*
п
*
*
*
*
´
´
*
д
ж
*
а
н
ō
д
ā
х
а
р
а
а
й
а
с
л
а
*
.
´
,
*
в
а
и
з
в
е´
с
т
н
о
с
т
ь
.
´
.
*
д
ж
а
н
т
у
з
о
о
л
п
р
о
с
т
е´
й
ш
*
и
е
.
.
´
*
д
ж
*
а
н
т
у
к
а
с
м
´
.
.
´
*
д
ж
а
н
м
а
1
о
с
н
о
т
*
*
´
´
´
.
*
2
с
с
т
е´
с
т
в
е
н
н
ы
й
,
в
р
о
ж
д
ё
н
н
ы
й
;
~
г
о
-
´
´
*
р
п
с
к
о
п
;
~
*
н
а
с
л
е´
д
с
т
в
е
н
н
о
с
т
ь
*
~
.
´
*
з
д
р
а
в
ы
й
с
м
ы
с
л
-
´
´
*
д
ж
а
н
м
а
й
а
1
)
р
о
ж
д
е´
н
и
е
,
п
р
о
.
.
-
´
´
´
*
и
с
х
о
ж
д
е´
н
и
е
;
2
)
п
р
и
р
о
д
а
(
ч
е
г
о
л
)
-
´
.
´
*
д
ж
а
н
м
ā
н
т
а
р
а
р
е
л
о
т
н
о
с
я
.
´
´
´
*
щ
и
й
с
я
к
д
р
у
г
о
й
ж
и´
з
н
и
-
´
*
д
ж
а
н
м
ā
н
т
а
р
а
г
а
т
а
у
ш
е´
д
.
´
,
´
ш
и
й
и
з
ж
и´
з
н
и
у
м
е´
р
ш
и
й
-
.
´
д
ж
а
н
м
ā
н
т
а
р
а
й
а
р
е
л
д
р
у
.
´
´
г
о
е
р
о
ж
д
е´
н
и
е
´
´
д
ж
а
н
м
ā
н
д
х
а
с
л
е
п
о
й
о
т
р
п
ж
*
.
´
д
е´
н
и
я
д
ж
а
н
м
ō
т
с
а
в
а
й
а
д
е
н
ь
.
´
р
о
ж
д
´
н
и
я
,
´
д
ж
*
а
н
й
а
й
а
1
)
в
о
й
н
а
;
2
)
с
л
у
х
.
´
´
.
´
´
м
о
л
в
а
*
3
)
б
а
з
а
р
р
ы
н
о
к
´
.
д
ж
а
н
й
а
й
ā
м
1
)
о
т
е´
ц
;
2
)
д
р
у
г
.
´
´
ж
е
н
и
х
а
-
´
.
д
ж
*
а
н
й
ā
в
а
ж
*
1
)
м
а
т
ь
;
2
)
п
о
д
.
´
´
´
р
у
г
а
н
е
в
е´
с
т
ы
;
3
)
с
ч
а
с
т
ь
е
´
д
ж
а
п
а
о
с
н
о
т
;
~
.
´
´
´
ш
е
п
т
а
т
ь
и
л
и
п
р
о
и
з
*
о
с
и´
т
ь
з
а
к
л
и
н
а
н
и
я
´
´
д
ж
а
п
а
н
а
в
ā
ш
е
п
т
а
т
ь
и
л
и
п
р
о
*
.
´
´
´
и
з
н
о
с
и´
т
ь
з
а
к
л
и
н
а
н
и
я
´
´
д
ж
а
п
а
н
я
п
о
н
с
к
и
й
;
~
ñ
п
ю
н
и
я
*
.
´
~
я
п
о
н
е
ц
´
´
´
´
*
д
ж
а
п
а
й
а
п
р
о
и
з
н
е
с
е´
н
и
е
з
а
к
л
и
н
а
-
.
´
´
н
и
й
и
л
и
м
а
г
и´
ч
е
с
к
и
х
ф
о
р
м
у
л
.
´
´
д
ж
*
а
б
ā
д
у
1
)
м
у
с
к
у
с
;
2
)
л
а
д
а
н
´
н
д
ж
а
м
а
н
ā
р
а
м
а
м
а
д
а
р
и´
н
.
(
п
л
о
д
)
.
´
´
´
.
д
ж
а
м
ā
л
а
й
ā
м
у
м
н
ы
й
ч
е
л
о
в
е´
к
-
.
д
ж
а
м
п
а
т
и
й
ō
м
н
м
у
ж
и
ж
е
.
´
н
а
´
.
д
ж
а
м
б
ā
р
а
о
с
н
о
т
;
.
´
´
´
~
в
б
и
в
а
т
ь
с
в
а
и
;
~
с
м
;
~
к
о
п
ё
р
(
д
л
я
з
а
б
и
в
а
н
и
я
.
с
в
а
й
)
´
´
´
*
д
ж
а
м
б
ā
р
а
й
ч
у
г
у
н
н
а
я
б
а
б
а
*
.
к
о
п
ё
р
п


ජ´නහරණය джанōдāхараṅайа сла´

ва, изве´´ стность.

ජ джанту зоол. просте´´йшие.

ජ´ක джантука см. ජ.

ජ´ම джанма 1. осн. от ජමය´

2. ссте´´ственный, врож´дённый;´ ~ පය го-

рпско´п; ~ ය насле´´дственность ~

ය здра´вый смысл.

ජමය джанмайа 1) рож´де´´ние, про-

исхож´де´´ние; 2) приро´да (чего-л.).

ජ´මාතර джанмāнтара рел. относя´-

щийся к´ друго´й жи´´зни.

ජමා තරගත джанмāнтарагата уше´´д-

ший из жи´´зни, уме´´рший.

ජ´මාතරය джанмāнтарайа рел. дру-

го´е рожде´´ние.

ජමාධ джанмāндха слепо´й от рпж´

де´´ ния.

ජමසවය джанмōтсавайа день

рож´д´ния.

ජනය джанйайа 1) война´; 2) слух,

молва´ 3) база´р. ры´нок´.

ජනයා джанйайā м. 1) оте´´ц; 2) друг

ж´ениха´.

ජනාව джанйāва ж. 1) мать;´ 2) под-

ру´га неве´´сты; 3) сча´стье.

ජ´ප джапа осн от ජපය; ~ කරනවා

шепта´ть или произ оси´´ть заклина´ния.

ජ´පනවා джапанавā шепта´ть или про

износи´´ть зак´лина´ния.

ජප джапан япо´нский; ~ රට ñпю´ния

~ වැයා япо´нец.

ජ´පය джапайа произнесе´´ние зак´лина´-

ний или маги´´ческих фо´рмул.

ජබා джабāду 1) му´скус; 2) ла´дан.

ජමනාරම джаманāрама мандари´´н

(п лод) .

ජමාලයා джамāлайā м. у´мный челове´´к´.

ජපය джампатийō мн. муж и же-

на´ .

ජබාර джамбāра осн. от ජබාරය;´

~ ගහනවා вбива´ть сва´и;´ ~ ය см. ජ

බාරය; ~ යතය копёр (для забивания

свай) .

ජබාරය´ джамбāрай чугу´нная ба´ба

копёр.