п
*
.
.
´
д
ж
а
ā
л
ā
в
а
о
о
т
н
а
р
д
´
´
´
д
ж
а
ā
в
а
1
*
с
п
у
т
а
н
в
ы
е
в
о
л
о
с
ы
-
´
´
´
´
)
´
´
2
)
т
о
л
о
в
н
о
й
у
б
к
р
´
3
*
к
и
с
т
ь
;
п
у
ч
о
к
;
г
р
о
з
д
ь
-
,
´
´
´
е
м
´
т
ё
л
к
а
-
4
)
с
п
л
е
т
е´
н
и
е
;
п
у
т
а
н
и
ц
а
н
е
р
а
з
б
е
*
.
´
р
и
х
а
´
´
´
-
д
ж
а
х
а
р
а
1
)
к
р
е´
п
к
и
й
,
т
в
ё
р
д
ь
й
,
.
´
´
´
´
п
л
о
т
н
ь
й
;
2
)
с
в
я
з
а
н
н
ы
й
,
п
р
и
в
я
з
а
н
н
ы
й
´
´
´
´
´
´
д
ж
а
х
а
р
а
й
а
ж
е
л
у
д
о
к
;
ж
и
в
о
т
´
´
д
ж
а
а
г
р
у
б
ы
й
,
в
у
л
ь
г
а
р
н
ы
й
,
р
а
с
*
.
´
п
у
т
н
ы
и
´
.
´
д
ж
а
а
й
а
м
г
р
у
б
ы
й
,
в
у
л
ь
г
а
р
н
ы
й
.
´
´
´
´
´
ч
*
л
о
в
е
к
;
р
а
с
п
у
т
н
и
к
´
´
´
*
д
ж
а
т
у
к
а
1
)
к
р
а
с
н
а
я
с
м
о
л
а
-
2
)
.
´
´
´
´
к
р
а
с
к
а
и
л
и
л
а
к
и
з
к
р
а
с
н
о
й
с
м
о
л
ы
.
´
.
-
д
ж
а
т
у
к
а
м
л
е
т
у
ч
а
я
м
ы
ш
ь
´
´
.
´
д
ж
а
т
р
а
в
а
а
н
а
т
к
л
ю
ч
и´
ц
а
(
т
ж
.
)
*
´
´
´
.
д
ж
а
н
а
о
т
н
о
с
я
ш
и
й
с
я
к
н
а
р
о
д
у
´
н
а
*
-
,
~
р
´
д
н
ы
й
-
(
හ
හ
)
т
у
с
т
о
´
н
а
с
е
л
ё
н
н
ы
й
;
~
н
а
с
е
л
е´
н
и
е
;
~
´
´
,
´
´
д
е
р
е
в
е´
н
с
к
и
й
с
е´
л
ь
с
к
и
й
-
~
э
п
и
-
´
´
´
д
е´
м
и
я
´
~
*
п
р
к
в
и
н
ц
и
я
;
~
´
´
а
)
у
п
р
а
в
л
е´
н
и
е
н
р
´
д
о
м
*
б
)
н
а
р
о
д
н
о
е
п
р
а
в
*
´
´
´
,
´
´
л
е
н
и
е
д
е
м
о
к
р
а
т
и
я
´
в
)
к
о
н
г
р
е
г
*
ц
и
о
н
л
и
з
м
-
´
´
´
´
~
м
о
л
в
а
,
с
л
у
х
и
,
т
о
л
к
и
´
~
*
п
о
-
´
´
´
п
у
л
я
р
н
ы
й
-
~
п
о
п
у
л
я
р
н
о
с
т
ь
;
~
´
´
´
´
´
з
а
ш
и
т
н
и
к
н
а
р
о
д
а
-
~
п
е´
-
´
´
´
р
е
п
и
с
ь
;
~
(
)
а
)
с
л
у
х
,
м
о
л
в
а
-
´
,
´
´
б
)
н
о
в
о
с
т
ь
и
з
в
е´
с
т
и
е
;
~
с
к
о
п
-
-
´
´
,
´
´
л
е´
н
и
е
т
р
у
п
п
а
л
ю
д
е´
й
;
~
р
а
в
н
о
с
´
т
и
и
´
а
р
п
*
в
е
~
(
)
ф
л
а
н
р
о
п
и
ч
е
*
.
´
*
к
и
й
-
´
,
´
´
*
д
ж
а
н
а
к
а
п
р
о
и
з
в
о
д
я
щ
и
й
п
о
р
п
ж
-
´
,
´
´
´
´
*
д
а
ю
ш
и
й
-
*
*
*
а
к
т
п
р
о
и
з
в
о
д
с
т
в
а
р
к
ж
.
.
-
´
1
д
е´
н
и
я
(
ч
е
г
о
л
)
´
´
*
д
ж
а
н
а
к
а
т
а
в
а
1
)
о
т
ц
о
в
с
т
в
о
´
.
´
1
2
)
п
л
о
д
о
в
и
т
о
с
т
ь
.
´
´
´
1
*
д
ж
*
а
н
а
к
а
т
в
а
й
а
с
м
.
1
´
´
´
.
´
1
д
ж
*
а
н
а
к
а
й
ā
м
о
т
е
ц
;
п
р
р
о
д
ч
*
.
´
ч
´
´
1
т
*
л
ь
;
о
с
н
о
в
а
т
е
л
ь
р
о
д
а
´
´
1
д
ж
а
н
а
т
ā
в
а
1
)
ч
е
л
о
в
е´
ч
е
с
т
в
о
-
.
´
´
´
´
1
2
)
н
а
р
о
д
;
3
)
т
о
л
п
а
,
с
к
о
п
л
е´
н
и
е
л
ю
д
е´
й
´
´
´
´
.
1
*
д
ж
а
н
а
н
а
и
а
1
)
р
к
ж
д
е´
н
и
е
;
~
´
´
´
´
1
а
)
о
п
л
о
д
о
т
в
о
р
я
т
ь
-
б
)
р
о
ж
д
а
т
ь
,
п
р
*
*
.
´
´
,
´
1
и
з
в
о
д
и´
т
ь
;
2
)
р
о
д
п
р
к
и
с
х
о
ж
д
ё
н
и
е
п ජනන


