1
-
2
´
к
п
т
в
и
л
а
к
к
у
в
а
л
а
м
п
а
.
(
н
а
с
т
о
л
ь
н
а
я
,
н
а
п
о
д
с
т
а
в
к
е
)
.
к
п
д
а
м
е
с
т
к
т
о
-
´
,
´
к
п
д
а
й
а
г
н
е
в
в
о
з
м
у
щ
е´
н
и
е
,
н
е
д
о
.
´
в
о
л
ь
с
т
в
о
.
´
´
к
п
д
э
в
в
а
м
а
л
е
н
ь
к
и
й
о
с
т
р
о
в
.
´
´
´
к
п
н
а
1
)
к
о
н
е´
ц
;
2
)
у
г
о
л
.
´
´
к
п
н
а
в
а
в
о
л
о
с
ы
н
а
т
о
л
о
в
е´
.
к
п
н
о
с
н
о
т
;
~
´
,
´
´
´
а
)
о
т
к
л
а
д
ы
в
а
т
ь
в
с
т
о
р
о
н
у
о
т
с
т
р
а
н
я
т
ь
;
´
´
б
)
у
д
е´
р
ж
и
в
а
т
ь
;
з
а
д
е´
р
ж
и
в
а
т
ь
;
~
-
´
´
´
а
)
и
д
т
и´
в
с
т
о
р
о
н
е´
;
б
)
д
е
р
ж
а
т
ь
с
я
в
с
т
о
р
о
´
´
´
´
,
´
н
е´
п
о
о
д
а
л
ь
;
в
)
и
з
б
е
г
а
т
ь
,
в
о
з
д
е´
р
ж
и
в
а
т
ь
с
я
;
.
´
,
´
´
´
´
у
в
и´
л
и
в
а
т
ь
;
г
)
с
к
р
ы
в
а
т
ь
с
я
п
р
я
т
а
т
ь
с
я
.
´
´
к
п
н
г
р
а
с
к
о
н
г
р
е´
с
с
´
´
´
к
п
н
т
а
й
а
1
)
к
о
п
ь
ё
;
д
р
о
т
и
к
;
´
´
´
´
´
,
´
2
)
п
а
л
к
а
д
у
б
и´
н
к
а
;
3
)
р
о
з
а
р
и
й
;
4
)
с
т
о
й
к
а
,
.
´
´
,
с
т
о
л
б
о
п
о
р
а
(
п
а
л
а
н
к
и
н
а
)
к
п
н
т
ā
й
у
д
х
а
й
а
к
о
п
ь
ё
;
-
.
´
´
д
р
о
т
и
к
.
к
п
н
т
р
а
к
к
ā
р
а
й
а
м
.
´
´
п
о
д
р
я
д
ч
и
к
.
.
*
к
п
н
т
р
а
т
с
м
,
´
´
к
п
н
т
р
ā
т
т
у
в
а
к
о
н
т
р
а
к
т
.
´
´
д
о
*
о
в
о
р
.
´
´
к
п
н
д
а
о
г
у
з
о
к
´
´
ද
к
п
н
д
ä
а
й
а
с
п
и
н
н
о
й
х
р
е
б
е´
т
;
.
´
п
о
з
в
о
н
о
ч
н
ы
й
с
т
о
л
б
.
´
к
п
н
д
Ə
с
и
о
с
н
о
т
´
в
´
с
к
´
-
;
*
~
б
е
з
в
с
я
и
х
у
л
о
и
й
;
.
´
´
~
н
а
в
ы
г
о
д
н
ы
х
у
с
л
о
в
и
я
х
.
´
к
п
н
д
Ə
с
и
й
а
у
с
л
о
в
и
е
к
п
н
д
п
с
т
а
р
а
в
а
р
а
й
ā
´
´
.
м
1
)
к
о
н
д
у
к
т
о
р
;
2
)
н
а
д
с
м
о
т
р
щ
и
к
(
н
а
.
п
л
а
н
т
а
ц
и
и
)
-
к
п
н
с
а
р
в
ä
и
в
к
о
н
с
е
р
в
а
.
´
т
и´
в
н
ы
й
к
п
н
с
а
р
в
ä
и
в
в
ā
*
.
´
д
а
й
а
к
о
н
с
е
р
в
а
т
и´
з
м
-
´
.
к
п
н
с
а
л
в
а
р
а
й
ā
м
к
о
н
.
´
´
´
с
у
л
;
~
г
е
н
е
р
а
л
ь
н
ы
й
к
о
н
с
у
л
-
´
ද
к
п
н
д
а
с
ä
р
а
й
а
г
и
р
л
я
н
д
а
ц
в
е
.
.
´
т
о
в
.
.
.
ද
к
п
н
д
а
с
ä
в
м
с
о
б
с
т
в
м
и
ф
.
´
1
*
о
н
д
а
с
а
в
(
э
п
и
т
е
т
о
о
г
а
л
ю
б
в
и
)
.
´
.
ද
к
п
н
д
а
с
и
й
а
м
и
ф
*
п
у
н
а
කෘ - 21


කා ල  ව кптвилаккува ла´мпа

(настольная, на подставке).

කාද кпда мест. ктоා

කාදය к´пдайа гнев, возмуще´´ние, недо-

во´льство.

කාදව кпдэвва ма´ленький о´стров.

කාන кпна 1) коне´´ц;´ 2) у´гол.

කානල кпнава во´лосы на толове´´.

කා кпн осн. от කාන; ~ කරනවා

а) отк´ла´дывать в сто´рону, отстраня´ть;

б) уде´´рживать; заде´´рживать; ~ වනවා

а) идти´´ в стороне´´; б) держа´ться в сторо-

не´´, поо´даль; в) избега´ть, возде´´рживаться;´

уви´´ливать;´ г) ск´рыва´ться, пря´таться.

කා  к´пнграс конгре´´сс.

කාතය кпнтайа 1) копьё; дро´тик´;´

2) па´лка, дуби´´нк´а; 3) роза´рий; 4) сто´йк´а,

столб, опо´ра (´паланкина).

කා තාධය кпнтāйудхайа копьё;

дро´тик´. -

කා තකාරයා кпнтраккāрайа м.

подря´дчик´.

කා  кпнтрат см. කාා ව.

කාාව кпнтрāттува контра´к´т,

до´ ово´р.

කාද кпнда огу´зок´.

කාදටය кпндäṫайа спинно´й хребе´´т;

позвоно´чный столб.

කා к´пндƏси осн. от කා

ය; ~ -රතව без вся´ких усло´вий;´

ලාභ ~ යට на вы´годных усло´виях.

කාය кпндƏсийа усло´вие.

කාතරවරයා кпндпстараварайā

м. 1) конду´ктор; 2) надсмо´трщик (на

плантации) .

කාසවැ кпнсарвäṫив консерва-

ти´´ вный.

කාසවැවාදය кпнсарвäṫиввā

дайа консервати´´зм.

කාසවරයා кпнсалварайā м. ко´н-

сул;´ පා ~ генера´льный ко´нсул.

කාදසැරය кпндасäрайа гирля´нда цве-

то´ в. .

කාදසැ кпндасäв м. собств. миф.

1 ондаса´в (эпитет оога любви).

කාදය кпндасийа миф. пуна´.