.
´
´
.
к
у
л
л
ā
м
1
)
я
с
т
р
е
б
;
2
)
к
о
р
ш
у
н
-
´
.
´
.
к
у
в
а
р
а
1
в
я
ж
у
щ
и
й
;
2
1
)
в
я
ж
у
.
´
.
.
´
щ
и
й
в
к
у
с
;
2
)
с
о
о
о
т
в
м
и
ф
1
*
у
в
е´
р
а
.
´
к
у
в
а
с
с
а
э
п
о
л
е´
т
а
.
´
к
у
в
и
т
а
н
с
и
о
о
н
о
т
´
´
´
´
;
~
р
а
с
п
и´
с
к
а
;
к
в
и
т
а
н
ц
и
я
;
ч
е
к
;
~
.
´
´
к
в
и
т
а
н
ц
и
о
н
н
а
я
к
н
и´
ж
к
а
;
´
*
к
у
в
и
т
а
н
с
и
п
1
)
р
а
с
п
и´
с
к
а
.
´
´
´
´
,
´
к
в
и
т
а
н
ц
и
я
ч
е
к
;
2
)
б
и
л
е´
т
;
3
)
р
е
ц
е´
п
т
.
´
.
*
*
к
у
в
и
н
д
а
и
а
м
т
к
а
ч
-
´
1
.
.
*
к
у
в
Ə
и
ж
м
и
ф
*
у
в
е´
н
и
(
ж
е
н
-
,
-
щ
и
н
а
д
е
м
о
н
*
*
г
л
а
в
а
о
д
н
о
г
о
и
з
п
л
е
м
ё
н
н
а
.
´
´
с
е
л
я
в
и
*
и
х
1
1
е
й
л
о
н
д
о
п
р
и
х
о
д
а
а
р
и
е
в
)
´
к
у
в
Ə
р
а
1
)
и
з
у
р
о
д
о
в
а
н
н
ы
й
;
2
)
.
´
,
´
,
´
м
е´
д
л
е
н
н
ы
й
т
и´
х
и
й
л
е
н
и´
в
ы
й
´
.
.
.
к
у
в
Ə
р
ā
м
с
о
о
с
т
в
м
и
ф
1
*
у
в
е´
р
а
-
(
б
о
г
п
о
д
з
е
м
н
о
г
о
ц
а
р
с
т
в
а
с
т
р
е
м
я
н
о
г
а
.
м
и
и
в
о
с
е
м
ь
ю
з
у
б
а
м
и
)
´
.
.
*
к
у
ш
а
с
о
б
о
т
в
м
и
ф
1
*
у
ш
а
(
и
м
я
.
с
т
а
р
и
*
е
г
о
с
ы
н
а
1
а
м
ы
)
´
´
к
у
ш
а
т
а
а
к
у
ш
а
(
с
в
я
щ
е
н
н
а
я
.
т
р
а
в
а
)
.
.
´
к
у
ш
а
т
р
у
а
с
м
-
´
к
у
ш
*
а
й
а
1
)
я
р
м
о
(
п
л
у
г
а
)
;
2
)
в
о
.
´
д
а
.
´
´
к
у
ш
а
г
р
а
1
)
о
с
т
р
ы
й
;
2
)
т
о
н
к
и
й
´
´
´
к
у
ш
*
а
г
р
а
к
а
м
а
1
)
о
с
т
р
о
т
а
;
.
´
2
)
т
о
н
к
о
с
т
ь
-
´
,
´
´
к
у
ш
а
г
р
а
б
у
д
д
х
и
у
м
н
ы
й
м
у
д
.
р
ы
й
.
.
*
к
у
ш
ā
г
р
ī
й
а
с
м
.
к
у
ш
*
ā
г
р
ī
й
а
м
а
т
и
с
м
*
.
.
´
´
-
к
у
ш
*
ā
в
а
в
е
р
ё
в
к
а
;
к
а
н
а
т
-
´
к
у
ш
*
и
й
а
1
)
л
е
м
е´
х
(
п
л
у
г
а
)
;
2
)
у
з
.
´
´
´
´
´
´
-
´
´
д
а
;
п
о
в
о
д
,
в
о
ж
ж
а
;
3
)
ч
у
г
у
н
-
´
´
´
к
у
ш
*
х
а
п
р
о
к
а
ж
ё
н
н
ы
й
;
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
.
´
´
´
с
я
к
п
р
о
к
а
з
е
.
к
*
ш
х
а
р
ō
г
а
к
ā
р
а
й
а
м
.
´
´
п
р
о
к
а
ж
ё
н
н
ы
й
.
´
-
к
у
ш
*
х
а
р
ō
г
ī
й
ā
с
м
.
´
´
к
у
š
х
ā
к
а
р
а
п
о
к
р
ы
т
ы
й
.
´
,
´
с
т
р
у
п
ь
я
м
и
п
а
р
ш
о
й
-
´
´
´
´
.
к
у
с
а
1
)
а
н
а
т
м
а
т
к
а
;
2
)
в
н
у
т
р
е
н
~
´
;
н
о
с
т
и
~
е
д
и
*
о
у
т
р
о
б
н
ы
й
б
р
а
т
;

ලා куллā м. 1) я´стреб; 2) ко´ршун.

වර кувара 1. вя´жущий; 2. 1) вя´жу-

щий вкус;´ 2) сооотв. миф. 1 уве´´ра.

වස кувасса эполе´´та.

ත к´увитанси оон. от ත

ය; ~ පය распи´´ск´а; квита´нция; чек´; ~

පාත квитанцио´нная кни´´жка.

තය кувитансип 1) распи´´ска;

квита´нция, чек´; 2) биле´´т;´ 3) реце´´пт.

 යා кувиндаиа м. тк´ач.

 кувƏṅи ж. миф. 1 уве´´ни (жен-

щина-демон глава одного из племён, на-

се´ляви их´ 11ейлон до прихода ариев).

ර кувƏра 1) изуро´дованный; 2)

ме´´дленный, ти´´хий, лени´´вый.

රා кувƏрā м. сооств. миф. 1 уве´´ра

(бог подземного царства с тремя нога-

ми и восемью зубами).

ශ куша соботв. миф. 1 у´ша (имя

стари его сына 1 амы).

 ශතණ кушатаṅа к´у´ша (священная

трава).

ශතෘණ к´ушатруṅа см. ශතණ.

ශය кушайа 1) ярмо´ (плуга); 2) во-

да´.

ශා кушагра 1) о´стрый; 2) то´нкий.

 ශාකම кушаграк´ама 1) острота´ ;´

2) то´нкость.

´ ශා кушаграбуддхи у´мный, му´д-

рый.

ශාය кушāгрīйа см. ශා.

ශායම кушāгрīйамати см. ශා

.

- ශාව кушāва верёвк´а; кана´т.

ය кушийа 1) леме´´х (плуга); 2) уз-

да´;´-по´вод, вож´ж´а´;´ 3) чугу´н.

ඨ кушṫха прок´аж´ённый; относя´щий-

ся к´ прок´а´зе.

 ඨරගකාරයා к шṫхарōгакāрайа м.

прок´а ж´ённый.

-ඨරයා к´ушṫхарōгīйā см. ඨ

රගකාරයා.

 ඨාකාර куšṫхāкара пок´ры´ тый

стру´пьями, паршо´й.

ස куса 1) анат. ма´тк´а;´ 2) вну´трен-

ности; ~ මතා еди оутро´бный брат; ~