронште´´ йн.

 රැපාවා курупāвā м. черепа´ха.

 රැය куруби ийа 1) небпльши´´е

воро´та; к´али´´тк´а;´ 2) за´дняя или бпкова´п

дверь; 3) у´зкий прохо´д.

රැම к´урума кро´на (монета достоин-

ством в 6 ииллингов).

 රැමයා курумайа см.  රැපාවා.

රැමානම курумāнама прице´´ливание,

наце´ливание.

රැමාන курумāнам осн. от රැමා

නම; ~ කරනවා (බලනවා) це´´литься (из

ружья) .

රැමානකාරයා курумāнамкāрайа м.

сна´йпер .

රැරැලා куруминīкуруллā м.

пчелое´´д (´птица) .

රැයා куруминīйā м. 1) пчела´;

2) жук´; 3) ск´арабе´´й.

රැරැලා курумурулā м. вид рыоы.

කරැබාව курумбāва молодо´й коко´со-

вый оре´´х (сок к-рого используется для

п итья) .

 රැබැට курумбäṫṫа незре´´лый коко´-

совь й оре´´ х .

රැය курумбилийа см. රැය.

රැලෑව курулава 1) прыщ; 2) у´горь.

රැලා курулла м. пти´´ца.

 රැව 1 курува мера веса ~= 2 , г.