*
*
*
*
1
´
´
*
*
ද
к
э
л
и
н
д
а
ä
а
й
а
с
е´
м
я
д
е´
р
е
в
а
*
*
е
*
*
и
т
а
п
*
*
а
у
в
е
п
*
е
*
*
с
и
т
(
и
с
п
о
л
ь
з
у
е
т
с
я
.
п
р
и
р
а
с
с
т
р
о
й
с
т
в
е
ж
*
е
л
у
д
к
а
)
´
,
´
*
к
э
л
и
й
а
1
)
и
*
р
а
р
а
з
в
л
е
ч
е´
н
и
е
;
.
2
)
с
п
о
р
т
.
´
´
´
´
*
к
э
л
и
л
и
п
р
е
к
л
о
н
е´
н
и
е
к
о
л
е´
н
´
*
к
э
л
и
л
л
а
к
о
л
е´
н
о
;
*
´
´
с
п
о
д
н
я
т
ы
м
и
к
о
л
е´
н
я
м
и
;
*
.
´
´
*
*
*
(
)
с
и
д
е´
т
ь
н
а
к
о
р
т
о
ч
к
а
х
´
,
´
*
к
э
л
ī
м
а
1
)
и
г
р
а
р
а
з
в
л
е
ч
е´
н
и
е
;
.
´
´
´
*
~
и
г
р
а
в
п
р
я
т
к
и
;
2
)
с
п
о
р
т
´
´
.
*
к
э
л
э
м
б
и
й
а
м
1
)
б
п
г
а
ч
;
.
´
´
2
)
г
л
а
в
а
с
е
м
ь
ч
-
´
*
*
к
э
л
э
х
и
д
о
б
р
ы
й
;
~
*
д
о
б
р
о
´
´
,
´
т
а
д
о
б
р
о
е
ч
у
в
с
т
в
о
;
~
*
.
´
б
ь
т
ь
б
л
а
г
о
д
а
р
н
ы
м
.
´
;
´
1
к
Ə
1
)
в
о
л
ю
с
ы
´
2
)
п
о
л
е
.
1
1
к
Ə
м
е
с
т
к
т
о
´
к
Ə
к
ā
п
а
в
л
и´
н
и
й
;
~
.
´
´
´
,
(
)
п
а
в
л
и´
н
и
й
к
р
и
к
.
´
´
´
к
э
к
ā
в
а
п
а
в
л
и´
н
и
й
к
р
и
к
.
´
.
к
Ə
к
и
й
а
м
п
а
в
л
и
н
-
´
.
,
´
´
´
к
Ə
к
б
и
с
к
в
и´
т
п
е
ч
е´
н
ь
е
;
т
о
р
т
;
п
и
.
´
р
о
г
.
к
Ə
д
ж
у
с
ы
р
-
´
´
к
Ə
а
р
а
й
а
у
с
т
а
л
о
с
т
ь
,
у
т
о
м
л
е´
.
н
и
е
.
.
к
Ə
у
в
а
с
м
ඩ
-
´
,
´
ඩ
к
Ə
н
ä
р
и
с
л
а
б
ь
й
х
и´
л
ы
й
,
б
о
.
´
л
е´
з
н
е
н
н
ы
й
-
´
´
к
Ə
т
а
л
а
й
а
1
)
ч
а
й
н
и
к
;
2
)
к
о
.
´
´
т
е
л
о
к
.
.
к
Ə
т
а
л
Ə
с
м
.
´
´
к
Ə
т
у
т
ā
р
а
в
а
к
о
м
е´
т
а
.
.
к
Ə
т
у
м
а
л
а
й
а
с
о
б
с
п
*
в
м
и
ф
.
´
1
*
е
т
у
м
а
л
а
я
(
н
а
з
в
а
н
и
е
1
1
н
д
и
и
)
к
Ə
т
у
м
ā
л
ā
л
а
ñ
к
ā
р
а
й
а
.
´
1
´
н
и
м
б
н
а
д
г
о
л
ю
в
б
й
*
у
д
д
ы
´
´
к
Ə
т
у
в
а
1
)
д
е
в
я
т
а
я
п
л
а
н
е´
т
а
;
-
´
´
´
.
.
*
)
с
о
б
с
т
в
м
и
ф
1
*
е´
т
у
в
а
(
д
е
м
о
н
)
;
3
)
к
о
.
´
,
´
´
,
´
´
м
е´
т
а
;
4
)
ф
л
а
г
з
н
а
м
п
;
5
)
з
н
а
к
с
и´
м
в
о
л
.
´
к
Ə
н
и
п
ā
т
а
й
а
р
у
л
ь
´
.
к
Ə
н
д
р
а
о
с
н
о
т
*
*
~
´
´
´
(
)
п
р
е
д
с
к
а
з
ы
в
а
т
ь
с
у
д
ь
б
у
,
-
´
´
´
´
п
р
о
р
о
ч
е
с
т
в
о
в
а
т
ь
;
~
п
р
е
д
с
к
а
з
а
.
´
т
е
л
ь
;
~
(
)
п
р
е
д
с
к
а
з
а
н
и
е
ක ළ 1


ක ළ දඅැටය кэлиндаäṫайа се´´мя де´´рева

е ит ап аувеп е сит (используется

при расстройстве желудка).

කළය кэлийа 1) и ра´, развлече´´ние;

2) спорт.

´ ක ළ  кэлили прек´лоне´´ние коле´´н.

ක ළ ල кэлилла коле´´но; ක ළ ල

с по´днятыми коле´´нями; කළ ල

නවා (බනවා) сиде´´ть на ко´рточках.

කළම кэлīма 1) игра´, развлече´´ние;

හ ං මත ~ игра´ в пря´тки;´ 2) спорт.

ක ළ යා кэлэмбийа м. 1) бпга´ч;´

2) глава´ семьч´.

ක ළ  кэлэхи до´брый; ~ ණ добро-

та´, до´брое чу´вство; ~ ණ සලකනවා

бь ть благода´рным.

 1 кƏ 1) во´люсы;´ 2) по´ле.

 11 кƏ мест. ктоා

කා кƏкā павли´´ний; ~ ඨවය

(නාදය, රාවය) павли´´ний к´рик´.

කාව кэкāва павли´´ний к´рик´.

 යා кƏкийа м. павли´н.

 к´Əк´ бискви´´т, .пече´´нье; торт; пи-

ро´г.

 кƏджу сыр.

ඩරය кƏḋарайа уста´лость, утомле´´-

ние.

ව кƏḋува см. ඩරය.

ඩැ кƏнḋäри сла´бь й, хи´´лый, бо-

ле´´зненный.

තලය кƏталайа 1) ча´йник´; 2) ко-

тело´ к´.

ත кƏталƏ см. තලය.

තාරාව к´Əтутāрава коме´´та.

තමාලය кƏтумалайа собсп в. миф.

1 етума´лая (название 11ндии).

 තමාලාල ංකාරය кƏтумāлāлаñкāрайа

нимб над голювб´й 1 у´дды.

ව кƏтува 1) девя´тая плане´´та;

) собств. миф. 1 е´´тува (демон);´ 3) к´о-

ме´´та;´ 4) флаг, зна´мп; 5) знак´, си´´мвол.

පාතය к´Əнипāтайа руль.

 кƏндра осн. от ය´ ~

 යනවා (බලනවා) предск´а´зывать судьбу´,

проро´чествовать;´ ~ යනා предск´аза´-

тель; ~ ම (බැම) предсказа´ние.