2
-
´
´
*
г
п
п
а
с
а
н
д
у
н
б
е´
л
о
е
с
а
н
д
а
л
о
.
´
в
о
е
д
е´
р
е
в
о
.
п
г
п
у
я
д
.
´
´
т
п
п
у
р
а
г
о
р
о
д
с
к
и´
е
в
о
р
о
т
а
.
´
.
г
п
п
п
л
л
ā
м
п
а
с
т
у
х
.
´
´
´
г
п
п
ä
а
й
а
л
ю
д
ы
ж
к
а
.
´
´
г
п
п
м
а
с
а
и
к
р
а
(
н
о
г
´
)
´
´
г
п
б
а
у
м
я
г
к
и
й
;
с
о
ч
н
ы
й
;
~
.
´
.
б
о
т
з
а
б
о
л
о
н
ь
-
´
´
´
,
г
п
б
а
й
а
1
)
п
о
б
е´
г
р
ю
с
т
о
к
;
2
)
п
о
ч
.
к
а
´
г
п
б
а
л
у
г
э
и
й
а
м
о
л
о
д
о
й
.
´
´
к
о
к
о
с
о
в
ы
й
о
р
е´
х
.
г
п
б
п
л
л
а
с
м
.
.
*
г
п
б
к
п
л
а
й
а
с
м
.
.
´
´
.
´
г
п
б
б
а
й
а
м
л
я
г
у
ш
к
а
´
г
п
м
а
к
о
р
о
в
и
й
п
о
м
ё
т
;
~
-
´
´
´
´
т
п
я
с
о
г
у
з
к
а
;
~
к
у
ч
а
к
о
р
ю
в
ь
е
г
о
п
о
-
´
м
ё
т
а
-
~
л
е
п
ё
ш
к
а
к
о
р
о
в
ь
е
г
о
п
о
м
ё
т
а
;
~
в
и
д
г
р
и
о
а
;
#
-
.
~
п
о
с
л
п
о
л
о
.
´
´
´
´
´
´
´
ж
и´
т
ь
к
о
р
о
в
и
й
п
о
м
ё
т
в
к
у
в
ш
и´
н
с
м
о
л
о
к
о
м
.
´
г
п
м
а
а
л
а
с
т
о
й
л
о
.
г
п
м
а
т
и
л
л
ā
в
и
д
р
ы
б
ы
´
г
п
м
у
м
о
ч
а
(
к
р
у
п
н
о
г
о
р
о
г
а
т
о
г
о
.
с
к
о
т
а
)
´
´
´
г
п
м
у
в
а
1
)
к
у
с
т
а
р
н
и
к
;
2
)
ч
а
щ
а
;
-
´
´
´
´
´
з
а
р
к
с
л
и
-
3
)
в
е
р
а
н
д
а
и
л
и
п
р
и
с
т
р
о
й
к
а
с
о
д
.
´
´
´
´
н
о
с
к
а
т
н
о
й
к
р
ы
ш
е
й
.
.
г
*
м
у
с
м
´
´
г
п
м
1
)
к
а
м
е
н
ь
;
2
)
с
о
л
н
е
ч
н
ы
й
-
´
´
л
у
ч
;
~
у
л
и´
т
к
а
;
~
в
е
´
´
ч
е´
р
н
е
е
в
р
е´
м
я
(
к
о
г
д
а
с
к
о
т
в
о
з
в
р
а
и
*
а
е
т
с
я
.
д
о
м
о
й
)
*
.
´
´
г
п
й
а
м
а
з
е
р
н
о
в
ы
е
н
а
к
о
р
н
ю
*
~
.
г
п
й
а
м
о
с
н
о
т
;
*
´
´
´
´
,
´
ж
а
т
ь
с
н
и
м
а
т
ь
у
р
о
ж
а
й
;
~
*
´
´
´
з
а
с
е´
и
в
а
т
ь
п
о
л
е
з
е
р
н
о
в
ы
м
и
;
~
(
1
´
´
´
´
,
*
*
)
с
т
о
г
,
с
к
и
р
д
а
;
~
а
м
б
а
р
;
1
´
~
б
п
г
о
м
о
л
(
н
а
с
е
к
о
м
о
е
)
;
~
1
.
´
´
с
н
о
п
;
в
п
з
а
н
к
а
1
´
´
.
г
п
й
ā
м
б
п
л
ь
ш
а
я
д
р
е
в
е´
с
н
я
1
.
´
я
щ
е
р
и
ц
а
1
´
´
´
г
п
й
и
о
т
*
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
с
е´
л
ь
с
к
о
м
у
1
ග ා ප 2


ගාපස гппасандун бе´´лое санда´ло-

вое де´´ рево.

ගා гппу яд.

ගාර тппура городски´´е воро´та.

ගාපාලා гпппллā м. пасту´х.

ගාඅැටය гппäṫайа люды´ж´к´а.

ගාමස гппмаса ик´ра´ (ног ´).

ගාබ гпбаḋу мя´гкий; со´чный; ~ 

бот. за´болонь.

ගාබය гпбайа 1) побе´г, рюсто´к´; 2) по´ч-

ка.

ගාබගය гпбалугэḋийа молодо´й

коко´совый оре´´ х.

ගාබාල гпбплла см. ගාබග

ය.

ගාකා ළ ය гпбкплайа см. ගා

අත.

´ ගාබයා гпббайа м. лягу´шк´а.

ගාම гпма коро´вий помёт; ~ රැලා

тпясогу´зка; ~ තැබ к´у´ча корю´вьего по-

мёта- ~ වැරය лепёшка коро´вьего по-

мёта; ~ හත вид гриоа; #   කලය

කට ~ තැබ  කරනවා посл. поло-

ж´и´´ть к´оро´вий помёт в к´увши´´н с молоко´м.

ගාමඩල гпмаḋала сто´йло.

ගාමලා гпматиллā вид рыбы.

ගා гпму моча´ (крупного рогатого

скота).

ගාව гпмува 1) куста´рник´; 2) ча´ща;

за´рк сли-´ 3) вера´нда или пристро´йк´а с од-

носк´а´тной к´ры´шей.

ගාඩ г му см. ගා.

ගා гпм 1) ка´мень; 2) со´лнечный

луч; ~ බලා ули´´тк´а; ~ මංලාව ве-

че´´рнее вре´´мя (когда скот возвраи ается

домой) .

ගායම гпйама зерновы´е на корню´ .

ගාය гпйам осн. от ගායම; ~ කප

නවා ж´ать, снима´ть урож´а´й;´ ~ කරවනවා

засе´´ивать по´ле зерновы´ ми; ~ කැය (කා 1

ළ ය, ගාඩ) стог, ск´ирда´; ~  амба´р;´ 1

~ මැසා бпгомо´л (насекомое); ~ ය1

сноп; впза´нк´а. 1

ගායා гпйā м. бпльша´я древе´´снෘя1

я´щерица. 1

ගා гпйи от ося´щийся к´ се´´льскому 1