)
8
,
´
´
к
э
р
а
и
л
л
а
1
)
в
е´
т
к
а
п
р
у
т
;
.
´
´
´
2
)
п
о
б
е´
г
,
ч
е
р
е
н
о
к
.
´
.
к
э
р
а
л
а
м
м
а
л
а
б
а
р
е
ц
.
*
к
э
р
а
в
а
*
а
к
о
н
е´
ц
.
.
к
э
р
и
ā
п
р
о
и
о
т
.
.
к
э
р
ī
с
м
.
,
´
´
,
´
´
к
э
р
ī
м
а
д
е´
й
с
т
в
и
е
п
о
с
т
у
п
о
к
а
к
т
.
.
к
э
р
у
м
а
с
м
-
´
к
э
р
э
н
а
в
ā
д
е´
л
а
т
ь
с
я
;
п
р
о
и
с
.
´
х
о
д
и´
т
ь
.
,
к
э
р
э
н
п
о
с
л
е
л
о
г
о
т
и
з
.
.
к
э
р
э
м
а
с
м
.
.
к
э
р
э
м
э
н
с
м
.
.
к
э
р
э
в
и
й
а
с
м
*
и
.
к
э
р
э
в
и
й
ā
м
в
и
д
н
е
о
о
л
ь
*
о
й
.
я
д
о
в
и
т
о
й
з
м
е
и
.
´
к
э
р
э
х
и
п
о
с
л
е
л
о
г
в
,
н
а
.
´
´
,
´
,
´
´
1
к
э
л
а
р
о
с
т
о
к
п
о
б
е´
г
о
т
р
о
с
т
о
к
´
´
´
.
*
1
1
к
э
л
а
1
с
л
ю
н
н
ы
й
;
2
.
с
л
ю
н
а
;
´
´
,
´
´
´
п
л
е
в
о
к
;
с
л
и
з
ь
м
о
к
р
о
т
а
;
~
´
´
,
´
(
)
о
т
х
а
р
к
и
в
а
т
ь
п
л
е
в
а
т
ь
;
~
´
´
´
г
л
о
т
а
т
ь
с
л
ю
н
у
;
~
у
с
и´
л
и
в
а
т
ь
.
´
с
л
ю
н
о
о
т
д
е
л
е´
н
и
е
´
´
к
э
л
а
т
п
л
у
1
)
с
л
ю
н
я
в
ы
й
;
.
´
´
2
)
з
а
и
к
а
ю
щ
и
й
с
я
.
´
.
к
э
*
*
а
т
п
*
*
л
ā
м
с
л
ю
н
т
я
й
´
к
э
л
а
с
а
н
а
в
ā
1
)
о
с
к
в
е
р
н
я
т
ь
,
-
´
,
´
´
´
,
´
з
а
г
р
я
з
н
я
т
ь
п
о
р
т
и
т
ь
;
2
)
п
ю
р
о
ч
и
т
ь
п
о
з
о
.
р
и
т
ь
-
´
к
э
л
а
с
ī
м
а
1
)
о
с
к
в
е
р
н
´
н
и
е
,
з
а
-
´
´
´
´
,
´
т
р
я
з
н
е´
н
и
е
п
ю
р
ч
а
;
2
)
о
с
л
а
в
л
е´
н
и
е
,
п
о
и
о
ш
е´
.
н
и
е
-
´
к
э
л
а
с
э
н
а
в
ā
1
)
о
с
к
в
е
р
н
я
т
ь
-
´
´
´
,
´
с
я
з
а
г
р
я
з
н
я
т
ь
с
я
п
о
р
т
и
т
ь
с
я
;
2
)
п
о
р
о
ч
и
т
ь
.
´
,
с
я
п
о
з
о
р
и
т
ь
с
я
.
.
´
к
э
л
а
х
а
н
а
в
ā
с
м
.
.
с
л
к
э
а
х
ī
м
а
м
.
к
э
л
а
х
э
н
а
в
ā
с
м
.
-
´
.
*
к
э
л
и
н
н
а
р
е
ч
п
р
я
м
о
,
п
е
р
п
е
н
,
´
´
~
´
д
и
к
у
л
я
р
*
о
;
д
е´
л
а
т
ь
п
р
я
м
ы
м
.
´
в
ы
п
р
я
м
л
я
т
ь
´
´
´
.
1
к
э
л
э
с
а
н
а
р
е
ч
к
а
к
,
к
а
к
и´
м
´
о
б
р
а
з
о
м
-
´
1
1
к
э
л
э
с
а
1
)
г
р
я
з
ь
;
2
)
г
р
я
з
.
´
´
,
´
´
н
о
е
ж
е
л
а
н
и
е
п
о
б
у
ж
д
е´
н
и
е
)8


කරල к´эраṫилла 1) ве´´тка, прут;

2) побе´´г, черено´к´.

කරලා кэрала м. малаба´рец.

කරව ළ кэрава а коне´ц.

කණා кэриṅā про и. от කරනවා.

ක кэрī см. කර.

කම к´эрīма де´´йствие, посту´пок´, акт.

කරැම кэрума см. කම.

කරනවා кэрэнавā де´´латься; проис-

х оди´´ть.

කර кэрэн послелог от, из.

කරම кэрэма см. කමය.

කරම кэрэмэн см. කමය.

කරය кэрэвийа см. කරය.

කරයා кэрэвийā м. вид неоольи ой

ядовитой змеи.

කර ´кэрэхи послелог в, на.

කල 1 кэла росто´к´, побе´´г, отро´сток´.

කල 11 кэла 1. слю´нный;´ 2. слюна´;

плево´к´;´ слизь, мок´ро´та; ~ ගසනවා

(ගහනවා) отха´ркивать, плева´ть;´ ~ නවා

глота´ть слюну´; ~ වැ කරනවා уси´´ливать

слюноотделе´´ние.

කලතා к´элатплу 1) слюня´вый ;

2) заик´а´ющийся.

කලතාලා кэ атп лā м. слюнтя´й.

කලසනවා кэласанавā 1) оскверня´ть,

загрязня´ть, по´ртить;´ 2) пюро´чить, позо´-

рить .

කලම кэласīма 1) оск´верн´ние, за-

трязне´´ние, пю´рча;´ 2) ославле´´ние, поиоше´´-

ние.

කලසනවා кэласэнавā 1) оскверня´ть-

ся загрязня´ться, по´ртиться;´ 2) поро´чить-

ся, позо´риться.

කලහනවා к´элаханавā см. කලසනවා.

කලම кэлахīма см. කලම.

කලහනවා кэлахэнавā см. කලස

නවා.

ක кэлин нареч. пря´мо, перпен-

дикуля´р о; ~ කරනවා де´´лать прямы´ м,

выпрямля´ть.

කලස 1 кэлэса нареч. к´ак´ා, каки´´м

о´бразом ා

කලස 11 кэлэса 1) грязь; 2) гря´з-

ное ж´ела´ние, побуж´де´´ние.