7
3
*
-
´
,
´
´
*
д
ж
ī
в
а
к
а
ж
и
в
о
й
с
у
щ
е
с
т
в
у
ю
щ
и
й
;
.
´
´
1
~
ж
и´
з
н
е
н
н
ы
й
у
р
о
в
е
н
ь
´
´
´
.
1
д
ж
ī
в
а
к
а
й
ā
м
ж
и
в
о
е
с
у
щ
е
с
т
в
о
;
.
´
´
1
ж
и
в
о
т
н
о
е
;
´
´
.
1
д
ж
ī
в
а
т
ā
м
ж
и
в
о
й
හ
.
´
1
о
н
ж
и
в
´
´
´
´
1
д
ж
ī
в
а
т
ж
и
в
о
й
,
ж
и
в
у
щ
и
й
;
~
´
´
*
п
р
и
в
о
д
и´
т
ь
в
ч
у
в
с
т
в
о
;
~
´
´
*
ж
и
т
ь
,
п
р
о
ж
и
в
а
т
ь
;
;
´
н
д
ж
ī
в
а
а
ж
и´
з
н
е
н
н
ы
й
~
´
´
´
´
´
ж
и´
з
н
е
н
н
ы
й
у
р
о
в
е
н
ь
;
~
р
а
с
х
о
д
ы
н
а
.
ж
и
з
н
ь
.
´
д
ж
ī
в
а
н
а
й
а
ж
и
з
н
ь
´
´
д
ж
ī
в
а
н
ō
п
а
й
а
с
р
е´
д
с
т
в
а
к
.
´
´
ж
и´
з
н
и
;
п
р
о
п
и
т
а
н
и
е
´
´
´
д
ж
ī
в
а
н
т
а
ж
и
в
о
й
,
ж
и
в
у
щ
и
й
,
.
´
с
у
щ
е
с
т
в
у
ю
щ
и
й
-
´
*
д
ж
ī
в
а
н
т
а
й
а
1
)
ж
и
з
н
ь
;
2
)
л
е
.
´
´
к
а
р
с
т
в
о
.
´
*
д
ж
ī
в
а
н
т
и
к
а
й
а
м
п
т
и
ц
е
*
.
´
´
´
´
л
о
в
;
о
х
о
т
н
и
к
´
´
д
ж
ī
в
а
м
а
1
)
о
б
а
я
н
и
е
,
о
ч
а
р
о
в
а
н
и
е
´
.
´
,
´
´
2
)
з
а
к
л
и
н
а
н
и
е
ч
а
р
ы
.
´
´
´
д
ж
ī
в
а
м
ā
н
а
ж
и
в
о
й
,
ж
и
в
у
ц
и
й
~
;
.
д
ж
ī
в
а
м
о
с
н
о
т
.
´
´
´
´
о
ж
и
в
л
я
т
ь
з
а
к
л
и
н
а
н
и
я
м
и
-
´
´
´
д
ж
ī
в
а
й
а
1
)
ж
и
з
н
ь
,
ж
и
з
н
е
с
п
о
с
о
б
.
´
н
о
с
т
ь
;
2
)
д
у
ш
*
а
´
´
д
ж
ī
в
ā
н
т
а
к
а
в
ā
й
у
в
а
а
з
о
т
.
´
´
´
,
.
(
о
у
к
в
г
а
з
у
н
и
ч
т
о
ж
а
ю
щ
и
й
ж
и
з
н
ь
)
´
´
´
д
ж
ī
в
и
к
ā
в
а
с
р
е´
д
с
т
в
а
к
ж
и´
з
н
и
;
´
´
´
~
з
а
р
а
б
а
т
ы
в
а
т
ь
с
р
е´
д
с
т
в
а
к
.
´
ж
и´
з
н
и
~
-
.
т
д
ж
ī
в
и
а
о
с
н
о
т
*
-
´
(
)
б
и
о
г
р
а
ф
и
п
;
~
п
р
о
.
´
´
´
д
о
л
ж
и´
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
ж
и´
з
н
и
;
~
*
с
м
е
р
т
ь
´
д
ж
и
в
и
т
а
й
а
1
)
ж
и
з
н
ь
;
2
)
о
б
р
а
з
.
´
ж
и´
з
н
и
.
´
´
´
д
ж
и
в
и
т
ā
н
т
а
й
а
к
о
н
е´
ц
ж
и´
з
н
и
.
´
´
д
ж
ī
в
и
т
Ə
н
д
р
а
й
а
с
е´
р
д
ц
е
.
´
д
ж
ī
в
и
в
и
д
й
ā
в
а
б
и
о
л
о
г
и
я
´
´
д
ж
у
г
у
п
с
а
н
а
и
а
о
с
у
ж
д
е´
н
и
е
,
.
´
п
о
р
и
ц
а
н
и
е
.
.
г
´
д
ж
у
у
п
с
ā
в
а
о
м
´
д
ж
у
г
у
п
с
и
т
а
о
с
у
ж
д
ё
н
н
ы
й
,
з
а
-
.
´
´
´
с
л
у
ж
и
в
а
ю
ш
и
й
п
о
р
и
ц
а
н
и
я
73 - ප

-

වක джīвака ж´иво´й, существу´ющий;

1~ තතවය жи´´зненный у´ровень.

1 වකයා джīвакайā м. живо´е существо´;´

1 ж´иво´тное.

1 වතා джīватā м. ж´иво´й; මහ ව

1අතර он ж´ив.

1 ව джīват ж´иво´й, ж´иву´щий; ~ කර

නවා приводи´´ть в чу´вство; ~ වනවා

жить, прожива´ть;´

වන джīвана жи´´зненный; ~ තතවය

ж´и´´зненный у´ровень;´ ~ යදම расхо´ды на

жизнь.

වනය джīванайа ж´изнь.

වනපාය джīванōпайа сре´´дства к´

жи´´зни; пропита´ние.

වත джīванта живо´й, ж´иву´щий,

существу´ющий.

වතය джīвантайа 1) ж´изнь; 2) ле-

к´а´рство.

වකයා джīвантик´айа м. птице

ло´в;´ охо´тник´.

වම джīвама 1) обая´ние, очарова´ние´

2) зак´лина´ние, ча´ры.

වමාන джīвамāна ж´иво´й, живу´ ций.

ව джīвам осн. от වම; ~ කරන

වා ож´ивля´ть зак´лина´ниями.

වය джīвайа 1) ж´изнь, ж´изнеспосо´б-

ность; 2) душа´.

වාතකවාව дж´ī вāнтакавāйува азо´т

(оукв. газ, уничтож´а´ющий ж´изнь).

කාව джīвикāва сре´´дства к´ жи´´зни;

~ කරගනවා зараба´тывать сре´´дства к´

жи´´зни.

ත джīвита осн. от තය- ~ ක ා

තරය (කථාව) биогра´фип; ~ කාලය про-

должи´´тельность жи´´зни; ~ ෂය´ смерть.

තය дживитайа 1) жизнь; 2) о´браз

жи´´зни.

තාතය дж´ивитāнтайа коне´´ц жи´´зни.

 ය дж´īвитƏндрайа се´´рдце.

දාව джīвивидйāва биоло´гия.

ජසනය джугупсанаиа осу ж´де´´ние,

порица´ние.

ජ´සාව джугупсāва ом. ජසනය.

ජත джугупсита осуж´дённый, за-

слу´ ж´иваюший порица´ния.