*
*
*
´
´
´
*
к
р
у
т
ā
н
т
а
й
а
1
)
п
о
в
е
д
е´
н
и
е
;
2
)
.
с
м
е
р
т
ь
.
.
.
´
*
к
р
у
т
ā
н
т
а
й
ā
м
с
о
б
с
т
в
м
и
ф
-
´
1
´
р
у
т
а
н
т
а
я
(
э
п
и
т
е
т
*
*
м
ы
*
-
б
о
г
а
п
о
д
з
е
м
.
н
о
г
о
ц
а
р
с
т
в
а
)
-
´
к
р
у
т
а
н
у
к
у
л
й
а
п
р
и
в
е´
т
л
и
.
´
,
в
ы
й
п
о
ч
т
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
к
р
у
т
ā
н
у
к
у
л
й
а
т
ā
в
а
-
´
,
´
,
´
п
р
и
в
е´
т
л
и
в
о
с
т
ь
л
ю
б
е´
з
*
ю
с
т
ь
п
о
ч
т
и´
т
е
л
ь
.
н
о
с
т
ь
.
´
*
к
р
у
т
ā
р
х
а
у
с
п
е´
ш
н
ы
й
.
´
к
р
у
т
ā
р
х
а
т
ā
в
а
у
с
п
е´
х
´
к
р
у
т
ā
в
а
к
ā
ш
*
а
й
а
о
т
д
ы
х
,
.
´
д
о
с
у
г
´
´
,
´
к
р
у
т
и
й
а
1
)
д
е´
й
с
т
в
и
е
п
о
с
т
у
п
о
к
;
-
´
,
´
2
)
п
р
о
и
з
в
е
д
е´
н
и
е
с
о
ч
и
н
е´
н
и
е
;
3
)
т
р
у
д
,
р
а
.
´
´
´
´
´
б
о
т
а
;
4
)
п
о
в
р
е
ж
д
е´
п
*
е
;
р
а
н
а
.
´
к
р
у
т
ō
п
а
к
ā
р
а
о
с
н
о
т
-
~
´
-
б
л
а
г
о
д
а
´
´
р
и´
т
ь
(
з
а
о
к
а
з
а
н
н
у
ю
у
с
л
у
г
у
)
;
~
.
´
б
л
а
г
о
д
а
р
н
ю
с
т
ь
-
´
к
р
у
т
ō
п
а
к
ā
р
а
й
а
1
)
п
о
.
´
´
´
´
м
о
щ
ь
;
2
)
д
о
б
р
о
т
а
;
3
)
у
с
л
у
г
а
.
´
.
к
р
у
т
т
и
к
ā
а
с
т
р
т
1
л
е
я
д
ы
´
´
.
к
р
у
т
й
а
1
д
о
л
ж
е
н
с
т
в
у
ю
*
ц
и
й
б
ы
т
ь
´
.
.
´
с
д
е´
л
а
н
н
ы
м
;
2
о
с
н
о
т
;
~
;
´
´
д
е´
й
с
т
в
и
е
и
п
р
о
т
и
в
о
д
е´
й
с
т
в
и
е
*
~
.
и
´
´
с
ф
е´
р
а
д
е´
й
с
т
в
я
-
´
´
к
р
у
т
й
а
й
а
1
)
д
е´
й
с
т
в
и
е
,
п
о
с
т
у
.
´
´
´
´
п
о
к
;
2
)
д
е´
л
о
;
3
)
о
б
я
з
а
н
*
о
с
т
ь
;
4
)
г
р
а
м
*
.
´
а
ф
ф
и
к
с
*
-
´
к
р
у
т
й
ā
д
х
и
к
ā
р
и
и
с
п
о
л
н
и´
*
´
т
е
л
ь
н
ы
й
;
~
и
с
п
о
л
н
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
1
.
´
к
о
м
и
т
е´
т
1
.
´
´
,
´
к
р
у
т
й
ā
в
а
д
е´
й
с
т
в
и
е
п
о
с
т
у
п
о
к
1
.
´
к
р
у
т
р
ī
м
а
и
с
к
у
с
с
т
в
е
н
н
ы
й
1
.
´
.
к
р
у
т
с
а
м
е
с
т
в
е
с
ь
,
ц
е´
л
ы
й
*
.
.
к
р
у
т
с
а
н
а
с
м
1
´
.
к
р
у
д
а
н
т
а
г
р
а
м
в
е
р
б
а
л
ь
н
ы
й
,
1
-
´
,
´
г
л
а
г
о
л
ь
н
ы
й
о
т
г
л
а
г
о
л
ь
н
ы
й
;
~
о
т
1
.
´
´
т
л
а
г
о
л
ь
н
ю
е
с
у
щ
е
с
т
в
и´
т
е
л
ь
н
о
е
1
´
´
к
р
у
п
а
а
1
)
с
к
у
п
о
й
,
с
к
а
р
е
д
н
ы
й
;
1
´
´
´
´
´
,
´
2
)
н
и´
з
к
и
й
п
о
д
л
ы
й
;
3
)
б
е´
д
н
ы
й
;
4
)
с
л
а
б
ы
й
,
1
.
.
´
х
и´
л
ы
й
1
-
´
,
´
*
*
к
р
у
п
ā
в
у
1
)
д
о
б
р
ы
й
м
и
л
о
с
е´
р
д
1
.
´
н
ы
й
;
2
)
с
о
с
т
р
а
д
а
т
е
л
ь
н
ы
й
1
කෘතා


