2
-
´
´
´
´
*
(
*
)
р
а
к
м
а
т
к
и
и
л
и
ж
е
л
у
д
-
´
´
´
´
к
а
;
~
*
*
з
а
ч
а
т
и
е
;
~
с
а
л
ь
.
´
,
´
.
´
н
и
к
;
3
)
в
п
а
д
и
н
а
у
г
л
у
б
л
ё
н
и
е
.
´
к
у
с
а
к
а
н
с
у
ш
ё
н
ь
й
ш
а
ф
р
а
н
.
´
к
у
с
а
г
и
н
и
г
о
л
о
д
´
к
у
с
а
д
а
р
а
й
а
1
)
з
а
в
и´
с
и
м
о
с
т
ь
о
т
.
´
´
д
р
у
г
и´
х
;
2
)
б
е
з
д
е´
л
ь
е
-
,
´
.
к
у
с
а
п
а
т
а
н
а
т
м
а
т
о
ч
н
ы
й
о
т
.
´
´
´
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
м
а
т
к
е
.
´
´
´
к
у
с
а
л
а
1
)
з
а
с
л
у
г
а
;
2
)
д
о
с
т
о
и
н
с
т
в
о
´
´
´
´
*
к
у
с
а
л
ā
н
а
1
)
ч
а
ш
к
а
;
2
)
к
у
б
о
к
;
.
´
´
б
*
к
а
л
´
.
´
к
у
с
а
л
о
с
н
о
т
;
~
.
´
´
´
и
м
е´
ю
щ
и
й
з
а
с
л
у
г
и
,
д
о
с
т
о
и
н
с
т
в
а
,
´
´
к
у
с
и
н
ā
р
ā
1
*
у
с
и
н
а
р
а
(
м
е
о
т
о
.
г
д
е
я
к
о
б
ы
у
м
е
р
*
*
у
д
д
а
)
´
´
´
к
у
с
и
й
а
к
у
с
и
я
(
о
д
и
н
и
з
ч
е
т
ы
р
ё
х
п
о
п
е
р
е
ч
н
ы
х
и
*
в
о
в
н
а
о
д
е
ж
д
е
б
у
д
д
и
й
с
к
о
г
о
.
м
о
н
а
х
а
)
-
´
,
´
,
´
´
к
у
с
ī
т
а
и
н
е´
р
т
н
ы
й
в
я
л
ы
й
л
е
н
и´
.
в
ы
й
-
´
,
´
к
у
с
ī
т
а
т
ā
в
а
и
н
е´
р
т
н
о
с
т
ь
в
я
.
л
о
с
т
ь
,
л
е
н
ь
-
´
.
´
к
у
с
ī
т
а
й
ā
м
л
е
н
т
я
й
,
л
е
ж
е
.
´
´
б
к
к
а
.
´
´
к
у
с
ī
д
а
й
а
р
о
с
т
о
в
щ
и´
ч
е
с
т
в
о
.
´
´
.
´
к
у
с
ī
д
а
й
а
м
р
о
с
т
о
в
щ
и´
к
.
´
к
у
с
у
к
у
с
у
з
в
у
к
о
п
о
д
р
ш
ё
п
о
т
;
~
.
´
´
ш
е
п
т
а
т
ь
;
~
ш
ё
п
о
т
´
.
к
у
с
у
м
а
1
ц
в
е
т
о
ч
н
ы
й
;
~
(
)
´
´
´
´
´
ц
в
е
т
о
ч
н
о
е
у
к
р
а
ш
е´
н
и
е
;
~
а
)
л
е
п
е
с
т
о
к
´
´
´
´
ц
в
е
т
к
а
;
б
)
н
е
к
т
а
р
;
~
к
н
и´
г
а
о
´
´
´
ц
в
е
т
а
х
;
~
ц
в
е
т
о
ч
н
а
я
п
ы
л
ь
ц
а
;
~
-
´
´
´
.
´
´
н
е
к
т
а
р
-
2
1
)
ц
в
е
т
о
к
;
2
)
о
ф
т
а
л
ь
м
и´
я
,
в
о
с
.
´
´
´
п
а
л
е´
н
и
е
т
л
а
з
а
;
3
)
м
е
н
с
т
р
у
а
ц
и
я
,
´
´
´
к
у
с
у
м
а
в
а
т
п
ю
к
р
ы
т
ы
й
ц
в
е
т
а
м
и
.
´
т
в
ц
в
е
а
х
.
.
с
к
у
у
м
и
т
с
м
.
.
с
с
к
у
у
м
м
1
.
´
,
´
к
у
с
у
л
а
а
м
б
а
р
ж
и´
т
н
и
ц
а
.
.
с
к
у
с
у
л
а
й
а
м
.
´
´
´
к
у
с
т
у
м
б
а
р
ī
с
е´
м
п
к
о
р
и
а
н
д
р
а
-
,
´
´
.
к
у
с
д
а
р
а
й
ā
м
и
ж
д
и
в
е´
н
е
ц
ч
е
.
´
´
´
л
о
в
е´
к
,
ж
и
в
у
щ
и
й
з
а
с
ч
ё
т
д
р
у
г
и´
х
.
´
´
.
к
у
с
с
и
а
м
м
ā
ж
к
у
х
а
р
к
а
.
´
´
к
у
с
с
и
й
а
к
у
х
н
я
2


 ළ කාව ( ළ කාය) рак´ ма´тки или ж´елу´д-

к´а;´ ~ ළ  ම зача´тие; ~ පාත са´ль-

ник´; .3) впа´дина, углублё´ние.

සක кусакан сушёнь й шафра´н.

ස кусагини го´лод.

සදරය кусадарайа 1) зави´´симость от

други´´х; 2) безде´´лье.

සප кусапат анат. ма´точный, от-

нося´щийся к´ ма´тке.

 සල кусала 1) заслу´га;´ 2) досто´инство.

සලාන кусалāна 1) ча´шк´а; 2) ку´бок´;

б к´а´л.

ස к´усал осн. от´ සල; ~ අැ

име´´ющий заслу´ги, досто´инства.

නාරා к´усинāрā 1 усина´ра (меото,

где якобы умер удда).

ය к´усийа к´у´сия (один из четырёх

поперечных и вов на одежде буддийского

монаха).

ත к´усīта ине´´ртный, вя´лый, лени´´-

в ый.

තතාව кусīтатāва ине´´ртность, вя´-

лость, лень.

තයා к´усīтайā м. лентя´й, леже-

бк´к´а.

 දය к´усīдайа ростовщи´´чество.

දයා к´усīдайа м. ростовщи´´к´.

 к´усукусу звукоподр. шёпот; ~

ගානවා шепта´ть;´ ~ ගෑම шёпот.

ම кусума 1. цвето´чный; ~ දද ()

цвето´чное ук´раше´´ние; ~ දල а) лепесто´к´

цветк´а´; б) некта´р; ~ තකය кни´´га о

цвета´х; ~ රද цвето´чная пыльца´; ~ රස

некта´р-´ 2. 1) цвето´к´; 2) офтальми´´я, вос-

пале´´ние тла´за; 3) менструа´ция.

මව кусумават пюк´ры´тый цвета´ми,

в цвета´ х .

 кусумит см. මව.

 кусум см. ම 1.

ල кусула амба´р, жи´´тница.

ලය кусулайа см. ල.

බ к´устумбарī се´´ мп кориа´ндра.

දරයා кусдарайā м. иж´диве´´нец, че-

лове´´к, живу´щий за счёт други´´х.

 අමා кусси аммā ж. куха´рк´а.

ය куссийа к´у´хня.