*
1
.
г
а
б
а
ā
о
с
н
о
т
;
~
´
´
´
´
´
з
а
п
а
с
а
т
ь
,
о
т
к
л
а
д
ы
в
а
т
ь
-
п
о
м
е
щ
а
т
ь
в
.
´
´
´
с
к
л
а
д
´
~
*
к
а
з
н
а
ч
е´
й
-
.
*
г
а
б
а
а
к
ā
р
а
й
ā
м
1
)
у
п
´
´
´
,
´
р
а
в
л
я
ю
щ
и
й
з
а
в
е´
д
у
ю
щ
и
й
х
о
з
я
й
с
т
в
о
м
;
2
)
.
´
´
с
т
о
р
о
ж
´
´
´
.
г
а
б
а
ā
к
ā
р
и
ж
*
1
)
с
л
у
ж
а
н
к
а
,
.
´
´
п
р
и
с
л
у
ж
н
и
ц
а
;
2
)
с
т
ю
а
р
д
е´
с
с
а
´
´
´
´
-
г
а
б
а
ā
в
а
к
л
а
д
о
в
а
я
;
а
м
б
а
р
;
.
´
с
к
л
а
д
-
´
´
г
а
б
г
э
й
а
1
)
к
о
м
н
а
т
а
;
2
)
в
н
у
т
.
´
´
´
´
р
е
н
н
и
й
п
о
к
о
й
;
3
)
к
о
м
н
а
т
а
д
л
я
р
о
д
о
в
.
´
с
-
г
а
б
х
а
т
и
й
а
л
у
ч
с
в
е´
т
а
.
´
г
а
м
а
д
е
р
е´
в
н
и
-
´
.
г
а
м
а
т
ī
н
а
й
ā
м
1
)
б
е
з
д
е´
л
ь
.
´
´
´
н
и
к
-
2
)
б
р
о
д
я
г
а
.
´
г
а
м
а
т
х
а
й
а
д
о
р
о
г
а
-
,
´
´
.
т
а
м
а
т
х
а
й
ā
м
п
у
т
н
и
к
п
у
т
е
.
´
´
ш
е´
с
т
в
е
н
н
и
к
´
´
´
т
а
м
а
н
а
1
)
п
о
е´
з
д
к
а
,
п
у
т
е
ш
*
е´
с
т
в
и
е
*
.
~
´
п
ю
х
о
д
;
~
п
о
с
л
-
´
´
,
´
´
´
~=
м
я
г
к
о
с
т
е´
л
е
т
д
а
ж
ё
с
т
к
о
с
п
а
т
ь
;
2
)
п
ю
´
´
,
´
´
´
х
о
д
к
а
;
3
)
в
р
е´
м
я
п
е
р
и´
о
д
;
4
)
с
к
о
р
о
с
т
ь
,
.
б
ы
с
т
р
о
т
´
´
г
а
м
а
н
ā
г
а
м
а
н
а
1
)
у
х
о
д
и
´
´
´
´
в
о
з
в
р
а
щ
е´
н
и
е
;
2
)
п
о
е´
з
д
к
а
,
п
у
т
е
ш
е´
с
т
в
и
е
´
~
´
;
´
и
т
´
о
б
р
а
н
ы
й
б
л
е´
т
3
)
д
в
и
ж
е´
н
и
е
-
´
´
,
´
;
(
т
р
а
н
с
п
о
р
т
а
)
*
4
)
т
р
а
н
с
п
о
р
т
к
о
м
м
у
н
и
к
а
.
´
´
ц
и
и
;
~
т
р
а
н
с
п
о
р
т
н
ы
е
с
р
е´
д
с
т
в
а
.
г
а
м
а
н
ā
г
а
м
а
н
а
й
а
с
м
-
´
´
;
~
у
х
о
д
и´
т
ь
и
в
о
з
в
р
а
ш
а
.
т
ь
с
я
г
а
м
а
н
а
в
а
с
а
р
а
п
а
т
р
а
й
а
.
´
п
а
с
п
о
р
т
´
.
*
т
а
м
а
н
1
п
у
т
е
ш
*
е´
с
т
в
у
ю
щ
и
й
,
´
с
т
р
а
н
с
т
в
у
ю
щ
и
й
;
~
1
м
а
р
ш
1
;
~
-
,
´
´
´
*
(
)
с
о
в
е
р
ш
а
т
ь
п
о
е´
з
д
к
у
п
у
т
е
´
´
´
.
´
*
ш
е´
с
т
в
и
е
;
2
п
о
с
л
е
л
о
г
к
а
к
т
о
л
ь
к
о
;
හ
.
´
´
´
*
к
а
к
т
о
л
ь
к
о
о
н
п
о
ш
ё
л
.
.
*
г
а
м
а
н
к
а
р
а
с
м
1
-
´
.
*
г
а
м
а
н
к
ā
р
а
й
ā
м
п
у
т
е
ш
*
е´
с
т
.
´
´
´
1
в
е
н
н
и
к
;
п
а
с
с
а
ж
и´
р
.
´
´
.
1
г
а
м
а
н
б
а
у
м
н
б
а
г
а
ж
,
1
г
а
м
а
н
м
ā
р
г
а
й
а
к
у
р
с
х
о
д
;
.
´
~
1
*
х
о
д
и
с
т
о
р
и
и
-
´
´
1
г
а
м
а
б
и
м
а
1
)
д
е
р
е´
в
н
я
с
п
р
и
л
е
г
а
1 ගම


