4
*
.
´
´
1
г
у
г
у
л
у
а
р
о
м
а
т
н
а
я
с
м
о
л
а
´
´
ч
*
г
у
г
у
*
*
1
)
б
а
л
ь
з
а
м
;
2
)
б
о
л
е
у
т
о
л
я
ю
-
.
´
1
щ
е
е
с
р
е´
д
с
т
в
о
.
.
г
1
г
у
г
у
л
а
с
м
-
´
´
´
1
г
у
н
н
х
а
й
а
1
)
п
у
ч
о
к
;
г
р
о
з
д
ь
;
2
)
к
о
-
´
´
´
´
´
´
´
;
´
1
м
о
к
3
)
у
з
е
л
;
с
в
я
з
к
а
;
в
я
з
а
н
к
а
;
4
)
к
о
л
и´
ч
е
.
´
´
´
´
´
´
;
1
с
т
в
о
в
е
л
и
ч
и
н
а
;
р
а
з
м
е´
р
;
5
)
о
ж
е
р
е´
л
ь
е
´
´
1
т
у
н
н
х
ā
к
ā
р
а
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
.
´
,
´
´
1
п
у
ч
к
у
г
р
о
з
д
и
.
´
´
´
1
г
у
д
ж
а
н
а
к
р
а
с
н
ы
й
л
у
к
.
´
1
г
у
н
д
ж
а
й
а
к
и
с
т
ь
;
п
у
ч
о
к
;
г
р
о
з
д
ь
´
ч
1
г
у
н
д
ж
а
в
а
1
)
н
е
б
о
л
ь
ш
ю
й
к
у
с
т
;
-
´
´
1
2
)
л
и
т
а
в
р
а
;
3
)
б
а
р
а
б
а
н
н
ы
й
б
о
й
;
4
)
р
а
з
.
´
´
´
1
м
ы
ш
л
е´
н
и
е
;
о
б
д
у
м
ы
в
а
н
и
е
´
.
1
г
у
и
о
с
н
о
т
*
*
~
.
´
´
1
б
и
т
ь
к
у
л
а
к
о
м
.
´
´
´
1
т
у
и
к
ā
в
а
1
)
ш
а
р
и
к
;
2
)
п
и
л
ю
л
п
´
´
´
´
1
г
у
и
п
у
д
ж
а
в
а
1
)
н
а
к
а
з
а
н
и
е
;
.
´
´
1
п
о
р
и
ц
а
н
и
е
;
2
)
и
з
б
и
е´
н
и
е
´
´
´
´
1
т
у
и
й
а
1
)
у
д
а
р
;
т
о
л
ч
о
к
;
т
ы
ч
о
к
*
-
´
´
´
´
´
´
*
2
)
г
л
ы
б
а
;
к
о
м
;
б
о
л
ы
ш
о
й
к
у
с
о
к
;
3
)
п
р
и
г
о
р
.
´
´
*
ш
н
я
;
г
о
р
с
т
ь
.
.
*
г
у
у
в
а
с
м
*
´
´
*
г
у
а
1
)
п
а
л
ь
м
о
в
ы
й
с
а
х
а
р
;
~
*
´
´
´
´
´
(
*
)
с
а
х
а
р
н
ы
й
т
р
о
с
т
н
и
к
*
2
)
г
л
ы
б
а
-
-
´
´
´
´
´
´
´
´
´
б
о
л
ь
ш
о
й
к
у
с
о
к
;
3
)
к
у
с
о
к
´
г
л
о
т
о
к
;
4
)
п
о
.
´
´
п
ю
н
а
д
л
я
с
л
о
н
а
´
´
.
г
у
д
а
т
в
а
н
а
м
н
1
)
к
о
р
и´
ц
а
;
.
´
´
´
´
2
)
с
у
ш
ё
н
а
я
ш
е
л
у
х
а
м
у
с
к
а
т
н
о
г
о
о
р
е´
х
а
.
´
´
´
´
´
´
г
у
а
й
а
1
)
ш
а
р
;
2
)
к
у
с
о
к
;
г
л
о
т
о
к
.
´
´
.
г
у
ā
м
н
п
о
р
о
ш
*
о
к
´
,
´
т
у
у
с
м
о
р
щ
и
в
ш
и
й
с
я
с
ь
ё
ж
и
в
ш
*
и
й
с
я
;
-
´
´
´
,
´
в
ы
с
о
х
ш
и
й
с
с
о
х
ш
и
й
с
п
;
~
с
м
о
р
-
´
´
´
,
ш
и
в
а
т
ь
с
я
с
ь
ё
ж
и
в
а
т
ь
с
я
;
в
ы
с
ы
х
а
т
ь
*
с
с
ы
х
а
-
´
т
ь
с
я
(
о
к
о
к
о
с
о
в
о
м
о
р
е
х
е
)
;
~
з
а
-
´
;
´
с
у
ш
е
н
н
ы
й
п
л
о
д
´
~
в
ы
с
у
ш
е
н
н
ы
е
к
о
.
´
´
к
о
с
о
в
ы
е
о
р
е´
х
и
´
´
,
´
г
у
а
г
л
у
п
ы
й
п
р
и
д
у
р
к
о
в
а
т
ы
й
-
.
´
б
е
с
т
о
л
к
о
в
ы
й
´
´
.
г
у
а
й
ā
м
г
л
у
п
е´
ц
,
д
у
р
а
к
,
б
о
л
*
.
´
в
а
н
-
´
´
*
*
т
у
а
1
1
)
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
к
а
ч
е
с
т
´
´
´
;
в
у
к
а
ч
е
с
т
в
е
н
в
ы
й
;
2
)
п
о
л
е´
з
н
ы
й
;
´
´
´
´
හ
э
т
о
п
о
л
е´
з
н
о
д
л
п
з
д
о
р
о
в
ь
п
;
3
)
-
´
´
´
´
к
р
а
т
н
ы
й
;
~
у
м
н
о
ж
а
т
ь
,
у
в
е
л
и
ч
и
.
.
´
в
а
т
ь
(
в
н
е
с
к
о
л
ь
к
о
р
а
з
)
;
2
о
с
н
о
т
*
4 ණ


