-
*
*
*
-
´
,
´
д
ж
у
ñ
г
и
т
а
1
)
и´
з
г
н
а
н
н
ы
й
о
т
в
е´
р
г
н
у
-
´
,
´
,
´
т
ы
й
;
2
)
п
о
к
и´
н
у
т
ы
й
о
с
т
а
в
л
е
н
н
ы
й
б
р
ю
ш
е
н
.
н
ы
й
.
´
д
ж
у
х
ā
л
у
н
н
ы
й
с
в
е
т
,
´
д
ж
*
у
т
и
й
а
1
)
а
п
п
е
т
и´
т
;
2
)
с
в
е
т
.
´
´
б
л
е
с
к
;
3
)
л
у
н
н
ы
й
с
в
е
т
.
´
д
ж
у
б
и
л
и
й
а
ю
б
и
л
е´
й
.
´
~
´
´
д
ж
у
н
и
и
ю
н
ь
с
к
и
й
;
и
ю
н
ь
´
д
ж
у
р
и
к
ā
р
а
й
ā
п
р
и
с
я
ж
н
ы
й
.
´
з
а
с
е
д
а
т
е
л
ь
.
д
ж
у
р
и
й
а
с
м
.
.
д
ж
у
р
и
в
а
р
у
с
м
-
.
д
ж
у
р
и
с
а
б
х
ā
в
а
м
н
1
)
п
р
и
.
´
´
´
´
с
я
ж
н
ы
е
з
а
с
е
д
а
т
е
л
и
;
2
)
ж
ю
р
и´
.
.
´
д
ж
у
л
а
м
а
с
с
ā
м
в
и
д
р
и
о
и
.
´
;
´
ч
´
д
ж
у
в
и
и
ю
л
ь
с
к
и
й
´
~
и
ю
л
ь
~
;
´
д
ж
э
р
е
а
к
т
и´
в
н
ы
й
´
.
´
(
)
р
е
а
к
т
и´
в
н
ы
й
с
а
м
о
л
ё
т
-
´
´
д
ж
*
Ə
т
т
у
к
ā
р
а
и
з
я
щ
н
ы
й
;
*
ц
е
.
´
г
о
л
е
в
а
т
ы
й
-
.
д
ж
Ə
т
т
у
к
ā
р
а
й
ā
м
щ
ё
.
т
о
л
ь
´
ф
р
а
н
т
´
´
´
д
ж
а
й
в
а
ж
и
в
о
й
´
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
.
´
´
ж
и´
з
н
и
-
~
б
и
о
х
и
м
и
я
´
´
´
д
ж
а
й
в
ī
й
а
б
и
о
л
о
г
и´
ч
е
с
к
и
й
;
~
.
г
´
о
и
*
б
*
л
о
и
я
.
д
ж
ō
у
о
с
н
о
т
;
~
-
.
´
п
р
и
г
о
т
о
в
л
я
т
ь
-
´
д
ж
ō
у
в
а
1
)
п
р
и
г
о
т
о
в
л
е´
н
и
е
,
п
о
д
´
´
´
´
´
´
г
о
т
о
в
к
а
;
2
)
н
а
б
о
р
,
к
о
м
п
л
е´
к
т
;
3
)
п
а
р
а
;
.
ඵ
~
м
о
л
о
д
о
ж
ё
н
ы
´
´
.
д
ж
ō
т
и
к
а
и
ā
м
1
)
а
с
т
р
ю
л
о
г
,
.
´
з
в
е
з
д
о
ч
ё
т
;
2
)
а
с
т
р
о
н
о
м
´
д
ж
*
ō
т
и
й
а
1
)
о
г
о
н
ь
,
с
в
е
т
*
2
)
.
´
´
´
б
л
е
с
к
,
л
у
ч
е
з
а
р
н
о
с
т
ь
-
3
)
з
в
е
з
д
а
.
.
д
ж
ō
т
и
и
ā
с
м
.
´
д
ж
и
ā
м
и
т
и
й
а
т
е
о
м
е´
т
р
и
я
-
´
´
д
ж
*
й
Ə
š
*
х
а
п
е´
р
в
ы
й
,
в
ы
д
а
ю
щ
и
й
.
с
я
*
*
-
*
ඩ
д
ж
*
х
а
д
в
а
д
ц
а
т
ь
п
я
т
а
я
б
у
к
в
а
с
и
н
.
г
а
л
ь
с
к
о
г
о
а
л
ф
а
в
и
т
а
,
´
´
´
*
ඩ
д
ж
х
а
ñ
к
ā
р
а
й
а
1
)
ж
у
ж
ж
а
н
и
е
 ං -


ජංත джуñгита 1) и´´згнанный, отве´´ргну-

тый; 2) поки´´нутый, оста´вленный, брю´шен-

ный.

හා джуṅхā лу´нный свет.

ය джутийа 1) аппети´´т; 2) свет,

блеск´; 3) лу´нный свет.

ය джубилийа юбиле´´й.

ජ´ джуни ию´ ньский; ~ මාසය ию´ нь.

ජකාරයා джурикāрайā прися´ жный

заседа´тель.

ජය джурийа см ජසභාව.

ජවරැ джуривару см. ජකාරයා.

ජසභාව джурисабхāва мн. 1) при-

ся´ж´ные заседа´тели; 2) жюри´´.

ජ´ලමසා джуламассā м. вид риои.

ජ джуви ию´лчьск´ий;´ ~ මාසය ию´ ль.

ජ джэṫ реакти´´вный;´ ~ අහයාාව

(වයානාව) реакти´´вный самолёт.

කාර джƏттукāра изя´щный;´ це-

голева´тый.

කාරයා джƏттукāрайā м. щё-

толь´ франт.

ජව джайва живо´й´ относя´щийся к´

жи´´зни- ~ රසායණය биохи´мия.

ජය джайвīйа биологи´´ческ´ий;´ ~

දාව биоло´гия.

ජ джōḋу осн. от ජව; ~ කර

නවා приготовля´ть. -

ජව джōḋува 1) приготовле´´ние, под-

гото´вк´а; 2) набо´р, компле´´кт; 3) па´ра;´

අඵ ~ молодожёны.

. ජකයා джōтик´аиā м 1) астрю´лог,

звездочёт; 2) астроно´м.

ජය джōтийа 1) ого´нь, свет 2)

блеск´, лучеза´рность- 3) звезда´.

ජයා джōтииā см. ජකයා.

ජාය джиāмитийа теоме´´трия.

ජඨ джйƏšṫха пе´´рвый, выдаю´щий-

ся .


ඩ джха двадцать пятая буква син-

гальского алфавита.

ඩංකාරය джхаñкāрайа 1) жуж´ж´а´ние,