;
*
-
´
´
н
ō
л
а
к
а
й
а
1
)
н
а
г
р
у
д
н
и
к
;
к
и
.
´
´
´
´
´
´
´
´
р
а
с
а
;
п
а
н
ц
и
р
ь
;
2
)
к
о
р
а
;
к
о
ж
у
р
а
-
´
´
´
´
´
´
-
*
н
ō
л
а
й
а
1
)
к
о
р
о
т
к
и
й
ж
а
к
е´
т
-
к
о
.
´
´
´
´
´
´
´
´
´
р
ю
т
к
а
я
к
у
р
т
к
а
*
2
)
к
о
р
с
а
ж
;
3
)
к
о
р
с
е´
т
.
.
´
-
*
н
ō
л
и
й
а
с
м
´
´
´
*
н
а
у
р
а
н
е
ч
е´
с
т
н
ы
й
;
м
о
ш
е´
н
в
и
ч
е
с
к
и
й
;
´
,
´
´
´
~
*
м
о
ш
е´
н
н
и
к
ш
у
л
е
р
;
~
.
´
´
´
ч
ф
а
л
ь
ш
и´
в
ы
й
и
л
и
п
о
д
д
е´
л
а
н
н
ы
й
д
о
к
у
м
е´
н
т
.
´
.
*
н
а
у
р
а
к
а
р
м
а
й
а
в
о
р
о
в
с
т
в
о
.
´
,
.
*
н
а
у
р
а
й
а
м
в
о
р
г
р
а
б
и
т
е
л
ь
´
,
´
´
*
н
а
у
л
а
х
о
х
о
л
о
к
ч
у
б
ч
и
к
.
´
´
н
й
у
т
а
1
)
в
ы
п
а
в
ш
и
й
,
в
ы
в
л
и
в
ш
*
и
й
´
´
´
´
с
п
;
в
ы
т
е
к
ш
и
й
;
2
)
у
ш
е´
д
ш
и
й
;
у
е´
х
а
в
ш
и
й
-
.
´
о
т
б
ы
в
ш
и
й
;
´
;
´
ч
й
у
т
и
й
а
1
)
п
а
д
е´
н
и
е
*
2
)
у
х
о
д
*
.
´
´
о
т
ь
е´
з
д
;
о
т
п
р
а
в
л
е´
н
и
е
.
н
х
а
н
д
а
о
о
н
о
т
;
~
-
´
´
´
´
г
о
л
о
с
о
в
а
т
ь
;
~
п
р
а
в
о
т
о
л
о
с
а
;
и
з
-
´
´
´
´
б
и
р
а
т
е
л
ь
*
ю
е
п
р
а
в
о
;
~
с
т
р
а
с
т
н
о
е
ж
е
´
´
,
´
´
л
а
н
и
е
с
т
р
е
м
л
е´
н
и
е
;
~
г
о
л
о
с
о
в
а
н
и
е
;
-
´
´
р
е
ф
е
р
е´
н
д
у
м
*
~
(
)
и
з
б
и
р
а
т
е
л
ь
.
´
н
ы
й
б
ю
л
л
е
т
е´
н
ь
´
´
´
*
*
н
х
а
н
д
а
д
а
й
а
к
а
и
з
б
и
р
а
т
е
л
ь
н
ы
й
;
.
´
´
´
~
*
и
з
б
и
р
а
т
е
л
ь
н
ы
й
о
к
р
у
г
-
.
н
х
а
н
д
а
д
а
и
а
к
а
й
а
м
и
з
б
и
.
´
р
а
т
е
л
ь
-
´
´
-
*
х
а
н
д
а
и
а
1
)
н
а
м
е´
р
е
н
и
е
,
с
т
р
е
м
л
е´
´
ч
н
и
е
ц
е
л
ь
;
2
)
г
о
л
о
с
(
и
з
о
и
р
а
т
е
л
ь
н
ы
й
)
;
.
´
´
3
)
и
з
б
и
р
а
т
е
л
ь
н
о
е
п
р
а
в
о
(
т
ж
~
´
;
´
;
)
´
~
в
ы
б
*
р
ы
~
.
´
´
´
*
в
с
е
о
б
щ
е
е
и
з
б
и
р
а
т
е
л
ь
н
о
е
п
р
а
в
о
;
4
)
я
д
-
*
ч
х
а
н
д
а
с
а
1
)
р
и
т
м
(
с
т
и
х
о
т
в
о
р
´
´
*
н
ы
й
)
;
2
)
н
а
м
е´
р
е
н
и
е
,
с
т
р
е
м
л
е´
н
и
е
,
ц
е
л
ь
;
.
´
´
´
1
3
)
п
р
е
д
н
а
м
е´
р
е
н
н
о
с
т
ь
,
у
м
ы
с
е
л
.
´
´
1
н
х
а
н
д
а
с
с
а
х
и
т
а
р
и
т
м
и´
ч
н
ы
й
´
´
´
1
н
х
а
н
д
ā
1
*
о
д
и
н
о
к
и
й
´
у
е
д
и
н
ё
н
н
ы
й
;
.
´
´
1
2
)
т
а
й
н
ы
й
,
с
е
к
р
е´
т
н
ы
й
,
´
´
´
´
1
н
х
а
н
д
ā
в
а
ж
е
л
а
н
и
е
,
с
т
р
е
м
л
е´
н
и
е
.
´
1
м
е
ч
т
а
´
;
´
´
1
*
н
х
а
н
н
а
1
)
ч
а
с
т
н
ы
й
,
л
и´
ч
н
ы
й
2
)
.
´
´
´
,
´
1
т
а
й
н
ы
й
к
о
н
ф
и
д
е
н
ц
и
а
л
ь
н
ы
й
-
3
)
о
д
е´
т
ы
й
; ජ න


