*
-
2
.
.
´
´
.
г
а
п
*
*
1
к
и
р
п
и
ч
н
ы
й
;
2
о
с
н
-
´
´
о
т
-
~
к
л
а
с
т
ь
к
и
р
п
и
-
´
´
´
´
ч
и´
;
о
б
л
и
ц
о
в
ы
в
а
т
ь
к
и
р
п
и
ч
о
м
;
м
о
с
т
и´
т
ь
к
и
р
-
´
´
´
п
и
ч
о
м
;
~
*
*
п
е
ч
ь
д
л
я
о
б
ж
и
г
а
к
и
р
п
и
-
´
~
;
´
ч
а
(
)
к
и
р
п
и
ч
н
ы
й
з
а
.
´
´
´
´
в
о
д
-
~
к
и
р
п
и´
ч
н
а
я
к
л
а
д
к
а
´
´
´
.
г
а
а
1
о
т
н
о
с
я
*
ц
и
й
с
я
к
б
о
л
ь
ш
*
о
м
у
.
.
´
´
,
´
ч
и
с
л
у
м
*
о
ж
е
с
т
в
у
;
2
о
с
н
о
т
-
~
.
´
´
п
р
е
д
с
е
д
а
т
е
л
ь
с
о
б
р
а
н
и
я
´
´
,
´
г
а
а
н
а
1
)
ч
и
с
л
о
к
о
л
и´
ч
е
с
т
в
о
;
-
´
´
´
~
п
р
о
ц
е´
н
т
п
ю
м
е´
н
ь
´
ш
е
й
м
е´
р
е
;
2
)
с
ч
ё
т
,
р
а
с
ч
ё
т
;
*
*
.
з
а
м
о
й
с
ч
ё
т
´
´
´
´
´
г
а
а
н
а
к
н
е´
с
к
о
л
ь
к
о
-
к
а
к
о
е
л
.
´
к
о
л
и´
ч
е
с
т
в
о
-
´
г
а
а
н
и
й
а
и
с
ч
и
с
л
и
м
ы
й
,
п
ю
д
д
а
.
´
ю
щ
и
й
с
п
у
ч
ё
т
у
´
´
´
.
г
а
а
н
1
ч
и
с
л
о
в
о
й
-
ц
и
ф
р
о
в
о
й
;
´
.
.
´
а
р
и
ф
м
е
т
и´
ч
е
с
к
и
й
;
2
о
с
н
о
т
-
~
-
´
´
а
)
с
ч
и
т
а
т
ь
,
п
о
д
с
ч
и´
т
ы
в
а
т
ь
;
п
е
р
е
´
´
´
´
с
ч
и´
т
ы
в
а
т
ь
;
б
)
п
о
л
а
г
а
т
ь
д
у
м
а
т
ь
,
с
ч
и
т
а
т
ь
-
-
´
´
р
а
с
с
ч
и´
т
ы
в
а
т
ь
;
~
а
)
с
ч
и
т
а
т
ь
,
п
о
д
´
´
´
´
´
´
с
ч
и´
т
ы
в
а
т
ь
;
п
ю
д
в
о
д
и´
т
ь
и
т
о
г
-
б
)
п
р
и
н
и
м
а
т
ь
´
´
,
´
п
о
п
н
и
м
а
н
и
е
у
ч
и´
т
ы
в
а
т
ь
;
с
ч
и
т
а
т
ь
с
п
´
~
´
´
,
´
с
ч
и
т
а
т
ь
п
о
д
с
ч
и´
т
ы
в
а
т
ь
-
~
д
а
-
´
´
´
в
а
т
ь
о
т
ч
ё
т
*
~
п
о
л
а
г
а
т
ь
,
д
у
м
а
т
ь
,
´
´
´
´
с
ч
и
т
а
т
ь
-
о
ц
е´
н
и
в
а
т
ь
;
~
с
ч
и
т
а
т
ь
с
я
,
´
´
´
с
в
о
д
и´
т
ь
с
ч
ё
т
ы
;
~
*
у
в
е
л
и
ч
и
в
а
т
ь
с
я
,
´
в
о
з
р
а
с
т
а
т
ь
(
о
ц
е
н
е
)
;
~
д
е
ш
ё
в
ы
й
;
.
´
~
д
о
р
о
г
о
й
-
´
.
*
г
а
а
н
к
ā
р
а
и
ā
м
б
у
х
г
а
л
.
´
т
е
р
;
с
ч
е
т
о
в
о
д
-
*
г
а
а
н
к
ō
д
у
в
а
с
ч
ё
т
н
а
я
л
и
.
´
´
н
е´
й
к
а
-
´
г
а
а
н
в
а
к
р
а
й
а
а
р
и
ф
м
е
т
и´
.
´
´
ч
е
с
к
а
я
т
а
б
л
и´
ц
а
.
г
а
а
н
т
а
б
а
н
н
ā
с
м
.
.
г
а
а
н
п
а
т
р
а
й
а
с
ч
ё
т
*
.
´
г
а
а
н
п
а
т
х
а
й
а
а
р
и
ф
м
е´
т
и
к
а
*
г
а
а
н
п
а
р
ī
к
š
*
а
к
а
й
ā
*
.
.
с
м
*
-
´
*
г
а
а
и
ш
*
а
с
т
р
а
и
а
1
)
а
р
и
ф
м
е´
*
.
т
ч
)
;
а
´
и
т
к
2
с
ё
-
*
г
а
а
н
х
и
*
а
в
п
о
д
с
ч
ё
т
,
р
а
с
*
.
с
ч
ё
т
*
- 2


