*
п
*
*
*
-
,
´
´
к
р
а
м
и
к
а
1
)
р
е
г
у
л
я
р
н
ы
й
с
и
с
т
е
м
а
´
т
и´
ч
е
с
к
и
й
;
2
)
о
п
р
е
д
е
л
ё
н
н
ы
й
;
~
м
а
с
ш
*
-
´
´
´
´
т
а
б
;
э
т
а
л
ю
н
;
3
)
п
о
с
т
е
п
е´
н
н
ы
й
;
~
´
´
´
п
о
с
т
е
п
е´
н
*
о
е
у
в
е
л
и
ч
е´
н
и
е
,
п
р
о
г
р
е´
с
с
и
п
;
4
)
п
о
*
´
´
´
р
я
д
к
о
в
ы
й
;
~
п
ю
р
я
д
к
о
в
ы
й
н
о
м
е
р
*
*
к
р
а
м
и
к
ā
н
а
б
х
и
в
р
у
*
.
´
´
д
д
х
и
й
а
п
о
с
т
е
п
е´
н
н
о
е
у
м
е
н
ь
ш
е´
н
и
е
.
.
*
к
р
а
м
Ə
*
а
к
а
и
ā
с
м
.
´
.
к
р
а
м
Ə
л
а
й
ā
м
в
е
р
б
л
ю
д
.
´
´
к
р
а
й
а
п
о
к
у
п
к
а
.
.
*
к
р
а
й
а
в
и
к
р
а
й
а
п
а
р
н
с
о
ч
е
т
.
´
´
´
´
´
к
у
п
л
я
и
п
р
о
д
а
ж
а
-
т
о
р
г
о
в
л
я
.
´
к
р
а
й
а
в
и
к
р
а
й
и
к
а
й
ā
м
.
´
,
´
т
о
р
г
о
в
е
ц
к
у
п
е´
ц
´
´
´
*
к
р
а
й
а
р
ō
х
а
й
а
р
ы
*
о
к
,
б
а
з
а
р
-
.
´
т
о
р
г
о
в
ы
й
ц
е
н
т
р
´
.
*
к
р
а
й
и
к
а
й
ā
м
1
)
п
о
к
у
п
а
т
е
л
ь
*
.
´
2
)
т
о
р
г
о
в
е
ц
´
.
*
к
р
а
в
й
а
г
х
ā
т
а
н
а
й
ā
м
т
у
ш
а
.
(
у
о
и
т
о
г
о
ж
и
в
о
т
н
о
г
о
)
´
*
к
р
а
в
й
а
б
х
а
к
š
а
к
а
п
л
о
т
о
я
д
-
.
н
ы
й
.
к
р
а
в
и
а
б
х
а
к
š
а
к
а
й
ā
м
.
´
´
.
з
о
о
л
п
л
о
т
о
я
д
н
о
е
ж
и
в
о
т
н
о
е
.
හ
к
р
а
в
й
а
б
х
у
д
ж
а
с
м
.
.
´
´
*
к
р
а
в
й
а
й
а
с
ы
р
о
е
м
я
с
о
-
.
.
к
р
а
в
й
ā
д
а
й
ā
м
1
)
з
о
о
л
п
л
о
.
´
´
´
т
о
я
д
н
о
е
ж
и
в
о
т
н
о
е
;
2
)
д
ь
я
в
о
л
´
´
.
*
к
р
ā
н
т
и
а
с
т
р
в
о
с
х
о
д
я
щ
и
й
-
~
´
´
´
´
т
о
ч
к
а
п
е
р
е
с
е
ч
е´
н
и
я
о
р
б
и´
т
;
~
.
´
´
т
р
о
п
и´
ч
е
с
к
и
й
п
о
я
с
´
´
.
к
р
ā
н
т
и
к
а
а
с
т
р
э
к
л
и
п
т
и´
ч
е
с
*
.
к
и
й
.
к
р
ā
н
т
и
к
а
к
š
а
й
а
а
с
т
р
.
´
э
к
л
и´
п
т
и
к
а
´
к
р
ā
н
т
и
к
а
к
š
а
*
.
´
´
л
ō
к
а
й
а
з
о
д
и
а
к
а
л
ь
н
ы
й
с
в
е
т
.
´
´
´
.
*
к
р
ā
н
т
и
й
а
а
с
т
р
э
к
л
и´
п
т
и
к
а
к
р
ā
н
т
и
в
а
л
а
й
ā
н
т
а
р
а
.
´
т
р
о
п
и´
ч
е
с
к
и
й
.
´
.
к
р
ā
н
т
у
в
ā
м
п
т
и´
ц
а
.
.
к
р
ā
б
у
с
м
´
´
´
.
к
р
ā
м
а
й
а
т
е
х
ж
е
л
е´
з
н
ы
й
з
а
х
в
а
т
*
.
.
´
к
р
ā
й
а
к
а
й
ā
с
м
.
´
´
´

к
р
и
к
а
к
р
и´
к
е
т
п


කක крамик´а 1) регуля´рный, система-

ти´´ческий; 2) определённый; ~ ම масш-

та´б;´ эталю´н; 3) постепе´´нный; ~ වෘය

постепе´´н ое увеличе´´ние, прогре´´ссип; 4) по

ря´дковый; ~ සංඛාව пюря´дковый но´мер

 කානවෘය крамикāнабхивру

ддхийа постепе´´нное уменьше´´ние.

 ලකයා крамƏ акаиā см.  ලයා.

කලයා крамƏлайā м. верблю´д.

කය крайа пок´у´пка.

 යකය крайавикрайа парн. сочет.

ку´пля и прода´ж´а-´ торго´вля.

කයකකයා крайавикрайик´айā м.

торго´вец, купе´´ц.

 යාරහය крайарōхайа ры´ ок´, база´р-

торго´вый центр.

 කයා крайикайā м. 1) покупа´тель

2) торго´вец.

 වඝාතනයා кравйагхāтанайā м. ту´ша

(уоитого животного).

 වභෂක кравйабхакšака плотоя´д-

ный.

කවභෂකයා кравиабхакšакайā м.

зоол. плотоя´дное живо´тное.

වහජ кравйабхуджа см. කවභ

ෂක.

 වය кравйайа сыро´е мя´со.

 වාදයා кравйāдайā м. 1) зоол. пло-

тоя´дное живо´тное; 2) дья´вол.

ා крāнти астр. восходя´щий-´ ~

පාතය то´чка пересече´´ния орби´´т;´ ~ වලය

тропи´´ческий по´яс.

කාක крāнтика астр. эк´липти´´чес

кий.

 ා කෂය крāнтикакšайа астр.

экли´´птика.

 ා කෂාලකය крāнти к´акšа

лōкайа зодиак´а´льный свет.

 ාය крāнтийа астр. эк´ли´´птик´а.

 ා වලයා තර крāнтивалайāнтара

тропи´´ ческий.

 ාවා крāнтувā м. пти´´ца.

කා крāбу см. කරා.

 ාමය крāмайа тех. ж´еле´´зный захва´т

 ායකයා крāйак´айā см. කකයා.

ක крик´аṫ к´ри´´кет.