-
´
´
´
.
1
к
п
в
у
л
ā
м
и
н
д
и´
й
с
к
а
я
к
у
к
у
ш
.
´
1
к
а
.
.
1
к
*
в
у
*
*
а
с
м
.
´
.
1
*
к
п
в
Ə
с
м
*
*
.
´
1
*
හ
к
п
с
а
м
б
а
п
п
л
а
н
г
ā
м
.
1
в
и
д
з
м
е
и
1
к
п
с
ä
а
б
у
р
у
м
а
й
а
б
у
-
.
´
р
а
в
´
.
´
-
к
*
с
ä
а
м
и
и
ā
м
м
а
л
е
н
ь
*
.
к
а
я
м
ы
ш
ь
(
*
*
и
*
и
*
о
а
п
и
*
)
´
.
к
п
с
ä
а
в
а
в
у
л
ā
м
м
а
*
´
´
´
´
л
е
н
ь
к
а
я
к
о
р
о
м
а
н
д
е´
л
ь
с
к
а
я
л
е
т
у
ч
а
я
м
ы
ш
ь
.
(
*
с
о
*
о
р
т
1
и
з
*
о
*
о
т
а
п
а
е
1
*
а
п
и
*
)
.
к
*
с
к
у
р
у
*
л
ā
м
в
и
д
п
т
и
-
.
ц
ы
р
е
*
*
с
*
о
с
о
*
и
з
р
е
*
*
*
*
*
п
и
в
´
´
´
к
п
с
и
к
1
)
к
а
у
с
т
и´
ч
е
с
к
о
е
с
р
е´
д
-
.
´
с
т
в
о
;
2
)
н
е
г
а
ш
ё
н
а
я
и´
з
в
е
с
т
ь
´
.
к
п
с
т
ā
п
а
*
*
м
п
о
л
и
ц
е´
й
с
к
и
й
,
.
´
к
о
н
с
т
е´
б
л
ь
-
´
´
.
´
*
к
п
с
л
и
х
и
ī
й
а
м
к
р
ю
н
.
ш
н
е
п
(
п
т
и
ц
а
)
.
*
*
к
п
с
в
ā
*
*
и
х
и
ī
й
ā
м
.
´
´
-
´
ц
а
п
л
я
т
р
я
с
о
г
у
з
к
а
´
´
,
´
к
п
с
с
а
1
)
м
е
т
л
а
в
е´
н
и
к
;
2
)
щ
ё
т
-
.
´
´
,
´
´
к
а
;
3
)
с
е
р
д
ц
е
в
и´
н
а
с
т
е
р
ж
е
н
ь
;
я
д
р
о
.
´
к
п
с
с
а
м
1
)
в
и
д
м
о
р
с
к
о
й
р
ы
*
.
´
.
о
и
;
2
)
б
р
а
н
п
о
л
и
ц
е´
й
с
к
и
й
´
.
-
´
´
к
п
х
а
в
а
1
)
ч
т
о
л
с
п
р
я
т
а
н
*
о
е
*
.
2
)
з
о
н
т
´
´
´
.
´
.
к
п
х
ā
м
к
у
к
у
ш
к
а
(
*
и
с
и
1
и
*
р
а
*
-
.
*
е
*
*
п
и
в
)
;
´
´
.
හ
к
о
х
у
м
н
к
о
к
о
с
о
в
о
е
в
о
л
о
к
н
о
~
.
´
´
´
и
з
д
ё
л
и
е
и
з
к
о
к
о
с
о
в
о
г
о
в
о
л
о
к
н
а
´
,
හ
к
п
х
у
м
у
с
н
а
щ
ё
т
к
а
м
е
т
л
а
.
(
и
з
к
о
к
о
с
о
в
о
г
о
в
о
л
о
к
н
а
)
,
.
හ
к
п
х
у
л
а
н
у
в
а
в
е
р
ё
в
к
а
б
е
ч
ё
в
-
.
´
к
а
(
и
з
к
о
к
о
с
о
в
о
г
о
в
о
л
о
к
н
а
)
,
´
.
к
п
х
э
т
м
а
н
а
р
е
ч
с
о
в
с
е´
м
с
о
*
.
в
е
р
ш
´
н
*
ю
´
;
හ
к
п
х
Ə
д
а
1
)
г
д
е
*
2
)
к
у
д
а
-
´
*
к
п
х
Ə
н
у
м
у
т
1
)
г
д
е´
н
и
б
у
д
ь
,
´
,
´
-
´
к
у
д
а
н
и
б
у
д
ь
;
2
)
г
д
е´
б
ы
н
и
к
у
д
а
б
ы
н
и
*
´
,
-
´
-
හ
к
п
х
Ə
в
а
т
г
д
е´
л
и
б
о
к
у
д
а
*
.
-
л
и
б
п
.
´
к
п
х
п
а
ч
а
с
т
ь
,
д
о
л
я
.
л
´
н
к
п
х
п
и
й
а
ш
к
о
а

1 කාවලා кпвулā м. инди´´йск´ая куку´ш-

1 к´а.

1 කාවලා к ву а см. කාවලා.

1 කා кпвƏ см. කාවය´ .

1 කාසඩපා ළහා к´псамбапплангā м.

1 вид змеи.

1 කාඅැටරැමය кпсäṫабурумайа бу-

ра´ в.

- කාඅැටයා к сäṫ´амииā м. ма´лень

кая мышь ( и и оапи ).

කාඅැටවවලා кпсäṫававулā м. ма´

леньк´ая короманде´´льск´ая лету´чая мышь

( со орт1из о отапае1 апи ).

කාරැලා к скуру лā м. вид пти-

цы ре с осо из ре пив.

´ කා кпсṫик 1) каусти´´ческое сре´´д-

ство; 2) негашёная и´´звесть.

කාතාප кпстāпа м. полице´´йский,

консте´´ бль .

කාය´ා кпслихиṅīйа м. к´рю´н-

шнеп (птица).

කාවායා кпсвā ихиṅīйā м.

ца´пля-трясог у´зк´а.

කාස кпсса 1) метла´, ве´´ник´; 2) щёт-

к´а; 3) сердцеви´´на, сте´ржень; ядро´.

ක´ාසා кпсса м. 1) вид морской ры

ои; 2) бран. полице´´йский.

ක´ාහල кпхава 1) что´-л. спря´тан ое

2) зонт.

.කාහා к´пхā м. кук´у´шк´а ( иси1и ра -

е пив) .

කාහ коху мн. коко´совое волокно´; ~

බඩ издё´лие из коко´сового волокна´.

කාහන кпхумусна щётка, метла´

(из кокосового волокна) .

. කාහලව кпхуланува верёвка, бечёв-

к´а (из кокосового волокна).

කාහම кпхэтма нареч. совсе´´м, со

верш´н ю .

කාහද кпхƏда 1) гдеා; 2) куда´ා

කාන кпхƏнумут 1) где´´-нибудь,

куда´-нибудь; 2) где´´ бы ни, куда´ бы ни

-කාහ ව  кпхƏват где´´-либо, куда´

-либп .

කාහාට кпхпṫа часть, до´ля.

කාහාය кпхпнийа шко´ла.