´
1
к
š
у
д
р
а
в
ī
д
ж
а
к
ō
ш
*
а
й
а
.
´
.
1
б
о
т
с
п
о
р
а
н
г
и
й
-
´
.
´
1
к
š
*
у
д
р
а
в
и
д
ж
а
й
а
б
и
о
л
с
п
о
.
1
р
а
-
1
к
š
у
д
р
а
с
а
т
в
а
ш
*
ā
с
т
р
а
.
´
1
э
н
т
о
м
о
л
о
г
и´
ч
е
с
к
и
й
1
к
š
у
д
р
а
с
а
т
в
а
.
´
.
1
ш
*
ā
с
т
р
а
ñ
а
й
ā
м
э
н
т
о
м
о
л
о
г
т
1
к
š
у
д
р
а
с
а
т
в
а
ш
ā
с
*
.
´
1
р
а
й
а
э
н
т
о
м
о
л
ю
г
и
я
´
´
´
1
к
š
у
д
р
а
н
у
к
š
*
у
д
р
а
м
а
л
ы
й
;
.
´
´
*
н
и
ч
т
о
ж
н
ы
й
-
´
´
´
.
*
к
š
*
у
д
р
а
в
а
ж
1
)
х
р
о
м
а
я
ж
е´
н
-
´
´
´
´
щ
и
н
а
;
2
)
т
а
н
ц
о
в
щ
и
ц
а
;
3
)
п
р
о
д
а
ж
н
а
я
ж
е´
н
.
щ
и
н
а
´
´
.
*
к
š
*
у
д
р
ā
ш
*
а
и
а
а
н
а
т
ж
е
л
у
д
о
-
.
´
ч
е
к
-
´
´
к
š
*
у
д
х
ā
р
т
т
а
м
у
ч
и
м
ы
й
т
о
.
л
о
д
о
м
-
´
к
š
*
у
д
х
ā
р
д
д
и
т
а
т
о
л
о
д
а
ю
.
щ
и
й
.
´
к
š
*
у
д
х
ā
в
а
т
о
л
о
д
.
´
к
š
у
д
х
и
т
а
т
о
л
о
д
н
ы
й
´
к
š
у
б
х
и
т
а
1
)
и
с
п
у
г
а
н
н
ы
й
;
2
)
.
´
,
´
в
з
в
о
л
н
о
в
а
н
н
ы
й
в
о
з
б
у
ж
д
ё
н
н
ы
й
-
´
´
´
к
š
у
р
а
д
х
ā
р
а
в
а
л
е´
з
в
и
е
б
р
и´
т
.
в
ы
.
´
´
к
š
у
р
а
й
а
1
)
б
р
и´
т
в
а
;
2
)
к
о
п
ы
т
о
´
´
к
š
у
*
*
а
1
)
м
а
л
е
н
ь
к
и
й
´
м
о
л
о
-
.
´
´
´
´
´
д
о
й
´
2
)
б
е´
д
н
ы
й
;
3
)
н
и´
з
к
и
й
,
п
о
д
л
ы
й
.
.
к
š
у
л
*
а
к
а
о
м
-
´
к
š
Ə
т
р
а
1
.
с
е
л
ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
.
.
.
´
н
ы
й
;
2
о
с
н
о
т
.
*
*
к
š
*
Ə
т
р
а
д
ж
ñ
а
и
ā
м
1
)
д
у
*
.
´
´
´
´
,
´
ш
а
д
у
х
;
2
)
к
р
е
с
т
ь
я
н
и
н
,
з
е
м
л
е
д
е´
л
е
ц
´
.
´
*
*
к
š
*
Ə
т
р
а
п
а
т
и
й
ā
м
к
р
е
с
т
ь
я
*
.
´
,
н
и
н
з
е
м
л
е
д
е´
л
е
ц
´
´
к
š
Ə
т
р
а
и
а
1
)
п
о
л
е
;
~
´
´
´
´
´
э
л
е
к
т
р
и
ч
е
с
к
о
е
п
ю
л
е
;
2
)
п
о
ч
в
а
,
з
е
м
л
я
;
3
*
´
´
´
-
´
´
т
е´
л
о
;
4
)
ж
е
н
а
;
5
)
с
в
я
щ
е´
н
*
ю
е
м
е´
с
т
о
-
6
)
д
и
-
.
´
а
г
р
а
м
м
а
-
´
к
š
Ə
т
р
и
к
а
с
е
л
ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
.
´
,
н
ы
й
с
е´
л
ь
с
к
и
й
´
.
´
*
к
š
Ə
т
р
и
к
а
й
а
м
к
р
е
с
т
ь
я
*
.
н
и
н
.
´
н
к
š
Ə
д
р
а
п
ш
е
н
и
ц
а

1 ජ´කශය кšудравīджакōшайа

1 бот. спора´нгий.

1 ජ´ය кšудравиджайа биол. спо´-

1 ра.

1 - සවශාත кšудрасатвашāстра

1 энто мологи´´ ческий.

1 සව ශාඥයා кšудрасатва

1 шāстраñайā м. энтомо´лог.

1 සවශාය кšудрасатвашāст

1 райа энтомолю´гия.

1 ා к´šудранукšудра ма´лый;´

ничто´ ж´ный.

ෂාව кšудрава ж. 1) хрома´я ж´е´´н-

щина;´ 2) танцо´вщица; 3) прода´жная же´´н-

щина.

ෂාශය кšудрāшаиа анат. ж´елу´до-

чек´.

ෂධාත кšудхāртта му´чимый то´-

лодо м.

ෂධාත кšудхāрддита толода´ю-

щий.

ධාව кšудхāва то´лод.

ෂත кšудхита толо´дный.

ෂත кšубхита 1) испу´ганный; 2)

взволно´ванный, возбуж´дённый.

ෂරධාරාව к´šурадхāрава ле´´звие бри´´т-

в ы.

ෂරය кšурайа 1) бри´´тва; 2) копы´то.

ෂල к´šу а 1) ма´ленький´ моло-

до´й´ 2) бе´´дный;´ 3) ни´´зкий, по´длый.

ෂලක кšул ака ом. ල.

ත кšƏтра 1. сельскохозя´йствен-

ный;´ 2. осн. от තය.

ත යා кšƏтраджñаиā м. 1) ду

ша´, дух;´ 2) к´рестья´нин, земледе´´лец.

 පය´ ා кšƏтрапатийā м. крестья´

нин, земледе´´лец.

 ය кšƏтраиа 1) по´ле;´  ~

электри´ческое пю´ле; 2) по´чва, земля´;´ 3

те´´ло;´ -4) жена´; 5) свяще´´н юе ме´´сто- 6) ди-

агра´мм а.

ක кšƏтрика сельскохозя´йствен-

ный, се´´льский.

කය´ ා кšƏтрикайа м. крестья´

нин.

 кšƏндра пшени´ца.