.
*
*
-
2
,
´
´
*
г
а
н
д
х
а
й
у
к
т
а
б
л
а
г
о
у
х
а
н
н
ы
й
.
´
а
р
о
м
а
т
н
ы
й
.
´
г
а
н
д
х
а
р
а
с
а
и
а
м
и´
р
р
а
´
ඩ
г
а
н
д
х
а
р
ā
д
ж
*
а
1
)
с
а
н
д
а
л
о
в
п
е
.
´
´
´
´
д
е´
р
е
в
п
;
2
)
п
а
х
у
ч
и
й
ц
в
е
т
о
к
-
´
г
а
н
д
х
а
в
а
т
н
а
д
у
ш
е
н
н
ы
й
,
а
р
о
.
´
м
а
т
н
ы
й
-
´
г
а
н
д
х
а
в
а
х
а
п
р
и
н
о
с
я
щ
и
й
а
р
ю
.
´
´
м
а
т
;
а
р
о
м
а
т
н
ы
й
.
´
.
т
а
н
д
х
ā
к
х
у
в
ā
м
о
н
д
а
т
р
а
´
*
г
а
н
д
х
ā
м
л
а
д
ж
а
*
а
в
а
а
.
´
´
´
´
с
о
л
ь
с
е´
р
н
о
й
к
и
с
л
о
т
ы
,
с
у
л
ь
ф
а
т
.
´
´
г
а
н
д
х
ā
р
а
б
л
е
п
н
и
е
;
м
ы
ч
а
н
и
е
.
´
г
а
н
д
х
ā
ш
м
а
н
с
е´
р
а
-
´
´
г
а
н
д
х
ō
т
т
а
м
ā
в
и
*
о
;
а
л
к
о
.
´
´
г
о
л
ь
,
с
п
и
р
т
;
т
о
д
д
и
´
г
а
н
д
х
ō
*
и
и
а
1
)
ч
е´
л
ю
с
т
ь
;
.
2
)
в
и
д
о
г
у
р
ц
а
.
г
а
н
д
х
ō
л
и
и
а
м
1
)
о
р
ё
л
;
.
´
с
)
2
о
а
´
´
г
а
н
н
а
в
ā
1
)
б
р
а
т
ь
,
п
р
и
н
и
м
а
т
ь
;
.
´
2
)
п
о
к
у
п
а
т
ь
-
´
´
т
а
н
н
и
л
Ə
к
о
н
т
о
р
а
д
е
р
е
в
е´
н
с
к
о
.
´
г
о
с
т
а
р
о
с
т
ы
.
´
´
´
г
а
н
х
а
н
с
м
о
л
а
,
к
а
м
ё
д
ь
-
´
´
´
.
ද
г
а
н
д
а
1
1
)
и
з
д
а
ю
ш
и
й
з
а
п
а
х
,
п
а
х
´
´
.
´
´
н
у
щ
и
й
;
2
)
з
л
о
в
о
н
н
ы
й
-
2
1
)
з
а
п
а
х
-
а
р
о
м
а
т
,
-
´
´
б
л
а
г
о
у
х
а
н
и
е
;
2
)
з
л
о
в
о
н
и
е
;
~
в
о
.
´
н
я
т
ь
-
.
ද
හ
г
а
н
д
а
к
у
х
у
м
б
и
й
а
м
в
и
д
м
а
.
л
е
н
ь
к
о
г
о
м
у
р
а
в
ь
я
´
.
ද
г
а
н
д
а
м
а
*
м
н
б
л
г
о
у
х
а
ю
щ
и
е
.
´
ц
в
е
т
ы
´
´
ද
г
а
н
д
а
в
а
а
и
а
з
л
о
в
о
н
н
а
я
р
а
н
а
,
.
´
с
с
а
д
и
н
а
.
´
´
.
´
ද
*
г
а
н
д
а
в
и
й
ā
м
м
у
з
ы
к
а
н
т
´
ද
г
а
н
д
а
в
и
*
*
а
в
у
н
б
л
а
г
о
в
о
н
н
а
я
-
.
м
а
з
ь
.
´
т
´
с
н
ද
г
а
д
а
у
у
д
у
ш
и´
с
а
п
п
у
д
р
а
.
.
а
т
п
а
с
м
.
´
´
г
а
п
с
а
в
а
в
ы
к
и
д
ы
ш
´
а
б
о
р
т
´
г
а
п
с
ā
в
э
н
а
в
ā
с
д
е´
л
а
т
ь
.
´
а
б
б
р
т
´
´
´
´
.
г
а
б
а
1
)
а
н
а
т
м
а
т
к
а
-
2
)
ж
и
в
о
т
;
~
-
´
´
´
´
*
м
е
р
т
в
о
р
о
ж
д
ё
н
н
ы
й
;
3
)
в
н
у
т
р
е
н
н
я
я
п
о
.
л
о
с
т
ь




. - 2


ගධ´ ත гандхайукта благоуха´нный,

арома´тный.

ගධරසය гандхарасаиа ми´´рра.

ගඩරාජ гандхарāджа 1) санда´ловпе

де´´ревп; 2) паху´чий цвето´к´.

ගධව гандхават наду´шенный, аро-

ма´тный.

ගධවහ гандхаваха принося´щий арю-

ма´т; арома´тный.

ගධාඛවා тандхāкхувā м. онда´тра.

ගධාලජ´ලවණ гандхāмладжа аваṅа

соль се´´рной к´ислоты´, сульфа´т.

ගධාර гандхāра бле´пние; мыча´ние.

ගධාම гандхāшман се´´ра.

ගධතමා гандхōттамā ви о´;´ алко-

го´ль, спирт; то´дди.

ග ධය гандхō ииа 1) че´´люсть;

2) вид огурца.

ගධයා гандхōлииа м. 1) орёл;

2) оса´.

ගනවා ганнавā 1) брать, принима´ть;´

2) покупа´ть.

ග таннилƏ конто´ра дереве´´нско-

го ста´росты.

ගහ ганхан смола´, к´амё´дь.

ගද ганда 1. 1) издаю´ший за´пах, па´х-

нущий; 2) злово´нный-´ 2. 1) за´пах- арома´т,

благоуха´ние; 2) злово´ние; ~ ගහනවා во-

ня´ ть.

ගදහයා гандакухумбийа м. вид ма-

ленького муравья.

ගදම гандама мн. блෘгоуха´ющие

цветы´ .

ගදවණය гандаваṅаиа злово´нная ра´на,

сса´дина.

ගදය´ ා гандавийā м. музык´а´нт.

ගදලව гандави авун благово´нная

мазь. -

ගද гандасуṅу души´´стап пу´дра.

ගප тапа см. ගැබ.

ගසාව гапсава вы´кидыш´ або´рт.

ගසාවනවා гапсāвэнавā сде´´ лать

абб´ р т.

ගබ габа 1) анат. ма´тк´а-´ 2) живо´т; ~

මළ мертворож´дённый;´ 3) вну´тренняя по´-

лость.