*
-
*
´
´
г
у
в
а
н
к
а
м
б
и
й
а
а
н
т
е´
н
в
а
;
.
´
´
~
н
а
п
р
а
в
л
е
н
н
а
я
а
н
т
е´
н
н
а
-
´
г
у
в
а
н
т
а
л
а
й
а
в
о
з
д
у
ш
н
о
е
п
р
о
.
´
с
т
р
а
н
с
т
в
о
-
*
г
у
в
а
н
т
ō
у
п
а
л
а
а
э
р
о
.
´
´
п
о
р
т
;
а
э
р
п
д
р
о
м
.
г
у
в
а
н
н
ä
в
а
с
а
м
о
л
ё
т
-
´
г
у
в
а
н
п
р
а
х
ā
р
а
й
а
в
о
з
д
у
ш
.
н
ы
й
н
а
л
ё
т
.
г
у
в
а
н
й
ā
т
р
ā
в
а
с
м
.
.
г
у
в
а
н
й
ā
н
а
й
а
с
а
м
о
л
ё
т
.
г
у
в
а
н
й
ā
н
ā
в
а
о
м
.
´
;
~
р
е
а
к
т
и´
в
н
ы
й
с
а
м
о
л
ё
т
´
г
у
в
а
н
в
и
д
у
л
и
1
)
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
´
´
´
´
´
к
м
о
л
н
и
и
;
2
)
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
р
а
д
и
о
;
~
´
´
*
р
а
д
и
о
т
е
л
е
ф
о
н
;
~
-
´
´
р
а
д
и
о
м
а
я
к
;
~
р
а
д
и
о
и
н
´
´
*
п
о
р
м
а
ц
и
я
;
~
р
а
д
и
о
г
р
а
м
м
а
;
~
´
´
´
´
р
а
д
и
о
п
е
р
е
д
а
ч
а
;
~
п
о
р
а
д
и
о
;
´
~
р
а
д
и
о
с
т
а
н
ц
и
я
´
~
-
.
´
р
а
д
и
о
п
р
и
ё
м
н
и
к
´
г
у
в
а
н
в
и
д
у
л
и
й
а
1
)
м
о
л
н
и
п
;
.
´
´
´
2
)
р
а
д
и
о
;
3
)
р
а
д
и
о
с
т
а
н
ц
и
я
-
~
´
.
г
у
х
ā
о
с
н
о
т
;
а
н
.
´
,
´
´
´
.
т
р
о
п
п
е
щ
е´
р
н
ы
й
ч
е
л
о
в
е´
к
т
р
о
г
л
о
д
и´
т
´
´
´
´
г
у
х
а
в
ā
с
и
п
е
щ
е´
р
н
ы
й
;
ж
и
в
у
щ
и
й
.
´
в
п
е
щ
е´
р
е
.
´
´
г
у
х
ā
р
а
й
а
п
е
щ
е´
р
а
.
.
г
у
х
ā
в
а
с
м
-
´
,
´
г
у
х
й
а
1
)
т
а
й
н
ы
й
с
к
р
ь
т
ь
й
;
2
)
л
и
.
´
ц
е
м
е´
р
н
ы
й
´
´
´
´
.
*
г
у
л
и
1
ш
а
р
о
в
и´
д
н
ы
й
,
с
ф
е
р
и´
ч
е
с
к
и
й
;
-
´
.
.
2
о
с
н
о
т
*
-
~
а
)
ш
а
р
о
в
и
д
-
´
´
´
н
ы
й
,
с
ф
е
р
и
ч
е
с
к
и
й
;
б
)
с
к
о
п
и
в
ш
и
й
с
я
;
с
б
и´
в
,
´
´
´
ш
и
й
с
п
в
к
у
ч
у
;
~
(
-
´
´
´
)
а
)
с
к
а
т
ы
в
а
т
ь
в
ш
а
р
;
б
)
д
е´
л
а
т
ь
п
и
´
´
´
´
´
л
ю
л
и
;
в
)
с
о
б
и
р
а
т
ь
,
с
к
а
п
л
и
в
а
т
ь
;
~
-
´
´
´
´
а
)
с
к
а
т
ы
в
а
т
ь
с
я
в
ш
а
р
и
к
и
;
б
)
с
о
б
и
р
а
*
.
´
´
,
т
ь
с
я
с
к
а
п
л
и
в
а
т
ь
с
я
*
´
´
´
*
г
у
л
и
й
а
1
)
ш
а
р
и
к
;
п
и
л
ю
л
я
;
2
)
*
.
´
.
с
п
о
р
т
я
д
р
б
*
,
´
´
ඵ
1
г
у
*
у
о
т
в
а
л
и´
в
ш
и
й
с
я
;
у
п
а
в
ш
и
й
*
.
´
п
с
в
а
л
и
в
ш
и
й
с
я
*
-
´
´
ඵ
1
1
г
у
л
у
с
к
р
ы
т
ы
й
;
~
и
м
е´
ю
*
1
.
´
ш
и
й
с
к
р
ы
т
ы
й
с
м
ы
с
л
1
වන -


වකය гуванкамбийа анте´´нва;´

සා ~ напра´вленная анте´´нна.

වතලය гуванталайа возду´шное про-

стра´нство.

වතාප ළ гувантōṫупала аэро-

по´рт; аэрпдро´м.

වනැව гуваннäва самолёт.

ගවහාරය гуванпрахāрайа возду´ш-

ный налёт.

වයාාව гуванйāтрāва см. ව

යානය.

වයානය гуванйāнайа самолёт.

වයානාව гуванйāнāва ом. වයා

නය; ජ ~ реакти´´вный самолёт.

ව гуванвидули 1) относя´щийся

к´ мо´лнии; 2) относя´щийся к´ ра´дио; ~ ටැ

පානය радиотелефо´н;´ ~ ධාරාලක

ථානය радиомая´к´; ~දනය радиоин-

порма´ция; ~ පවඩය радиогра´мма; ~ 

ඩාරය радиопереда´ча;´ ~ම по ра´дио;´

~ මධථානය радиоста´нция´ ~ යය

радиоприёмник´. -

වය гуванвидулийа 1) мо´лнип;

2) ра´дио;´ 3) радиоста´нция.

හා гухā осн. от හාව;´ ~ වායා ан-

троп. пеще´´рный челове´´к´, троглоди´´т.

හාවා гухавāси пеще´´рный;´ ж´иву´щий

в пеще´´ре.

හාරය гухā´ райа пеще´´ра.

හාව гухāва см. හාරය.

හ гухйа 1) та´йный, скрь´ть й; 2) ли-

цеме´´ рный.

 ළ гули 1. шарови´´дный, сфери´´ческ´ий;´

2. осн. от ළ ය- ~ අාකාර а) шарови´д-

ный, сфери´ческий; б) скопи´вшийся; сби´´в-

шийсп в к´у´чу; ~ කර´නවා (ගවනවා, ගහ

නවා) а) ск´а´тывать в шар; б) де´´лать пи-

лю´ ли; в) собира´ть, ск´а´пливать;´ ~ ගැහ

නවා а) ска´тываться в ша´рик´и; б) собира´-

ться, ск´а´пливаться.

ළ ය гулийа 1) ша´рик´; пилю´ля; 2)

спорт. ядрб´.

ඵ 1 гу у отвали´´вшийся; упа´вший,

свалпи´ вшийся.

ඵ 11 гулу скры´ тый; ~ අරැ име´´ю- 1

ший скры´тый смысл. 1