ගබඩා габаḋā осн. от ගබඩාව; ~ කර

නවා запаса´ть, отк´ла´дывать-´ помеща´ть в

ск´лад´ ~ල к´азначе´´й.

ගබඩාකාරයා габаḋакāрайā м. 1) уп-

равля´ющий, заве´´дующий хозя´йством;´ 2)

сто´рож´.

ගබඩාකා габаḋāкāри ж. 1) служ´а´нк´а,

прислу´жница; 2) стюарде´´сса.

- ගබඩාව габаḋā ва к´ладо ва´я;´ амба´р ;

ск´лад.

ගගය габгэйа 1) ко´мната; 2) вну´т-

ренний поко´й;´ 3) ко´мната для ро´дов.

- ගභය габхастийа луч све´´та.

ගම гама дере´´вни.

ගමනයා гаматīнайā м. 1) безде´´ль-

ник´-´ 2) бродя´га.

ගමථය гаматхайа доро´га.

ගමථයා таматхайā м. пу´тник´, путе-

ше´´ственник´.

ගමන тамана 1) пое´´здк´а, путеше´´ствие

пюхо´д; ~ කථාව ලා ~ ප посл.

~= мя´гк´о сте´´лет, да ж´ёстко спать;´ 2) пю-

хо´дк´а; 3) вре´´ мя, пери´´од; 4) ско´рость,

быстрот´.

ගමනාගමන гаманāгамана 1) ухо´д и

возвраще´´ние; 2) пое´´здк´а, путеше´´ствие´ ~

ටව обра´тный биле´´т; 3) движе´´ние

(транспорта); 4) тра´нспорт, коммуник´а´-

ции; ~ පහක тра´нспортные сре´´дства.

ගමනාගමනය гаманāгаманайа см. ගම

නාගමන; ~ කරනවා уходи´´ть и возвраша´-

ться.

ගමනාවසරප  ය гаманавасарапатрайа

па´спор т.

ගම таман 1 . путеше´´ ствующий,

стра´нствующий; ~ කර1 марш1; ~ කර

නවා (යනවා) соверша´ть пое´´здк´у, путе-

ше´´ствие; 2. послелог к´ак´ то´лько; මහ ය

ගමම как´ то´льк´о он пошёл.

ගමකාර гаманкара см. ගම 1.

ගමකාරයා гаманкāрайā м. путеше´´ст-

1 венник´;´ пассажи´´р.

1 ගමබ гаманбаḋу мн. бага´ж´.

1 ගමමාගය гаманмāргайа курс, ход;

1 හාසය ~ ход исто´рии.

1 ගමම гамабима 1) дере´´вня с прилега´-