-
*
2
-
´
´
´
´
н
и
т
а
к
а
й
а
1
)
к
у
ч
а
,
г
р
у
д
а
;
2
)
п
о
.
´
т
р
е
б
а
л
ь
н
ы
й
к
о
с
т
ё
р
´
´
´
-
н
и
т
т
а
о
т
*
о
с
я
щ
и
й
с
п
к
у
м
у
и
л
и
.
´
с
е
р
д
ц
у
.
´
-
*
*
н
и
т
т
а
м
р
у
д
у
д
о
б
р
о
с
е
р
д
е´
ч
н
ы
й
´
*
*
и
т
т
а
й
а
1
)
у
м
,
и
н
т
е
л
л
е´
к
т
;
´
*
)
с
е´
р
д
ц
е
-
´
´
н
и
т
т
а
р
а
г
а
й
а
с
т
р
а
с
т
ь
,
ж
е
л
а
.
н
и
е
´
н
и
т
т
а
в
и
к
ā
р
а
и
а
и
з
м
е
н
е´
н
и
е
.
´
,
´
р
е
ш
е
н
и
п
м
н
е´
н
и
я
හ
*
и
т
т
а
в
и
б
х
р
а
м
а
и
а
у
м
о
п
о
-
´
´
,
´
м
е
ш
а
т
е
л
ь
с
т
в
о
п
с
и
х
и
ч
е
с
к
о
е
р
а
с
с
т
р
о
й
с
т
в
о
,
.
с
у
м
а
с
ш
´
с
т
в
и
е
´
´
´
-
*
*
н
и
т
т
а
ш
*
а
к
*
и
и
а
с
и
л
а
у
м
а
,
.
´
´
´
с
и
л
а
м
ы
ш
л
е´
н
и
п
и
и
т
т
а
с
а
ñ
к
х
и
а
в
о
з
д
´
й
с
т
в
у
-
.
´
´
,
к
*
щ
и
й
н
а
у
м
с
е´
р
д
ц
е
*
с
е
н
с
а
ц
и
о
н
н
ы
й
-
´
н
и
т
т
а
с
а
ñ
х
а
т
и
й
а
р
а
з
л
и
ч
.
´
´
н
ы
е
м
ы
с
л
и
,
м
е
ч
т
ы
´
´
*
*
*
н
и
т
т
а
с
а
н
т
ā
н
а
и
а
т
е
ч
е´
-
.
´
´
н
и
е
н
а
п
р
а
в
л
е
н
и
е
м
ы
с
л
и
-
-
*
н
и
т
т
а
с
т
х
ā
*
а
н
а
й
а
1
)
р
а
з
.
´
.
´
м
*
ш
*
л
е´
н
и
е
(
о
ч
ё
*
*
-
л
*
*
2
)
а
б
с
т
р
а
к
п
и
п
н
и
т
т
а
с
в
а
б
х
ā
в
а
и
а
н
а
-
.
´
с
т
р
о
е´
н
и
е
-
´
-
*
*
*
*
и
т
т
ā
к
а
р
ш
*
а
н
а
и
н
т
е
р
е
с
.
´
´
н
*
*
й
з
а
х
в
а
т
*
в
а
ю
ц
и
и
,
п
л
е
н
и
т
е
л
ь
н
ы
й
´
*
*
н
и
т
т
ā
к
а
р
š
*
а
а
к
ā
р
а
.
с
*
-
и
и
т
т
ā
к
а
р
š
а
а
и
а
о
ч
а
-
´
´
р
о
в
а
н
и
е
*
о
б
о
л
ь
ш
е
н
и
е
*
*
*
о
ч
а
р
´
в
*
.
в
а
т
ь
´
н
и
т
т
ā
б
х
ō
г
а
и
а
с
о
з
н
а
н
и
е
,
.
´
,
´
*
у
в
с
т
в
о
п
ю
н
и
м
а
н
и
е
-
в
и
т
т
ā
с
в
ā
д
а
и
а
у
д
о
в
л
е
т
в
о
´
р
е
н
и
е
,
р
а
д
о
с
т
ь
*
´
-
*
*
*
*
н
и
т
т
а
й
к
и
а
е
д
и
н
о
д
у
ш
н
ы
й
.
,
´
д
н
и
т
т
ō
š
а
1
)
с
е
р
е´
ч
н
ы
й
.
´
´
´
´
´
у
ч
а
с
т
л
и
в
ы
й
-
д
о
б
р
ы
й
-
2
)
с
а
н
г
в
и
н
и
ч
е
с
к
и
й
´
´
*
*
и
и
т
й
а
й
а
п
а
м
п
т
н
и
к
-
м
о
н
у
м
е´
н
т
*
.
н
а
д
г
р
´
б
и
е
;
´
´
-
*
н
и
т
р
а
1
)
р
а
з
н
о
ц
в
е´
т
н
ы
й
-
п
ё
с
т
р
ы
й
-
´
,
´
*
)
у
д
и
в
и
т
-
л
ь
н
ы
й
з
а
м
е
ч
а
т
е
л
ь
н
ы
й
*
3
)
о
т
.
´
´
-
´
н
о
с
´
*
ц
и
й
с
и
к
к
а
р
т
и
н
е
.
´
н
и
т
р
а
к
а
т
х
и
к
а
к
р
а
с
н
о
р
е
ч
и´
в
ы
й
තක - 2

.

තකය нитакайа 1) к´у´ча, гру´да;´ 2) по-

треба´льный костёр.

-ත нитта от ося´щийсп к´ уму´ или

се´рдцу.

- තමෘ ниттамруду добросерде´´чный.

තය иттайа 1) ум, интелле´´кт;

) се´´рдце

´ තරාගය ниттарагайа страсть, жела´-

ние.

තකෘරය ниттавикāраиа измене´´ние

реше´нип, мне´´ния.

තහරමය иттавибхрамаиа умопо-

меша´тельство, психи´ческое расстро´йство,

сумасш´ствие.

- තශය´ нитташак ииа си´ла ума´,

си´ла мы´шле´´нип.

තසංඛ ииттасаñкхиа возд´йству-

к щий на ум, се´´рдце сенсацио´нный.

තසංහය ниттасаñхатийа разли´ч-

ные мы´сли, мечты´.

තසතනය´ ниттасантāнаиа тече´´-

ние направле´ние мы´сли.

ත - ථෘපනය ниттастхā анайа 1) раз-

м ш ле´´ние (о чё -л. 2) абстра´кпип.

  තවභාවය ниттасвабхāваиа на-

строе´´ние.

- තෘකෂණ иттāкаршана интере´с-

н й захва´т ваю ции, плени´тельный.

´ තකෂණකාර ниттāкарšаṅакāра

с . තාකෂණ

 තෘකෂණය ииттāкарšаṅаиа оча-

рова´ние обольше´ние කරනවා очар´в -

вать.

 තාභගය ниттāбхōгаиа созна´ние,

у´вство, пюнима´ние.

තාවාදය виттāсвāдаиа удовлетво-

рение, ра´дость

- තක ниттайкиа единоду´шный.

තණ ниттōšṅа 1) серде´´чный,

уча´стливый-´ до´брый-´ 2) сангвини´ческий.

ත ය иитйайа па´мптник- монуме´´нт

надгр ´бие.

- нитра 1) разноцве´´тный-´ пёстрый;

) удиви´т -льный, замеча´тельный 3) от-

н´ос-´ цийси к´ карти´не.

තකක нитракатхика красноречи´´вый.