වලකය нōлакайа 1) нагру´дник´; ки-

ра´са;´ па´нцирь; 2) кора´;´ к´ож´ура´.

- වලය´ нōлайа 1) к´оро´ткий жак´е´´т-´ ко-

рю´тк´ая к´у´ртк´а 2) корса´ж´; 3) к´орсе´´т.

- වය´ нōлийа см. වලය.

ව ර наура нече´´стный; моше´´нвический;´

~ කාකය´ ා моше´´нник´, шу´лер; ~ ඛය

фалчьши´´вый или подде´´ланный докуме´´нт.

. ව රකමය науракармайа воровство´.

ව රයා наурайа м. вор, граби´тель.

ව ල наула хохоло´к´, чу´бчик

වත нйута 1) вы´павший, вы´ вෘливший.

сп; вы´ текший;´ 2) уше´´дший; уе´´ хавший-

отбы´вший.

වය чйутийа 1) паде´´ние; 2) ухо´д;

отье´´ зд; отправле´´ние.

ජද нханда оон. от ජදය; ~ දන

වා голосова´ть;´ ~ බලය пра´во то´лоса; из-

бира´тель юе пра´во;´ ~ රාගය стра´стное же-

ла´н´ие, стремле´´ние; ~ මම голосова´ние;

рефере´´ндум ~ පය (පකාව) избира´тель-

ный бюллете´´нь.

ජද යක нхандадайак´а избира´тельный;´

~ කාඨාංශය´ избира´тельный о´круг.

ජදයකයා нхандадаиакайа м. изби-

ра´тель .

- ජදය хандаиа 1) наме´´рение, стремле´´-

ние целчь; 2) го´лос (изоирательный) ;

3) избира´тельное пра´во (тж. ~  අ

´වාකම); ~ මම вы´б ры; සවජ´න ~

всео´бщее избира´тельное пра´во; 4) яд.

ජදස чхандаса 1) ритм (стихотвор-

ный); 2) наме´´рение, стремле´´ние, цель;

1 3) п´реднаме´´ренность, у´мысел.

1 ´ජදසත нхандассахита ритми´´чный.

1 ජදා нхандā 1 одино´к´ий´ уединённый;´

1 2) та´йный, секре´´тный.

1 ´ජදාව нхандāва ж´ела´ние, стремле´´ние,

1 мечта´.

1 ජන нханна 1) ча´стный, ли´´чный;´ 2)

1 та´йный, конфиденциа´льный-´ 3) оде´´тый.