*
п
´
´
1
к
э
с
у
р
у
1
)
п
ы
л
ь
ц
а
(
р
а
с
т
е
н
и
й
)
;
.
,
1
2
)
п
ы
л
ь
г
р
я
з
ь
´
´
´
´
1
*
*
к
э
с
э
л
б
а
н
а
н
;
~
ц
в
е
т
о
к
.
´
1
б
а
н
а
н
а
´
´
´
´
1
к
э
с
Ə
к
а
к
;
~
к
а
к
б
ы
т
о
´
´
;
´
1
н
и´
б
ы
л
ю
~
в
о
ч
т
о
б
ы
т
о
н
и
с
т
а
л
о
,
.
´
´
1
л
ю
б
ы
м
и
с
р
е´
д
с
т
в
а
м
и
´
´
´
1
к
э
с
Ə
д
а
к
а
к
,
к
а
к
и´
м
о
б
р
а
з
о
м
´
´
´
´
1
~
т
о
е
с
т
ь
,
т
а
к
и´
м
о
б
р
а
-
.
1
з
о
м
´
1
*
к
э
с
г
а
с
а
в
о
л
о
с
;
*
*
.
´
´
1
ඵ
п
о
в
и´
с
н
а
в
о
л
ю
с
к
е´
.
´
1
к
э
с
п
а
т
а
в
о
л
о
с
ы
(
н
а
г
о
л
о
в
е
)
´
1
к
э
с
м
а
д
а
н
а
й
а
г
р
е´
б
е
н
ь
(
д
л
я
.
в
о
л
о
с
)
´
´
´
´
к
э
с
в
ä
и
й
а
к
л
о
к
,
п
у
ч
о
к
.
´
(
в
о
л
о
о
)
.
´
*
к
э
с
с
а
к
л
ю
ч
´
к
э
х
э
в
о
л
о
с
*
.
.
к
э
х
э
т
у
в
а
с
м
.
к
э
х
э
м
а
д
а
н
а
и
а
с
м
.
.
´
*
к
э
х
э
*
*
и
д
у
м
а
о
г
о
н
ь
.
´
*
к
э
х
э
*
*
и
и
а
ф
л
а
г
,
з
н
а
м
я
.
´
к
э
х
э
*
*
б
а
н
а
н
.
´
´
´
*
1
к
э
л
а
д
е´
с
я
т
ь
м
и
л
л
и
о
н
о
в
´
´
1
1
к
э
л
а
1
)
к
о
н
е´
ц
,
о
к
о
н
ч
а
н
и
е
*
´
´
´
´
2
)
к
о
н
ч
и
к
(
н
о
ж
а
)
;
3
)
с
о
в
е
р
ш
е´
н
с
т
в
о
-
~
.
´
´
´
´
*
*
д
о
с
т
и
г
ш
и
й
к
о
н
ц
а
,
с
о
в
е
р
ш
е´
н
с
т
в
а
.
*
1
1
1
к
э
*
а
п
р
и
ч
и
м
я
о
т
*
.
1
´
´
ч
*
к
э
л
а
м
ō
л
а
с
т
у
п
к
а
(
д
л
я
т
о
л
-
.
ч
е
н
и
я
р
и
с
а
)
´
´
.
*
к
э
*
а
в
а
р
а
1
к
о
н
е
ч
н
ы
й
,
ф
и
н
а
л
ь
*
´
´
´
.
н
ы
й
-
2
к
о
н
е´
ц
,
ф
и
н
а
л
,
о
к
о
н
ч
а
н
и
е
;
~
´
´
к
о
н
ч
а
т
ь
-
*
б
е
з
.
´
к
о
н
ц
а
.
´
.
*
к
э
*
а
в
а
р
Ə
н
а
р
е
ч
н
а
к
о
н
е´
ц
.
´
*
*
к
э
*
*
и
о
с
н
о
т
*
´
~
ඵ
´
´
´
а
)
и
г
р
а
-
б
)
с
п
о
р
т
´
в
)
в
е
с
е´
л
ь
е
*
т
)
т
а
н
е
ц
-
~
´
´
,
´
(
)
и
р
у
ш
к
а
-
~
ඩ
´
,
´
-
(
ඩ
)
а
)
м
е´
с
т
о
д
л
п
и
г
р
к
о
м
н
а
т
а
д
л
п
´
´
´
´
´
и
г
р
-
б
)
с
п
о
р
т
и
в
н
а
я
п
л
ю
*
ц
а
д
к
а
-
в
)
с
а
л
ю
н
д
л
п
.
´
т
а
н
ц
е
в
´
*
*
к
э
*
и
н
а
в
ā
1
)
и
г
р
а
т
ь
,
р
а
з
*
´
´
´
в
л
е
к
т
ь
с
п
´
2
)
з
а
н
и
м
а
т
ь
с
п
с
п
о
р
т
о
м
*
п ක ළ


1 කරැ кэсуру 1) пыльца´ (растений);´

1 2) пыль, грязь.

1 කස кэсэл бана´н;´ ~ ව цвето´к´

1 бана´ на.

1 ක кэсƏ к´ак´; ~ වව к´ак´ бы то

1 ни´´ былю; ~ හ во что´ бы то ни ста´ло,

1 любы´ ми сре´´дствами.

1 කද кэсƏда к´акා, каки´´м о´бразомා´

1~ ය ක න то´ есть, таки´´м о´бра-

1 зом.

1 කගස кэсгаса во´лос; කගස

1ඵලා  пови´´с на волюске´´.

1 කපත кэспата во´лосы (на голове).

1 කමදනය кэсмаданайа гре´´бень (для

волос) .

කවැය кэсвäṫийа к´лок´, пучо´к´

(воло´о).

කස кэсса к´люч.

කහ кэхэ во´лос

කහව кэхэтува см. ව.

කහමදනය кэхэмаданаиа см. ක

මදනය.

කහම кэхэ идума ого´нь.

කහය кэхэ ииа флаг, зна´мя.

කහ кэхэ бана´н.

ක ළ 1 к´эла де´´сять миллио´нов.

ක ළ 1 1 кэла 1) коне´´ ц, оконча´ние

2) ко´нчик´ (ножа);´ 3) соверше´´нство- ~

ප´  дости´гший конца´, соверше´´нства.

කළ 111 кэ а прич. имя от කළ

1 නවා.

ч ක ළමල кэламōла сту´пк´а (для тол-

чения риса).

ක ළ වර кэ авара 1. коне´чный, фина´ль

ный- 2. коне´´ц, фина´л, оконча´ние; ~

කරනවා конча´ть-´ කළවර නැව без

конца´ .

ක ළ ව кэ аварƏ нареч. наконе´´ц.

ක к´э и осн. от කළ ය´ ~ නඵව

а) игра´- б) спорт´ в) весе´´лье т) та´нец- ~

බ´ඩව (වැ, වත) и ру´шк´а- ~ මඩල

(මඩල)-а) ме´´сто длп игр, ко´мната длп

игр- б) спор´ти´вная плю ца´дка-´ в) салю´н длп

та´нцев .

ක නවා кэ инавā 1) игра´ть, раз

влекෘ´тьсп´ 2) занима´тьсп спо´ртом