*
-
2
-
´
´
´
.
г
ō
н
а
н
д
ī
ж
*
и
н
д
ч
й
с
к
и
й
ж
у
.
´
р
а
в
л
ь
.
.
г
ō
н
а
м
у
в
ā
с
м
.
´
´
.
*
г
ō
н
а
*
а
и
ā
м
г
а
д
ю
к
а
.
´
т
ō
н
ā
м
.
л
о
с
ь
*
о
л
е´
н
ь
.
.
т
н
т
ō
ä
т
ī
с
м
*
.
.
г
ō
н
ä
с
а
с
м
.
´
.
г
ō
н
у
с
с
ā
м
с
к
о
р
п
и
о
н
-
´
´
´
*
т
ō
п
а
н
а
й
а
1
)
с
к
р
ы
в
а
н
и
е
;
2
)
с
о
´
´
,
´
,
´
х
р
а
н
е´
н
и
е
п
р
е
д
о
х
р
а
н
е´
н
и
е
з
а
щ
и
т
а
;
~
-
´
´
а
)
с
к
р
ы
в
а
т
ь
-
б
)
п
р
е
д
о
х
р
а
н
я
т
ь
,
з
а
щ
и
.
´
´
´
´
ш
а
т
ь
;
~
п
р
и
ю
т
и
т
ь
с
п
,
у
к
р
ы
т
ь
с
я
.
´
´
´
т
ō
п
а
н
ī
й
а
т
а
й
н
ы
й
,
с
е
к
р
е´
т
н
ы
й
.
´
.
п
г
ō
а
й
ā
м
п
а
с
т
у
х
-
´
.
г
ō
п
а
й
и
й
а
м
к
л
е
ш
(
у
к
р
у
п
.
н
о
г
о
р
о
г
а
т
о
г
о
с
к
о
т
а
)
.
´
г
ō
п
а
р
а
с
а
м
и
р
р
а
-
´
´
´
´
*
т
ō
п
а
н
а
с
и
й
а
1
)
о
с
т
о
в
к
р
ы
-
ш
и
(
н
а
к
р
ы
й
у
к
л
а
д
ы
в
а
е
т
с
я
с
о
л
о
м
а
и
л
и
´
´
´
´
т
р
о
с
т
н
и
к
)
;
2
)
с
т
р
о
п
и
л
о
;
3
)
и
з
о
г
н
у
т
а
я
.
´
,
´
´
б
а
л
к
а
и
з
о
г
н
у
т
ы
й
б
р
у
с
-
,
т
ō
п
ā
й
и
т
а
с
о
х
р
а
н
ё
н
н
ы
й
з
а
.
щ
и
щ
ё
н
н
ы
й
.
´
´
г
ō
п
ā
л
а
п
р
и
с
м
о
т
р
з
а
с
к
о
т
о
м
.
.
г
ō
п
ā
*
а
к
а
с
м
´
´
.
´
г
ō
п
ā
*
а
к
а
й
ā
м
1
)
п
а
с
т
у
х
;
-
´
.
.
2
)
с
о
б
с
т
в
м
и
ф
т
о
п
а
л
а
я
(
э
п
и
т
е
т
1
´
р
и
*
и
.
ч
´
н
ы
)
;
3
)
к
о
р
о
л
ь
´
´
.
г
ō
п
ā
л
и
к
ā
в
а
ж
1
)
д
о
я
р
к
а
;
.
´
´
´
´
´
´
2
)
п
а
с
т
у
ш
к
а
;
ж
е
н
а
п
а
с
т
у
х
а
.
´
г
ō
п
и
к
а
п
а
с
т
у
ш
е
с
к
и
й
´
´
,
´
г
ō
п
и
т
а
1
)
т
а
й
н
ы
й
с
е
к
р
е´
т
н
ы
й
;
.
,
2
)
с
о
х
р
а
н
ё
н
н
ы
й
з
а
щ
и
щ
ё
н
н
ы
й
-
´
г
ō
п
у
р
а
в
ā
р
а
й
а
в
о
р
о
т
а
;
г
о
.
´
´
р
о
д
с
к
и´
е
в
о
р
о
т
а
´
г
ō
п
р
а
н
ā
р
а
й
а
п
а
с
т
б
и
щ
е
;
.
´
п
о
д
н
о
ж
н
ы
й
к
о
р
м
.
´
.
т
ō
б
а
р
а
й
а
с
м
´
*
г
ō
м
а
а
в
а
й
а
1
)
с
т
о
й
л
о
;
.
´
´
´
з
а
г
о
н
д
л
я
с
к
о
т
а
;
2
)
з
е
м
н
о
й
ш
а
р
*
.
´
´
т
ō
м
а
т
в
л
а
д
е´
ю
щ
и
й
с
к
о
т
о
м
*
-
´
´
´
.
г
ō
м
а
й
а
1
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
п
к
к
р
у
п
1
.
´
.
´
´
´
н
о
м
у
р
о
г
а
т
о
м
у
с
к
о
т
у
;
2
к
о
р
о
в
и
й
п
о
м
ё
т
1
´
г
ō
м
а
р
а
1
)
п
я
т
н
и´
с
т
ы
й
,
п
ё
с
т
р
ы
й
;
1
´
´
2
)
в
е
с
н
у
ш
ч
а
т
ы
й
;
~
(
)
1
´
´
´
,
´
а
)
п
я
т
н
и´
т
ь
и
с
п
е
*
ц
р
я
т
ь
;
б
)
п
о
к
р
ы
в
а
т
ь
1
ගන - 2


