п
6
*
-
´
´
*
к
р
у
п
а
в
а
1
)
д
о
б
р
о
т
а
,
л
ю
б
е´
з
н
о
с
т
ь
,
.
´
,
´
1
2
)
м
и
л
о
с
е´
р
д
и
е
с
о
с
т
р
а
д
а
н
и
е
´
´
´
´
1
к
р
у
м
и
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
ч
е
р
в
я
м
,
´
´
;
´
1
т
л
и
с
т
а
м
~
п
о
ж
и
р
а
ю
щ
и
й
ч
е
р
в
е´
й
,
.
´
1
г
л
и
с
т
о
в
.
´
1
*
к
р
у
м
и
г
х
н
а
г
л
и
с
т
о
г
о
н
н
ы
й
-
´
´
´
1
*
к
р
у
м
и
н
ā
ш
а
н
а
й
а
д
е
з
и
н
с
е´
к
.
1
ц
и
я
,
´
1
හ
к
р
у
м
и
б
а
х
у
л
а
ч
е
р
в
и´
в
ы
й
к
и
-
.
´
´
*
ш
а
щ
и
й
ч
е
р
в
я
м
и
´
.
1
*
к
р
у
м
и
й
ā
м
1
)
ч
е
р
в
ь
;
2
)
г
л
и
с
т
*
.
´
1
3
)
н
а
с
е
к
о
м
о
е
,
´
´
1
*
к
р
у
м
и
л
а
и
м
е´
ю
*
щ
и
й
ч
е
р
в
е´
й
с
ч
е
р
-
.
´
1
в
я
м
и
.
´
1
к
р
у
м
и
х
а
р
а
г
л
и
с
т
о
г
о
н
н
ы
й
1
*
к
р
у
м
и
х
а
р
а
у
š
*
а
д
х
а
й
а
.
´
1
г
л
и
с
т
о
г
о
н
н
о
е
с
р
е´
д
с
т
в
о
-
´
1
к
р
у
м
й
ā
к
р
у
т
и
ч
е
р
в
е
о
б
р
а
з
.
1
н
ы
й
´
´
´
*
к
р
у
ш
а
1
*
м
а
л
е
н
ь
к
и
й
;
2
)
х
у
д
о
й
,
-
´
,
´
*
т
о
щ
и
й
и
с
т
о
щ
ё
н
н
ы
й
;
~
а
)
д
е´
´
´
,
´
1
л
а
т
ь
м
а
л
е
н
ь
к
и
м
у
м
е
н
ь
ш
а
т
ь
;
б
)
д
е´
л
а
т
ь
-
´
´
´
1
т
о
н
к
и
м
;
в
)
и
с
т
о
щ
а
т
ь
;
~
а
)
с
т
а
н
ю
-
´
,
´
´
*
в
и´
т
ь
с
я
м
а
л
е
н
ь
к
и
м
у
м
е
н
ь
ш
а
т
ь
с
п
´
б
)
с
т
а
н
о
.
´
´
,
´
´
в
и´
т
ь
с
я
т
о
н
к
и
м
х
у
д
ы
м
;
в
)
и
с
т
о
щ
а
т
ь
с
я
-
´
´
к
р
у
ш
а
т
ā
в
а
1
)
м
а
л
е
н
ь
к
а
п
в
е
л
и
.
´
´
,
´
´
ч
и
н
а
;
2
)
т
о
н
к
о
с
т
ь
х
у
д
о
б
а
;
3
)
и
с
т
о
щ
е´
н
и
е
-
´
к
р
у
ш
ā
ñ
г
а
1
)
х
у
д
о
й
;
2
)
и
с
т
о
.
щ
ё
н
н
ы
й
´
к
р
у
ш
*
ā
ñ
г
а
т
ā
в
а
1
)
х
у
д
о
б
а
*
.
´
2
)
и
с
т
о
щ
е´
н
и
е
-
,
´
´
*
к
р
у
ш
*
а
ñ
г
а
й
а
х
у
д
о
е
и
с
т
о
щ
ё
н
.
´
н
о
е
т
е´
л
о
.
´
,
´
к
р
у
ш
*
ā
н
у
в
а
о
г
о
н
ь
п
л
а
м
я
´
´
´
к
р
у
š
а
к
а
1
)
п
р
и
в
л
е
к
а
т
е
л
ь
н
ы
й
,
.
´
´
о
ч
а
р
о
в
а
т
е
л
ь
н
ы
й
;
2
)
п
а
ш
у
щ
и
й
.
´
´
к
р
у
š
а
к
а
й
а
л
е´
м
е´
х
(
п
л
у
г
а
)
´
.
к
р
у
š
*
а
к
а
й
ā
м
1
)
п
а
х
а
р
ь
,
.
´
´
з
е
м
л
е
д
е´
л
е
ц
;
2
)
к
р
е
с
т
ь
я
н
и
н
.
.
к
р
у
š
*
а
а
й
ā
с
м
´
.
к
р
у
š
и
с
е
л
ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ь
й
-
´
´
´
с
е´
л
ь
с
к
и
й
;
~
с
е´
л
ь
с
к
о
е
х
о
з
я
й
с
т
в
о
-
.
´
´
´
о
б
р
а
б
о
т
к
а
з
е
м
л
и´
.
.
к
р
у
š
*
и
к
а
й
ā
с
м
к
р
у
š
*
и
к
а
р
м
а
в
и
д
й
ā
в
а
.
´
а
г
р
о
н
ю
м
и
я
п6 -

