1
8
*
*
.
.
к
ō
л
а
с
м
´
к
ō
л
а
к
а
1
)
д
у
х
и´
;
2
)
в
и
д
п
е
р
ц
а
.
п
*
р
е
*
1
о
п
*
и
т
´
´
,
´
´
к
ō
л
а
м
а
1
)
м
а
с
к
а
р
а
д
к
а
р
н
а
в
а
л
;
.
´
2
)
н
е
о
ж
и´
д
а
н
н
о
е
п
о
я
в
л
´
н
и
е
;
.
´
.
к
ō
л
а
м
о
с
н
о
т
~
´
´
(
)
у
с
т
р
а
и
в
а
т
ь
к
а
р
н
а
в
а
л
,
,
´
´
´
´
м
а
с
к
а
р
а
д
;
~
(
)
к
а
р
н
а
в
а
л
.
´
´
м
а
с
к
а
р
а
д
-
´
´
к
ō
л
а
м
б
а
к
а
й
а
к
о
р
п
у
с
л
ю
т
.
н
и
´
´
*
1
к
ō
л
а
й
а
1
)
к
у
ч
а
;
м
н
о
ж
е
с
т
в
о
;
´
´
,
´
;
´
м
а
с
с
а
2
)
б
о
к
с
т
о
р
о
н
а
;
3
)
о
б
ь
я
т
и
е
;
4
)
.
´
´
г
р
а
ф
и´
т
;
5
)
о
р
у
д
и
е
-
´
,
´
-
1
1
к
ō
л
а
й
а
1
)
з
а
с
т
е´
н
ч
и
в
*
с
т
ь
р
о
´
´
´
,
б
п
с
т
ь
с
м
у
щ
е´
н
и
е
;
2
)
а
р
о
м
а
т
и´
ч
*
о
е
з
е
р
*
о
(
1
*
*
*
о
п
е
1
1
а
1
о
е
п
и
т
*
*
е
с
и
т
,
и
с
п
о
л
ь
з
у
е
т
-
.
с
я
д
л
я
п
р
и
г
о
т
о
в
л
е
н
и
я
к
а
р
и
)
´
.
к
ō
л
а
й
ā
м
1
)
б
о
р
о
в
;
х
р
я
к
;
.
´
,
´
,
´
´
2
)
и
з
г
н
а
н
н
и
к
п
а
р
и
я
о
т
в
е´
р
ж
е
н
н
ы
й
;
3
)
а
с
т
*
р
.
´
´
*
;
а
т
у
р
н
(
п
л
а
н
е
т
а
)
´
´
к
ō
*
а
с
а
н
н
и
й
а
м
о
к
р
о
т
а
(
в
.
г
о
р
л
е
)
-
,
´
к
ō
*
ā
р
у
в
а
1
)
н
у
ж
д
а
н
е
о
б
.
´
´
´
х
о
д
и´
м
о
с
т
ь
;
2
)
н
е
д
о
с
т
а
т
о
к
-
´
,
´
к
ō
в
а
х
а
л
а
1
)
ш
у
м
н
ы
й
б
у
й
-
´
´
;
н
ы
й
2
)
н
е
д
и
с
ц
и
п
л
и
н
и´
р
о
в
а
н
н
ы
й
;
3
)
м
п
т
е´
ж
*
´
´
´
,
´
н
ы
й
;
~
*
а
)
ш
у
м
е´
т
ь
к
р
и
ч
а
т
ь
;
´
´
´
´
´
б
)
н
е
п
о
в
и
н
о
в
а
т
ь
с
я
;
в
)
п
о
д
н
и
м
а
т
ь
м
я
т
е´
ж
;
´
´
~
м
я
т
е´
ж
н
а
я
т
о
л
п
а
;
~
*
-
´
´
-
´
з
а
к
о
н
з
а
п
р
е
щ
а
ю
щ
и
й
о
б
щ
е´
с
т
в
е
н
н
ы
е
в
ы
.
´
´
с
т
у
п
л
е´
н
и
я
,
м
я
т
е
ж
и´
к
ō
л
ā
х
а
л
а
й
а
1
)
ш
у
м
,
г
а
м
,
.
´
´
´
´
´
´
к
р
и
к
;
2
)
н
е
п
о
в
и
н
о
в
е´
н
и
е
;
3
)
м
я
т
е´
ж
´
-
к
ō
л
и
1
)
в
и
д
п
е
р
ц
а
п
*
р
е
*
с
п
а
*
*
у
а
;
.
´
´
2
)
п
л
о
д
ю
ю
б
а
(
*
*
г
у
р
п
и
*
1
и
1
и
о
а
)
´
*
к
ō
л
и
к
у
у
в
и
д
б
а
н
а
н
а
*
.
´
к
ō
в
а
й
а
т
и´
г
е
л
ь
.
´
´
к
ō
в
и
д
а
у
м
н
ы
й
;
о
б
р
а
з
о
в
а
н
н
ы
й
.
´
к
ō
в
и
л
а
и
н
д
у
и´
с
т
с
к
и
й
х
р
а
м
.
.
к
ō
ш
*
а
о
с
н
о
т
-
´
´
к
ō
ш
а
н
х
Ə
д
й
а
й
а
к
а
с
т
р
а
.
ц
и
я
.
´
´
к
ō
ш
а
м
у
л
а
о
р
х
и
д
е´
й
н
ы
й
-
*
*
к
ō
ш
*
а
м
у
л
а
п
ä
л
а
й
а
о
р
х
и
.
´
д
е´
я
1 8