ගන гōнандī ж. индч´йск´ий ж´у-

ра´ вль.

ගනවා гōнамувā см. ගනා.

ගනසය ා гōна аиā м. гадю´ к´а.

ගනා тōнā м. лось оле´´нь.

ගනැ тōнäттī см. ගන ව.

ගනැස гōнäса см. ගානැස.

ගසා гōнуссā м. скорпио´н.

ගපනය´ тōпанайа 1) ск´рыва´ние; 2) со-

хране´´ние, предохране´´ние, защи´та;´ ~ කර

නවා а) скрыва´ть- б) предохраня´ть, защи-

ша´ть; ~ වනවා приюти´тьсп, ук´ры´ться.

ගපය тōпанīйа та´йный, сек´ре´´тный.

ගපයා гōпайā м. пасту´х.

ගපයා гōпайийа м. к´леш (у круп-

ного рогатого скота).

ගපරස гōпараса ми´рра.

ගපානය´ тōпанасийа 1) о´стов к´ры´-

ши (на к-рый укладывается солома или

тростник);´ 2) стропи´ло;´ 3) изо´гнутая

ба´лк´а, изо´гнутый брус.

ගපාත тōпāйита сохранённый, за-

щищённый.

ගපාල гōпāла присмо´тр за ското´м.

ගපාලක гōпā ака см. ගපාල.

ගපාලකයා гōпā ак´айā м. 1) пасту´х;´

2) собств. миф. т опа´лая (эпитет 1´ри и-

ны) ; 3) коро´лчь.

ගපාකාව гōпāликāва ж. 1) доя´рк´а;

2) пасту´шк´а;´ ж´ена´ пастуха´.

ගක гōпика пасту´шеский.

ගත гōпита 1) та´йный, сек´ре´´ тный;

2) сохранённый, защищённый.

ගරවාරය гōпуравāрайа воро´та; го-

родски´´е воро´та.

ගවාරය гōпранāрайа па´стбище;

подно´жный корм.

ගබරය тōбарайа см. ගමරය´ .

ගමඩලය гōмаṅḋа вайа 1 ) сто´йло;

заго´н для скота´; 2) земно´й шар.

ගම тōмат владе´´ющий ското´м.

ගමය гōмайа 1. относя´щийсп к´ кру´п-1

ному рога´тому скоту´;´ 2. коро´вий помёт.1

ගමර гōмара 1) пятни´´стый, пёстрый; 1

2) весну´шчатый;´ ~ කරනවා (දමනවා) 1

а) пятни´´ть, испе цря´ть; б) пок´рыва´ть 1