п
´
´
´
´
1
с
т
*
п
и´
ц
а
к
о
л
е
с
а
;
~
в
е
з
т
и´
,
е´
х
а
т
ь
(
в
´
´
1
п
о
в
о
з
к
е
)
;
~
я
р
м
о
п
о
в
о
з
к
и
;
~
*
к
о
-
.
´
´
´
´
1
л
е
с
о
п
ю
в
о
з
к
и
,
э
к
и
п
а
ж
а
.
´
´
1
г
ä
л
м
а
п
о
т
о
к
.
´
1
г
ä
л
в
ī
м
а
п
о
г
р
у
ж
е´
н
и
е
-
´
´
1
г
ä
в
а
с
и
г
а
т
у
с
е´
я
н
н
ы
й
,
у
с
ы
п
а
н
.
´
,
1
н
ы
й
п
е
р
е
с
ы
п
а
н
н
ы
й
´
1
г
ä
в
а
с
э
н
а
в
а
1
)
у
с
е´
и
в
а
т
ь
с
я
,
.
´
´
´
*
п
е
р
е
с
ы
п
а
т
ь
с
я
;
2
)
ч
а
с
т
о
в
с
т
р
е
ч
а
т
ь
с
я
.
1
г
ä
в
у
р
у
в
а
ч
е
с
т
ь
.
.
.
1
г
ä
с
ī
м
а
с
м
и
с
х
*
´
1
г
ä
с
э
н
а
в
ā
1
)
у
д
а
р
я
т
ь
с
я
(
о
-
´
´
.
-
1
ч
т
о
л
)
;
2
)
д
р
о
ж
а
т
ь
,
т
р
я
с
т
и´
с
ь
*
3
)
т
р
е
п
е
´
´
,
´
´
´
´
.
´
1
т
а
т
ь
б
и´
т
ь
с
я
;
4
)
т
р
е´
с
к
а
т
ь
с
я
д
а
в
а
т
ь
т
р
е´
-
.
1
ш
и
н
у
(
о
с
т
е
к
л
е
и
л
и
д
е
р
е
в
е
)
-
,
´
1
*
г
ä
с
м
а
1
)
в
з
д
р
а
г
и
в
а
н
и
е
п
о
д
ё
р
г
и
´
´
,
´
´
;
1
в
а
н
и
е
2
)
к
о
н
в
у
л
ь
с
и
я
с
п
а
з
м
а
-
~
´
,
´
´
1
(
)
к
о
н
в
у
л
ь
с
и´
в
н
ы
й
с
п
а
з
м
а
т
и´
ч
е
с
к
и
й
,
.
´
1
с
у
д
о
р
о
ж
н
ы
й
´
-
*
*
*
г
ä
с
с
ī
м
а
1
)
в
ы
с
т
р
е
л
(
р
у
ж
ь
я
,
´
*
п
у
и
*
к
и
)
;
2
)
в
з
д
р
а
г
и
в
а
н
и
е
*
п
ю
д
ё
р
г
и
в
а
н
и
е
;
.
´
*
т
р
е´
п
е
т
´
´
-
*
г
ä
с
с
э
н
а
в
ā
1
)
в
з
д
р
а
г
и
в
а
т
ь
;
-
´
´
д
р
о
ж
а
т
ь
;
п
о
д
ё
р
г
и
в
а
т
ь
с
я
;
т
р
е
п
е
т
а
т
ь
;
2
)
з
а
.
´
х
л
ю
п
ы
в
а
т
ь
с
я
(
о
л
о
в
у
и
и
к
е
)
´
´
г
а
х
ä
а
1
)
д
о
с
а
д
а
,
р
а
з
д
р
а
ж
е´
н
и
е
´
´
,
´
2
)
п
р
и
с
т
а
в
а
н
и
е
н
а
д
о
е
д
а
н
и
е
-
~
´
´
´
´
,
´
´
д
о
с
а
ж
д
а
т
ь
р
а
з
д
р
а
ж
а
т
ь
,
н
а
д
о
е
д
а
т
ь
;
~
´
´
´
,
´
*
а
)
у
с
т
а
в
а
т
ь
у
т
о
м
л
я
т
ь
с
я
;
б
)
с
е
р
д
и´
т
ь
-
.
´
´
´
с
п
;
3
)
с
т
о
л
к
н
о
в
е´
н
и
е
,
у
д
а
р
,
´
´
г
а
х
ä
и
1
)
у
с
т
а
л
ы
й
у
т
о
м
л
ё
н
-
.
´
,
´
-
-
н
ы
й
;
2
)
у
д
а
р
е
н
н
ы
й
с
т
у
к
н
у
т
ы
й
´
.
´
*
г
ä
х
ä
и
й
ā
м
к
р
е
с
т
ь
я
н
и
н
,
.
´
´
с
е´
л
ь
с
к
и
й
ж
и
т
е
л
ь
-
´
*
г
ä
х
а
у
р
а
з
д
р
а
ж
ё
н
н
ы
й
,
р
а
с
с
е´
р
.
ж
е
н
н
ы
й
*
*
*
г
ä
х
ä
у
м
а
1
)
н
а
п
р
я
ж
е´
н
и
е
;
у
с
*
´
´
ч
,
´
´
т
а
л
о
с
т
ь
-
2
)
у
д
а
р
с
т
о
л
к
*
о
в
ё
н
и
е
´
3
)
д
о
с
а
-
.
´
д
а
,
р
а
з
д
р
а
ж
е´
н
и
е
-
´
´
-
*
г
ä
х
ä
у
в
а
у
т
о
м
л
е´
н
и
е
,
у
с
т
а
.
л
о
с
т
ь
.
*
г
ä
х
ä
и
с
м
;
~
.
´
,
´
у
с
т
а
в
а
т
ь
у
т
о
м
л
я
т
ь
с
я
.
.
-
*
г
ä
х
ä
ī
ж
ж
е´
н
ш
и
н
а
´
´
´
.
г
ä
х
ä
в
и
й
а
м
1
)
х
о
з
я
и
н
д
о
м
а
-
.
´
´
´
г
л
а
в
а
с
е
м
ь
и
*
2
)
з
е
м
л
е
п
а
ш
е
ц
ාп ග ැ හ ැ


