*
2
.
.
т
н
а
к
к
а
в
а
т
и
с
м
-
´
´
н
а
к
б
у
н
д
р
и
й
а
1
)
о
р
г
а
н
з
р
е´
.
´
´
н
и
п
,
г
л
а
з
;
2
)
з
р
е´
н
и
е
´
ч
а
к
б
у
в
а
1
)
г
л
а
з
;
2
)
м
ь
с
л
е
н
н
ы
й
.
в
з
о
р
.
´
*
ч
а
к
р
а
1
)
к
р
у
г
л
ы
й
;
2
)
к
р
у
г
о
в
о
й
´
´
н
а
к
р
а
а
р
а
й
а
1
)
с
п
и´
ц
а
к
о
л
е
с
а
;
.
´
2
)
р
а
д
и
у
с
-
´
´
*
н
а
к
р
а
к
а
1
)
к
р
у
г
л
ь
*
й
-
2
)
п
р
и
в
о
д
я
´
´
´
щ
и
й
к
п
е
р
в
о
н
а
ч
а
л
ь
н
о
м
у
п
о
л
о
ж
е´
н
и
ю
(
в
.
с
п
о
р
е
)
´
´
*
в
а
к
р
а
к
у
б
а
р
а
й
а
1
)
д
ы
ш
л
о
´
.
´
´
2
)
с
т
*
п
и´
ц
а
к
о
л
е
с
а
´
н
а
к
р
а
н
х
э
д
а
н
а
й
а
д
е
л
е´
н
и
е
.
´
´
к
р
у
г
а
н
а
с
е
г
м
е´
н
т
ы
´
*
н
а
к
р
а
т
ā
в
а
к
р
у
г
о
о
б
р
а
з
н
о
с
т
ь
*
*
.
о
к
р
у
г
л
ё
н
н
о
с
т
ь
*
´
´
´
*
හ
*
н
а
к
р
а
т
р
и
б
х
у
д
ж
а
й
а
с
´
к
т
о
р
1
.
´
к
р
у
г
а
1
´
*
н
а
к
р
а
д
а
н
т
а
й
а
з
у
б
е´
ц
(
и
*
е
с
1
.
т
е
р
н
и
)
1
.
.
*
н
а
к
р
а
д
х
а
р
а
й
ā
м
с
о
б
с
т
в
1
´
´
´
´
.
м
и
ф
*
1
а
к
р
а
д
х
а
р
а
я
,
*
п
е
р
ж
а
щ
и
й
к
о
л
е
с
о
*
1
.
)
(
э
п
и
т
е
т
ñ
и
и
н
у
1
.
´
´
*
н
а
к
р
а
н
а
б
х
и
й
а
ц
е
н
т
р
к
р
у
г
а
1
.
´
*
н
а
к
р
а
п
а
р
и
д
х
и
й
а
о
к
р
у
ж
н
о
с
т
ь
1
.
.
*
н
а
к
р
а
п
ā
и
м
.
с
о
б
с
т
в
м
и
ф
1
.
´
*
1
а
к
р
а
п
а
н
и
(
э
п
и
т
е
т
ñ
и
*
и
н
у
)
1
.
´
*
н
а
к
р
а
б
х
ā
г
а
й
а
п
о
л
у
к
р
у
г
*
.
´
´
හ
в
а
к
р
а
б
х
Ə
д
а
й
а
с
е
г
м
е´
н
т
к
р
у
г
а
*
-
´
´
*
*
*
*
н
а
к
р
а
б
х
р
а
м
а
а
й
а
в
р
а
щ
е´
*
.
´
´
н
и
е
к
о
л
е
с
а
и
л
и
к
р
у
г
а
1
.
.
ч
а
к
р
а
м
у
к
х
а
й
ā
м
б
о
р
о
в
1
-
´
´
´
н
а
к
р
а
й
а
1
)
к
р
у
г
;
к
о
л
е
с
о
;
2
)
у
ч
е´
б
*
.
,
´
´
н
ы
й
п
л
а
н
;
3
)
п
о
л
н
ы
й
к
р
у
г
ц
и
к
л
1
-
н
а
к
р
а
й
ā
н
а
й
а
к
о
л
ё
с
н
ы
й
э
к
и
1
.
´
´
п
а
ж
1
-
´
´
ч
а
к
р
а
л
Ə
к
х
а
н
а
й
а
и
н
с
т
р
у
к
1
.
´
´
ц
и
я
;
д
и
р
е
к
т
ч
в
а
;
р
а
с
п
о
р
я
ж
е´
н
и
е
1
*
.
н
а
к
р
а
л
Ə
к
х
а
й
а
с
м
*
1
1
.
1
*
.
´
´
*
н
а
к
р
а
в
а
т
ц
и
к
л
и´
ч
е
с
к
и
й
1
´
´
н
а
к
р
а
в
а
р
т
т
и
о
т
н
о
с
я
*
ц
и
й
с
я
к
1
.
´
в
с
е
л
е´
н
н
о
й
1
-
н
а
к
р
а
в
а
р
т
т
и
т
ā
в
а
у
н
и
1
*
.
´
в
е
р
с
а
л
ь
н
о
с
т
ь
1
н
ඩක 2


ඩකව наккаватти см. ව ව.

ඩය накбундрийа 1) о´рган зре´´-

нип, глаз;´ 2) зре´´ние.

වව чакбува 1) глаз; 2) мь´сленный

взор.

ව чакра 1) круглый; 2) кругово´й.

ඩකඅරය накраарайа 1) спи´´ца колеса´;

2) ра´диус.

ඩ ක накрака 1) кру´гль й- 2) приводя´-

щий к´ первонача´льному положе´´нию (в

сп оре) .

ඩකබරය´ вакракубарайа 1) ды´шло´

2) ст пи´´ца колеса´.

වකජදනය накранхэданайа деле´´ние

кру´га на сегме´´нты.

ඩ තාව накратā ва кругообра´зность

округлённость.

ඩ හජ´ය´ нак´ратрибхуджайа с´ктор 1

кру´ га. 1

ඩ දතය накрадантайа зубе´´ц (и ес 1

терни). 1

ව ධරයා накрадхарайā м. собств. 1

миф. 1акрадха´рая, перж´а´щий колесо´ 1

(эпитет ñи ину). 1

ඩ නාය нак´ранабхийа центр кру´га. 1

ඩ පය накрапаридхийа окру´жность. 1

ඩකපා накрапāṅи м. собств. миф.1

1акрапа´ни (эпитет ñи ину). 1

ව භාගය накрабхāгайа полукру´г.

ඩකහදය вакрабхƏдайа сегме´´нт кру´га.

ඩ රමණය´ накрабхрамаṅайа враще´´-

ние колеса´ или кру´га. 1

ඩකඛයා чакрамукхайā м. боров. 1

ඩකය накрайа 1) круг; колесо´;´ 2) уче´´б-

ный план; 3) по´лный к´руг, цикл. 1

ඩ යානය накрайāнайа колёсный эки-1

па´ ж´. 1

ඩකඛනය чакралƏкханайа инстру´к´- 1

ция; директч´ва; распоряже´´ние. 1

ඩකඛය накралƏкхайа см. ව ඛ 1 1

නය. 1

ඩ ව накрават цик´ли´´ческий. 1

ඩකව накравартти относя´ цийся к´1

вселе´´ нной. 1

ඩකවතාව накраварттитāва уни-1

верса´льность. 1 н