1
-
´
´
.
´
к
а
й
в
а
т
ī
й
ā
м
р
ь
б
а
к
;
р
ы
б
п
.
´
л
о
в
.
к
а
й
в
ā
р
у
о
с
н
о
т
-
.
´
~
а
)
л
ь
с
т
и
т
ь
;
б
)
х
в
а
л
и´
т
ь
-
´
к
а
й
в
ā
р
у
в
а
1
)
л
е
с
т
ь
;
2
)
п
о
х
.
´
в
а
л
а
.
.
к
п
ñ
н
а
м
а
с
м
.
´
к
п
ñ
н
и
о
с
н
о
т
´
~
.
´
,
´
с
м
е
я
т
ь
с
я
н
а
с
м
е
х
а
т
ь
с
я
.
´
´
к
п
ñ
н
и
й
а
с
м
е
х
,
н
а
с
м
е´
ш
к
а
-
´
´
к
п
к
а
*
~
а
)
к
р
и
ч
а
т
ь
;
б
)
н
а
.
´
´
,
´
,
´
т
р
а
в
л
и
в
а
т
ь
н
а
у
с
ь
к
и
в
а
т
ь
п
о
д
с
т
р
е
к
а
т
ь
´
´
´
к
п
к
а
н
а
д
а
к
р
а
с
н
ы
й
л
о
т
о
с
;
~
´
´
´
´
в
и´
н
а
и
з
к
р
а
с
н
о
г
о
л
о
т
о
с
а
(
п
о
д
а
р
о
к
.
(
а
к
р
ы
1
у
д
д
е
)
´
´
.
к
п
к
ā
м
1
)
ж
у
р
а
в
л
ь
;
2
)
ц
а
п
л
я
*
.
´
3
)
а
и
с
т
к
п
к
и
с
в
и
д
п
е
ч
е
н
ь
я
и
з
р
и
с
о
в
о
й
.
м
у
к
и
.
´
к
п
к
у
м
ш
а
ф
р
а
н
.
´
´
´
к
п
к
ō
в
ā
к
а
к
а
о
-
´
,
´
´
´
,
´
´
*
к
п
к
к
а
к
р
ю
к
к
р
ю
ч
о
к
з
а
ц
е
п
.
´
к
а
´
,
´
к
п
к
к
а
н
а
м
а
к
о
т
о
м
к
а
с
у
м
а
.
(
п
а
л
о
м
н
и
к
а
)
.
к
п
к
к
а
н
а
м
п
а
й
и
й
а
с
м
.
-
´
.
´
к
п
к
к
п
к
з
в
у
к
о
п
о
д
р
к
у
д
а
х
.
´
т
а
н
ь
е
;
~
к
у
д
а
х
т
а
т
ь
.
к
п
к
н
ā
п
а
к
š
и
й
а
м
в
и
д
п
т
и
ц
ы
т
и
*
а
и
*
*
*
п
*
*
а
п
*
*
с
з
а
г
н
у
т
ы
м
.
к
л
ю
в
о
м
.
к
п
к
н
ā
м
у
в
ā
с
м
.
.
.
*
к
п
к
н
ā
в
ā
м
в
о
л
к
.
.
к
п
к
с
а
н
а
с
м
ඩ
,
´
ඩ
к
п
к
х
а
н
д
а
1
)
к
р
и
к
в
о
п
л
ь
´
´
.
(
т
ж
т
о
р
ж
е
с
т
в
а
)
;
~
к
р
и
ч
а
т
ь
,
.
´
в
о
п
и´
т
ь
;
2
)
с
м
е
х
.
´
к
п
ч
н
а
р
а
с
к
о
л
ь
к
о
´
´
к
п
н
н
а
р
а
д
а
с
к
о
л
ь
к
о
,
к
а
к
´
´
´
´
м
н
о
г
о
;
к
а
к
о
г
о
р
а
з
м
е´
р
а
;
з
´
к
п
н
н
и
й
а
п
ю
е
д
*
~
.
´
´
с
а
д
и
т
ь
с
я
н
а
п
о
е
з
д
.
*
к
п
н
н
и
й
ā
м
1
*
в
и
д
р
ы
б
ы
-
.
´
´
2
)
у
р
ю
ж
е´
н
е
ц
1
*
о
ч
и
н
а
1 ක


කවයා к´айватīйā м. рьба´к´; рыбп-

ло´ в.

කවාරැ кайвāру осн. от කවාරැව-

~ කරනවා а) льстить; б) хвали´´ть.

කවාරැව кайвāрува 1) лесть;´ 2) пох-

вала´ .

කාංවම кпñнама см. කාංය.

කාං к´пñни осн. от කාංය´ ~

කරනවා смея´ться, насмеха´ться.

කාංය кпñнийа смех, насме´´шк´а.

නාක кпка ~ දනවා а) к´рича´ть; б) на-

тра´вливать, нау´ськивать, подстрек´а´ть.

කාකනද кпканада к´ра´сный ло´тос; ~

ණාව ви´´на из к´ра´сного ло´тоса (подарок

( акры 1 удде) .

කාකා кпкā м. 1) жура´вль; 2) ца´пля

3) а´ист.

කා  кпкис вид печенья из рисовой

муки .

කා кпкум шафра´н.

කාකවා кпкōвā к´ак´а´о.

කාක кпкка к´рюк´, к´рючо´к´, заце´п-

к´а.

කාකනම кпкканама кото´мка, сума´

(паломника) .

කාකනපය кпкканампайийа см.

කාකනම.

කාකා кпккпк´ звукоподр. куда´х-

танье; ~ ගානවා куда´хтать.

කානාපයා кпкнāпакšийа м.

вид птицы ти аи п ап с загнутым

клювом.

කානාවා кпкнāмувā см. කා

නාවා.

කානාවා кпкнāвā м. волк.

කාසන кпксана см. කාහඩ.

කා හඩ кпк ханда 1) крик´, вопль

(тж. торжества); ~ දනවා к´рича´ть,

вопи´´ть; 2) смех.

කාවර кпчнара ско´лько.

කාවරද кпннарада ско´лькоා , как´

мно´гоා;´ како´го разме´´ра

කාය кпннийа пю´езд; ~ අලනව

сади´ться на по´езд.

කායා кпннийā м. 1 вид рыбы-

2) урюже´´нец 1 о´чина.