ч
´
.
*
н
а
т
у
р
ō
1
а
й
а
м
н
ч
е
т
ы
р
е
´
у
л
о
в
к
и
(
с
р
е
д
с
т
в
а
,
п
р
и
м
е
н
я
е
м
ы
е
д
л
я
п
о
*
к
*
р
е
н
и
я
и
у
п
р
а
в
л
е
н
и
я
*
*
м
и
р
о
т
в
о
р
е
н
и
е
,
.
,
д
*
р
ы
,
р
а
с
к
о
л
н
а
к
а
з
а
н
и
е
)
.
*
*
а
т
у
р
*
ч
е
т
ы
р
ё
х
-
´
н
а
т
у
р
г
у
а
ч
е
т
ы
р
ё
х
к
р
а
т
н
ы
й
´
´
´
с
о
с
т
о
я
ш
и
й
и
з
ч
е
т
ы
р
ё
х
ч
а
с
т
е
й
*
~
.
´
у
ч
е
т
в
е
р
я
т
ь
´
*
н
а
т
у
р
г
у
а
й
а
ч
е
т
ы
р
ё
х
к
р
а
т
*
.
´
´
´
´
н
о
е
к
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
*
ч
е
т
ы
р
ё
х
к
р
а
т
н
а
я
с
т
е´
п
е
н
ь
.
*
н
а
т
у
р
н
а
к
р
а
ч
е
т
*
р
ё
х
к
о
л
ё
с
н
ы
й
´
н
а
т
у
р
д
ж
ā
т
и
г
а
н
д
х
а
й
а
-
´
д
у
х
и
(
и
з
г
о
т
о
в
л
я
е
м
и
е
и
з
и
*
а
ф
р
а
н
а
,
м
и
р
.
)
р
и
и
л
а
д
а
н
а
´
н
а
т
у
р
т
х
а
ч
е
т
в
ё
р
т
ы
й
*
~
´
´
´
п
е
р
е
м
е
ж
а
ю
ш
а
я
с
п
л
и
х
о
р
а
д
к
а
(
с
п
р
и
с
т
у
п
а
*
.
м
*
ч
е
р
е
з
*
8
ч
а
с
о
в
)
в
а
т
у
р
б
х
ā
г
а
й
а
1
)
ч
е
т
в
ё
р
т
а
п
´
´
´
ч
а
с
т
ь
,
ч
е´
т
в
е
р
т
ь
-
2
)
к
в
а
д
р
а
т
´
3
)
ч
е
т
в
е
р
т
ь
.
´
к
р
у
г
а
-
с
´
к
т
о
р
´
හ
н
а
т
у
р
б
х
Ə
д
а
й
а
д
е
л
е´
н
и
е
н
а
.
´
´
п
е
т
ы
р
е
ч
а
с
т
и
´
и
т
හ
н
а
у
р
б
х
Ə
д
т
а
с
о
с
т
о
я
ш
и
й
.
´
-
и
з
ч
е
т
ы
р
ё
х
ч
а
с
т
е´
й
н
а
т
у
р
в
а
р
š
а
и
а
ч
е
т
ы
р
ё
х
л
е´
т
*
´
н
и
й
п
е
р
и
о
д
*
´
´
.
н
а
т
у
р
в
и
д
й
а
й
ā
м
ч
е
л
о
в
е´
к
,
´
´
и
з
у
ч
и
в
ш
и
й
ч
е
т
ы
р
е
п
е´
д
ы
*
-
*
н
а
т
у
р
в
а
й
ш
*
ā
р
ā
д
й
а
ч
е
´
´
´
´
т
ы
р
е
в
и
д
а
м
у
д
р
о
с
т
и
и
л
и
з
н
а
н
и
я
(
к
*
р
ы
м
и
в
л
*
*
е
л
*
у
д
д
а
*
*
-
´
´
с
ё
т
а
*
т
у
ш
ш
а
б
д
а
ч
е
ы
р
х
л
о
ж
.
´
´
´
´
н
ы
й
-
~
ч
е
т
ы
р
ё
х
с
л
о
ж
н
о
е
с
л
о
в
о
.
´
н
а
т
у
š
*
к
а
ч
е
т
ь
р
е
´
´
н
а
т
у
š
к
ō
а
к
в
а
д
р
а
т
н
ы
й
;
.
ч
е
т
ы
р
ё
х
у
*
´
л
ь
н
ы
й
*
´
н
а
т
у
š
к
ō
а
й
а
к
в
а
д
р
а
т
,
*
.
´
´
ч
е
т
ь
р
ё
х
у
*
о
л
ь
н
и
к
*
.
н
а
т
у
š
к
ō
ā
к
ā
р
а
с
м
*
.
-
в
а
т
у
š
а
и
а
ч
е
т
ы
р
е
х
-
-
ч
е
т
ы
р
ё
х
*
.
´
´
к
р
´
т
н
ы
й
*
с
о
с
т
о
я
ш
и
й
и
з
ч
е
т
ы
р
*
х
ч
а
с
т
е´
й
1
.
´
а
*
т
у
š
1
а
т
х
а
й
а
п
е
р
е
к
р
ё
с
т
о
к
1
1
.
а
т
*
а
у
š
1
д
а
о
с
н
о
т
*
*
´
.
~
*
с
м
1
.
´
*
а
т
у
ш
1
а
д
а
и
а
п
е
т
в
е
р
о
с
т
и
ш
и
е
1
ඩර ч


ඩරපාය натурō1айа мн. четы´ре

уло´вки (средства, применяемые для по

к рения и управления миротворение,

д ры, раскол, наказание).

ඩ атур четырёх-.

ඩණ натургуṅа четырёхкра´тный´

состоя´ший из четырёх часте´й ~ කරනවා

учетверя´ть.

ඩණය натургуṅайа четырёхкра´т

ное коли´чество четырёхк´ра´тная сте´´пень.

ඩව натурнакра чет рёхколёсный.

ඩ´ජා ගඩය натурджāтигандхайа

духи´ (изготовляемие из и афрана, мир-

ри и ладана).

ඩ´ථ натуртха четвёртый ~ වරය

перемеж´а´юшаясп лихора´дка (с приступа

м через 8 часов).

ඩභාගය ватурбхāгайа 1) четвёртап

часть, че´´тверть- 2) квадра´т´ 3) че´тверть

кру´га- с´ ктор.

ඩහදය натурбхƏдайа деле´´ние на

петы´ре ча´сти.

ඩහ ත натурбхƏдита состоя´ший

из четырёх -часте´´й.

ඩවෂය натурварšаиа четырёхле´т

ний пери´од

ඩදයා натурвидйайā м. челове´´к´,

изучи´вший четы´ре пе´ды

ඩවශාරාද натурвайшāр āдйа че-

ты´ре ви´да му´дрости или зна´ния (к рыми

вл ел удда

ඩශද атушшабда четырёхсло´ж´-

ный-´ ~ වාවකය четырёхсло´ж´ное сло´во.

ඩක натуšка четь´ре.

වකණ натуšкōṅа к´вадра´тный ;

четырёху ´льный.

වකණය натуšкōṅайа квадра´т,

четь рёху о´льник´.

ඩකණාකාර натуšкōṅāкāра см.

ඩකණ.

ඩටය ватуšṫаиа четырех-- четырёх-

кр´тный состоя´ший из четыр х часте´´й. 1

ඩපථය атуš 1атхайа перекрёсток´. 1

ඩපද атуš 1ада осн. от ඩපදය 1

~ කාව ය см. ඩපදය´ 1

ඩපදය атуш 1адаиа петверости´шие. 1