ගඩා гаḋп 1. кирпи´чный;´ 2. осн.

от ගඩාල-´ ~ අලනවා к´ласть кирпи-

чи´´; облицо´вывать кирпичо´м; мости´´ть кир-

пичо´м;´ ~ න печь для о´бжига кирпи-

ча´; ~ කාව (පටලය ) кирпи´чный за-

во´д-´ ~ වැඩ кирпи´´чная кла´дка.

ගණ гаṅа 1. относя´ цийся к´ большо´му

числу´, м о´жеству;´ 2. осн. от ගණය- ~

දවා председа´тель собра´ния.

ගණන гаṅана 1) число´, коли´´ чество;´

යයට ~ проце´´нт´ අ ගණ пю ме´´нь-

шей ме´´ре; 2) счёт, расчёт; මග ගණ

за мой счёт.

ගණන гаṅанак´ не´´сколько-´ к´ако´ел

коли´´ чество .

ගණය гаṅанийа исчисли´мый, пюдда-

ю´ щийсп учёту.

ගණ гаṅан 1. числово´й-´ цифрово´й;

арифмети´´ческий; 2. осн. от ගණන-´ ~

කරනවා а) счита´ть, подсчи´´тывать; пере-

счи´´тывать; б) полага´ть ду´мать, счита´ть-

рассчи´´тывать; ~ ගනවා а) счита´ть, под-

счи´´тывать;´ пюдводи´´ть ито´г-´ б) принима´ть

по пнима´ние, учи´´тывать; счита´тьсп´ ~ තබ

නවා счита´ть, подсчи´´тывать-´~ දනවා да-

ва´ть отчёт ~ බලනවා полага´ть, ду´мать,

счита´ть- оце´´нивать;´ ~ රනවා счита´ться,

своди´´ть счёты; ~ය´ නවා увели´чиваться,

возраста´ть (о цене); අ ~ дешёвый; වැ

~ дорого´й.

ගණකාරයා гаṅанкāраиā м. бухга´л-

тер; счетово´д.

ගණකව гаṅанкōдува счётная ли-

не´´ йк´а.

ගණඩ ය гаṅанвакрайа арифмети´´-

ческ´ая табли´´ца.

ගණතබනා гаṅантабаннā см. ගණ

කාරයා.

ගණපය гаṅанпатрайа счёт.

ගණපථය гаṅанпатхайа арифме´´тика.

ගණ පෂකයා гаṅанпарīкšакайā

см. ගණකාරයා.

ගණ ශා ය гаṅаишастраиа 1)арифме´´-

тик´а; 2) счёт.

ගණල гаṅанх и ав подсчёт, рас-

счёт.