.
*
-
-
´
´
.
п
о
с
л
в
г
л
а
з
а
х
п
а
р
а
л
ч
т
и
к
а
и
х
р
о
.
´
´
м
о
й
*
-
г
е
р
о
й
.
´
´
.
к
п
р
у
в
а
м
ш
а
к
а
л
-
´
*
к
п
р
п
с
а
к
п
л
а
й
а
ж
ё
с
т
.
´
к
и
й
л
и
с
т
в
ь
о
щ
е
г
о
с
п
р
а
с
т
´
н
и
я
-
´
´
к
п
р
п
с
1
)
ш
е
р
о
х
о
в
а
т
ы
й
,
г
р
у
.
´
´
б
ы
й
,
ж
ё
с
т
к
и
й
;
2
)
ж
е
с
т
о
к
и
й
.
´
к
п
р
п
с
м
а
к
ā
л
а
й
а
р
е
л
.
´
в
е
л
и´
к
и
й
п
ю
с
т
.
*
к
п
р
п
с
м
а
к
ā
л
и
к
а
р
е
л
.
´
в
е
л
и
к
о
п
о
с
т
н
ы
й
.
´
´
.
к
п
р
э
л
м
п
ю
л
к
о
в
н
и
к
´
.
1
к
п
л
а
м
е
ж
д
э
й
1
,
с
ю
д
а
1
.
´
1
1
к
п
*
а
б
е
р
е
г
.
´
к
*
*
а
р
ā
р
ō
г
а
й
а
х
о
л
е´
р
а
.
´
*
к
п
*
а
х
а
л
а
й
а
о
м
*
´
´
´
´
.
к
п
л
у
в
ā
м
м
а
л
ь
ч
и
к
;
ю
н
ю
ш
а
,
.
´
п
а
р
е
н
ь
,
к
*
*
*
п
п
п
а
м
а
ш
у
м
г
в
а
л
т
,
.
´
´
б
е
с
п
о
р
я
д
о
к
´
*
к
п
*
*
п
м
б
у
в
а
д
е
р
е
в
я
н
н
ы
й
.
´
,
с
т
у
л
т
а
б
у
р
е´
т
.
к
*
л
п
м
б
у
в
а
с
м
-
.
.
´
´
к
п
л
п
с
с
о
к
и
з
д
´
р
е
в
а
к
е´
к
у
н
а
.
к
п
*
*
*
а
о
с
н
о
т
;
~
.
´
´
г
р
а
б
и
т
ь
,
р
а
з
б
о
й
н
и
ч
а
т
ь
,
´
к
п
л
л
а
к
а
р
а
г
р
а
б
и´
т
е
л
ь
с
к
и
й
.
´
´
´
п
и
р
а
т
с
к
и
й
;
~
п
и
р
а
т
с
к
и
й
к
о
р
а
б
л
ь
-
´
.
к
п
л
в
а
к
ā
р
а
й
ā
м
г
р
а
б
и´
.
´
´
´
т
е
л
ь
,
р
а
з
б
о
й
н
и
к
,
п
и
р
а
т
-
,
´
к
п
л
л
а
к
а
м
а
р
а
з
б
о
й
г
р
а
.
´
б
ё
ж
.
.
к
п
л
*
*
а
й
а
с
м
-
´
´
´
.
к
п
в
л
ā
м
м
а
л
ь
ч
и
к
,
п
о
д
р
о
с
.
´
´
т
о
к
;
ю
н
о
ш
а
-
´
´
,
´
´
к
п
л
в
а
в
а
л
о
д
к
а
ч
е
л
н
о
к
(
о
в
ы
.
н
о
с
н
ы
м
и
у
к
л
ю
ч
и
н
а
м
и
)
.
´
к
п
л
л
у
з
л
а
к
(
1
*
о
1
*
с
п
о
в
о
*
*
1
о
*
и
в
)
-
´
´
´
*
к
п
в
а
и
а
м
а
л
е
н
ь
к
а
я
у
л
и
ц
а
,
п
е
.
´
´
р
е
у
л
с
к
.
´
´
´
´
к
*
в
и
н
а
р
а
к
а
к
б
ы
м
н
о
г
о
н
и
´
´
,
´
´
к
п
в
и
н
а
р
а
д
а
с
к
о
л
ь
к
о
к
а
к
.
´
м
*
ю
г
о
*
.
´
´
к
п
в
у
в
а
т
н
и
л
о
е
д
е´
р
е
в
о
කාරැ . -


රයා посл. в глаза´х паралч´тика и хро-

мо´й - геро´й.

කාරැවා кпрува м. шак´а´л.

කාරාසකා ළ ය кпрпсакплайа ж´ёст-

кий лист вьо´щегосп раст´ния.

කාරා кпрпс 1) шерохова´тый, гру´-

бый, жёсткий;´ 2) жесто´кий.

කාරාමකාලය к´прпсмакāлайа рел.

вели´´кий пюст.

කාරාමකාක кпрпсмакāлика рел.

великопо´стный.

කා кпрṅэл м. пюлко´вник´.

කාල 1 кпла межд. эй1, сюда´1

කාල 11 кп а бе´рег.

කාලරාරගය к арāрōгайа холе´´ра.

කාලහලය´ кп ахалайа ом. කලාහ

කාවා кплувā м. ма´льчик´;´ ю´нюша,

па´ рень .

කාලාපම к пппама шум, гвалт,

беспоря´до к´.

කාලාව кп пмбува деревя´нный

стул, табуре´´т.

කාලාඩව к лпмбува см. කාලා

බව. -

කාලා кплпс сок´ из д´рева ке´´куна.

කාල кп а осн. от කාලය; ~

කනවා гра´бить, разбо´йничать.

කාලකාර кпллакара граби´´тельский,

пира´тский; ~ නැව пира´тский кора´бль.

කාලකාරයා кпл вакāрайā м. граби´´-

тель, разбо´йник´, пира´т.

කා ලකෑම кпллакама разбо´й, гра-

бёж´.

කාලය кпл айа см. කාලකෑම.

කාලා кпвлā м. ма´льчик´, подро´с-

ток´; ю´ ноша.

කාලෑව кплвава ло´дк´а, челно´к´ (о вы-

носными уключинами) .

කා кпллу злак´ (1 о1 спов о 1о ив).

කාවය кпваиа ма´леньк´ая у´лица, пе-

реу´лск´.

කාවර к´ винара к´ак´ бы мно´го ни.

කාවරද кпвинарада ск´о´лькоා, к´ак´

м ю´го .

කාවල кпвува тнило´е де´´рево.