1 ගල гугулу арома´тная смола´.

 гугу 1) балчьза´м; 2) болеутоля´ю-

1 щее сре´´дство.

1 ගල гуггула см. .

1 ජය гуннхайа 1) пучо´к´; гроздь;´ 2) ко-

1 мо´к; 3) у´зел; свя´зк´а; вяза´нк´а;´ 4) коли´´че-

1 ство;´ в´еличина´; разме´´р; 5) ож´ере´´лье.

1 ජාකාර туннхāкāра относя´щийся к´

1 пучк´у´, гро´зди.

1 ජන гуджана к´ра´сный лук´.

1 ංජය гунджайа кисть; пучо´к; гроздь.

1 ංජාව гунджава 1) неболчьшю´й куст;

12) лита´вра; 3) бараба´нный бой; 4) раз-

1 м´ышле´´ние; обду´мывание.

1  гуṫи осн. от ය´ ~අනවා

1 бить к´улако´м.

1 කාව туṫикāва 1) ша´рик´; 2) пилю´лп.

1 පජ´ාව гуṫипуджава 1) нак´аза´ние;´

1 порица´ние; 2) избие´´ние.

1 ය туṫийа 1) уда´р; толчо´к´; тычо´к

2) глы´ба; ком; болышо´й кусо´к;´ 3) при´го´р-

ш´ня;´ горсть.

ටව гуṫува см. ය .

ඩ гуḋа 1) па´льмовый са´хар; ~ තෘණ

( රැ ඩල) са´харный тростни´к´ 2) глы´ба-´

большо´й к´усо´к´; 3) кусо´к´´ глото´к´;´ 4) по-

пю´на для слона´.

ඩවව гудатвана мн. 1) кори´´ца;´

2) сушёная шелуха´ муск´а´тного оре´´ха.

´ ඩය гуḋайа 1) шар;´ 2) кусо´к´; глото´к´.

ඩා гуḋā мн. порошо´к´.

ඩ туḋу смо´рщившийся, сьёжившийся;´

вы´ сохший, ссо´хшийсп;´ ~ වනවා смо´р-

шиваться, сьёживаться;´ высыха´ть ссыха´-

ться (о кокосовом орехе) ;´ ~ ගය за-

су´шенный плод;´ ~ පා вы´сушенные ко-

ко´совые оре´´хи.

ගඩ гуḋḋа глу´пый, придуркова´тый-´

бестол ко´ вый.

ඩයා гуḋḋайā м. глупе´´ц, дура´к, бол

ва´н.

ගණ туṅа 1 1) относя´щийся к ка´чест-

ву; к´а´чественвый; 2) поле´´зный; මය අැ

හට ණ э´то поле´´зно длп здоро´вьп;´ 3)

кра´тный; ~ කරනවා умнож´а´ть, увели´чи-

вать (в несколько раз);´ 2. осн. от ණය