ජ´ටාලාව джаṫāлāва оот. нард.

ජටාව джаṫāва 1 спу´танвые во´лосы-´

2) толовно´й убк´р´ 3) к´исть; пучо´к´; гроздь-´

ме´тёлк´а- 4) сплете´´ние; пу´таница, неразбе

ри´ха.

- ජඨර джаṫхара 1) к´ре´´пк´ий, твёрдьй,

пло´тнь й;´ 2) свя´занный, привя´занный.

ජඨරය джаṫхарайа ж´елу´док´;´ ж´иво´т

ජඩ джаḋа гру´бый, вульга´рный, рас

пу´тныи.

ජඩයා дж´аḋайа м. гру´бый, вульгарный

ч лове´к´;´ распу´тник´.

ජක джатук´а 1) кра´сная смола´- 2)

кра´ска или лак´ из кра´сной смолы´.

-ජකා джатука м. лету´чая мышь.

ජ´ව джатрава анат. к´лючи´´ца (тж

අ ව).

. ජන джана относя´шийся к´ наро´ду´ на

р´дный- ~ ගහන (බහල, බාහල) тусто-

населённый; ~ ගහනකම населе´´ние; ~ පද

дереве´´нск´ий, се´´льск´ий- ~ පදරගය эпи-

де´´мия´ ~ පකය´ прк ви´нция; ~ පාලනය

а) управле´´ние нෘр´дом б) наро´дное прав

л´е´ние, демок´ра´тия´ в) конгрег ционෘли´зм-

~ වාදය молва´, слу´хи, то´лки´ ~ ය´ по-

пуля´рный-´ ~ යතාව популя´рность; ~ ඩ

යා заши´тник´ наро´да-´ ~ ඛනය пе´´-

репись;´ ~ වාදය (ැය) а) слух, молва´-´

б´) но´вость, изве´´стие; ~ සංගකාව скоп-

л´е´´ние, тру´ппа люде´´й; ~ සාමතාව равно-

пра´вие ~ ත (තරත) филантропи´чес

к´ий.

ජනක джанак´а производя´щий, порпж´-

да´юший-´ කමය´ акт произво´дства, рк ж´-

1 де´´ния (чего-л.).

ජනකතාව джанак´атава 1) отцо´вство´

1 2) плодови´тость.

1 ´ජනකවය´ джанак´атвайа см. ජනක

1 තාව.

1 ජනකයා джанак´айā м. оте´ц;´ прෘродч´

1 т ль;´ основа´телчь ро´да.

1 ජ´නතාව джанатāва 1) челове´´чество-

1 2) наро´д; 3) толпа´, скопле´´ние люде´´й.

1 .´ ජනනය´ джананаиа 1) рк ж´де´´ние; ~ කර

1නවා а) оплодотворя´ть-´ б) рож´да´ть, пр

1 изводи´´ть; 2) род, прк исхож´дё´ние.