කෘතාතය´ крутāнтайа 1) поведе´´ние;´ 2)

смерть.

ක ෘතාතය´ ා крутāнтайā м. собств. миф.

1´рута´нтая (эпитет мы -бога подзем-

ного царства) .

කෘතාල крутанукулйа приве´´тли-

вый, почти´´тельный.

කෘතා ලතාව крутāнукулйатāва

приве´´ тливость, любе´´з юсть, почти´´тель-

ность .

ක ෘතාථ крутāрṫха успе´´ шный.

ක ෘතාථතාව крутāрṫхатāва успе´´ х .

කෘතාවකාශය крутāвакāшайа о´тдых ,

досу´ г.

කෘය крутийа 1) де´´йствие, посту´пок´;

2) произведе´´ние, сочине´´ние; 3) труд, ра-

бо´´та; 4) повреж´де´´ п е; ра´на.

කෘතපකාර к´рутōпакāра осн. от

කෘතපකාරය-´ ~ සලකනවා благода-

ри´´ть (за оказанную услугу);´ ~ සැලම

благода´рнюсть.

කෘතපකාරය крутōпакāрайа 1) по´-

мощь;´ 2) доброта´;´ 3) услу´га.

කෘකා круттикā астр. т1лея´ды.

කෘත крутйа 1. долж´енству´ю ций быть

сде´´ланным; 2. осн. от කෘතය;´ ~ 

කෘතය де´´йствие и противоде´´йствие; ~

මඩලය сфе´´ра де´´йствия.

කෘතය крутйайа 1) де´´йствие, посту´-

пок´; 2) де´´ло; 3) обя´зан ость;´ 4) грам.

а´ффикс .

කෘතාකා крутйāдхикāри исполни´´-

тельный; ~ මණඩලය исполни´´тельный1

ко мите´´ т. 1

කෘතාව крутйāва де´´йствие, посту´пок´. 1

කෘම крутрīма иску´сственный. 1

කෘස крутса мест. весь, це´´лый.

කෘසන крутсана см. කෘස. 1

කෘදත круданта грам. верба´льный, 1

глаго´льный, отглаго´льный; ~ නාමය от-1

тлаго´льнюе существи´´тельное. 1

කෘපණ крупаṅа 1) скупо´й, ска´редный; 1

2) ни´´зкий, по´длый;´ 3) бе´´дный;´ 4) сла´бый, 1

х и´´лый. . 1

කෘපා крупāву 1) до´брый, милосе´´рд- 1

ный; 2) сострада´тельный. 1