-

කෘපාව крупава 1) доброта´, любе´´зность,

1 2) милосе´´рдие, сострада´ние.

1 ´ කෘ круми относя´щийся к´ червя´м,

1тлиста´м; ~ භෂක пожира´ющий черве´´й,

1 глисто´в.

1 කෘඝන крумигхна глистого´нный.

1 කෘනාශනය´ круминāшанайа дезинсе´´к´-

1 ция.

1 කෘබහල крумибахула черви´´вый, ки-

ша´щий червя´ми.

1 කෘයා крумийā м. 1) червь;´ 2) глист

1 3) насеко´мое.

1 කෘල крумила име´´ющий черве´´й, с чер-

1 вя´ми.

1 කෘහර крумихара глистого´нный.

1 කෘහර ෂධය крумихарауšадхайа

1 глистого´нное сре´дство.

1 කෘමාකෘ крумйāкрути червеобра´з-

1 ный.

කෘශ круша 1 ма´ленький;´ 2) худо´й,

то´щий, истощённый; ~ කරනවා а) де´´-

1лать ма´леньким, уменьша´ть; б) де´´лать

1 то´нким;´ в) истоща´ть; ~ වනවා а) станю-

ви´´ться ма´леньким, уменьша´тьсп´ б) стано-

ви´´ться то´нким, худы´ м; в) истоща´ться.

කෘශතාව крушатāва 1) ма´леньк´ап вели-

чина´; 2) то´нкость, худоба´; 3) истоще´´ние.

කෘශාංග крушāñга 1) худо´й; 2) исто-

щённый.

කෘශාංගතාව крушāñгатāва 1) худоба´

2) истоще´´ние.

කෘශාංගය´ крушаñгайа худо´е, истощён-

ное те´´ло.

කෘශාව крушāнува ого´нь, пла´мя.

කෘෂක круšак´а 1) привлек´а´тельный,

очарова´тельный; 2) па´шущий.

කෘෂකය круšакайа ле´´ ме´´ х (плуга).

කෘෂකයා круšакайā м. 1) па´харь,

земледе´´лец; 2) крестья´нин.

කෘෂාණයා круšаṅайā см. කෘෂකයා.

. කෘ круšи сельскохозя´йственнь й-

се´´льский; ~ කය се´´льское хозя´йство-

обрабо´тк´а земли´´ .

කෘකයා круšикайā см. කෘෂකයා.

කෘකමදාව круšикармавидйā ва

агроню´ мия.