.

කල кōла см. කාහාල.

කලක кōлака 1) духи´´; 2) вид перца

п ре 1оп ит.

කලම кōлама 1) маск´ара´д, к´арнава´л;

2) неожи´´данное появл´ние.

.´කල кōлам осн. от කලම; ~

කරනවා (නටනවා) устра´ивать карнава´л,

маск´ара´д;´ ~ නැම (නැම) карнава´л,

маск´ара´д.

කලබකය кōламбакайа ко´рпус лю´ т-

ни.

කලය 1 кōлайа 1) ку´ча; мно´жество;

ма´сса; 2) бок´, сторона´; 3) обья´тие; 4)

графи´´т; 5) ору´дие.

- කලය 11 кōлайа 1) засте´´нчив сть, ро´-

бпсть, смуще´´ние; 2) аромати´´ч ое зер о´

(1 опе11а 1 оепит есит, использует-

ся для приготовления кари).

කලයා кōлайā м. 1) бо´ров; хряк;

2) изгна´нник´, па´рия, отве´´рженный; 3) астр.

;´ату´рн (планета) .

කලසය кō асаннийа мок´ро´та (в

горле) .

කලාරැව кō āрува 1) нужда´, необ-

ходи´´мость; 2) недоста´ток´.

කලාහල кōвахала 1) шу´мный, бу´й-

ный; 2) недисциплини´´рованный; 3) мпте´´ж-

ный; ~´ කරනවා а) шуме´ть, к´рича´ть;´

б) неповинова´ться; в) поднима´ть мяте´´ж´;´

~ කැල мяте´´жная толпа´; ~ භාරක ය

зако´н- запреща´ ющий обще´´ ственные вы-

ступле´´ния, мятежи´´.

කලාහලය кōлāхалайа 1) шум, гам,

к´рик´;´ 2) неповинове´´ние; 3) мяте´´ж´.

-ක´ кōли 1) вид перца п ре спа уа;

2) плод юю´ ба ( гурпи 1и1´иоа).

´ක  кōликуṫṫу вид банана

කවය кōвайа ти´´гель.

කද кōвида у´мный; образо´ванный.

කල кōвила индуи´´стский храм.

කශ кōша осн. от කශය.

කශදය кōшанхƏдйайа к´астра´-

ция.

කශල к´ōшамула орхиде´´йный.

කශලපැ ළය кōшамулапäлайа орхи-

де´´я.