1 ст пи´´ца колеса´; ~ පනවා везти´´, е´´хать (в

1 повозке); ~ ය ярмо´ пово´зки; ~ සක ко-

1 лесо´ пюво´зки, экипа´ж´а.

1 ගැම гäлма пото´к´.

1 ගැම гäлвīма погруже´´ние.

1 ගැවග гäвасигат усе´´янный, усы´пан-

1 ный, пересы´ панный.

1 ගැවසනවා гäвасэнава 1) усе´´иваться,

пересыпа´ться; 2) ча´сто встреча´ться.

1 ගැවරැව гäвурува честь.

1 ගැම гäсīма см. исх. ගසනවා.

1 ගැසනවා гäсэнавā 1) ударя´ться (о

1 что-л.); 2) дрожа´ть, трясти´´сь 3) трепе-

1 та´ть .би´´ться;´ 4) тре´´ск´аться, дава´ть тре´´-

1 шину (о стекле или дереве).

1 ග ම гäсма 1) вздра´гивание, подёрги-

1 вание;´ 2) конву´льсия, спа´зма-´ ~ අාකාර

1 (සත) ´конвульси´´вный, спазмати´´ческий,

1 су´дорожный.

- ග ම гäссīма 1) вы´стрел (ружья,

пуи ки) ; 2) вздра´гивание пюдёргивание;

тре´´пет.

- ගැසනවා гäссэнавā 1) вздра´гивать;´

дрожа´ть; подёргиваться; трепета´ть; 2) за-

хлю´пываться (о ловуиике) .

ගැහැට гахäṫа 1) доса´да, раздраже´´ние´

2) пристава´ние, надоеда´ние- ~ කරනවා

до´сажда´ть, раздраж´а´ть, надоеда´ть;´ ~ ව

නවා а) устава´ть, утомля´ться;´ б) серди´´ть-

сп;´ 3) столкнове´´ние, уда´р.

ගැ´හැ гахäṫи 1) уста´лый, утомлён-

ный; -2)- уда´ренный, сту´кнутый.

ග හැයා гäхäṫ´ийā м. крестья´нин,

се´´льский жи´тель.

ගැහැ гäхаṫу раздражённый, рассе´´р-

женный.

ග හ ටම гäхäṫума 1) напряже´ние; ус

та´лость- 2) уда´р, столчк овё´ние´ 3) доса´-

да, раздраже´´ние.

ග-හ ව гäхäṫува утомле´´ние, уста´-

лость .

ගැහැ гäхäṅи см. ගැහැ; ~ වනවා

устава´ть, утомля´ться.

- ගැහැ гäхäṅī ж. же´ншина.

ගැහැයා гäхäвийа м. 1) хозя´ин до´ма-´

глава´ семьи´ 2) землепа´шец.