2
~
-
´
,
´
´
*
ඩ
д
ж
х
а
м
п
а
й
а
1
)
п
р
ы
ж
о
к
п
р
ь
г
а
-
´
´
´
;
н
ь
е
2
)
п
о
д
ё
р
г
и
в
а
н
и
е
,
с
у
д
о
р
о
г
а
;
3
)
о
ж
и
д
а
.
´
´
,
н
и
е
н
а
д
е´
ж
д
а
.
.
*
ඩ
д
ж
х
а
м
п
ā
в
а
о
м
*
ඩ
.
´
*
ඩ
д
ж
х
а
р
а
й
а
в
о
д
о
п
а
д
.
´
´
´
*
ඩ
д
ж
х
а
р
и
й
а
1
)
в
о
д
о
п
а
д
;
2
)
р
е
к
а
-
´
*
*
*
д
ж
*
х
а
л
а
в
а
1
)
д
о
ч
ь
;
2
)
с
о
л
н
е
ч
.
,
´
´
н
ы
й
с
в
е
т
-
я
р
к
о
с
т
ь
б
л
е
с
к
.
´
.
*
ඩ
д
ж
х
а
л
л
а
к
а
й
а
м
у
з
т
а
р
е´
л
к
а
.
´
´
.
*
ඩ
д
ж
х
а
л
л
а
й
ā
м
б
о
к
с
ё
р
;
б
о
р
е´
ц
.
´
´
*
ඩ
*
д
ж
*
х
а
š
а
й
а
1
)
ж
а
р
а
;
2
)
л
е
с
-
*
*
*
ñ
а
д
в
а
д
ц
а
т
ь
*
и
е
с
т
а
я
о
у
к
в
а
с
и
н
.
г
а
л
ь
с
к
о
г
о
а
л
ф
а
в
и
т
а
-
´
*
*
*
ñ
а
т
т
и
й
а
о
б
ь
я
в
л
е´
н
и
е
,
п
р
о
в
о
з
.
´
г
л
а
ш
е´
н
и
е
-
;
´
*
*
ñ
а
а
й
а
1
)
з
н
а
н
и
е
´
2
)
б
л
а
г
о
р
а
.
´
,
´
з
у
м
и
е
р
а
с
с
у
д
и´
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
-
´
*
*
*
*
ñ
ā
н
а
в
а
н
т
а
у
м
н
ы
й
;
б
л
а
г
о
р
а
.
´
з
у
м
н
ы
й
*
*
ñ
а
д
в
а
д
ц
а
т
ь
с
е
д
ь
м
а
я
о
у
к
в
а
о
и
н
*
.
г
а
л
ь
с
к
о
г
о
а
л
ф
а
в
и
т
а
.
´
´
´
*
*
ñ
а
п
и
т
а
о
к
о
т
о
р
о
м
з
н
а
ю
т
*
и
з
в
е´
с
т
н
ы
й
.
.
ñ
а
п
т
а
е
м
.
´
*
*
ñ
а
п
т
и
й
а
з
н
а
н
и
е
.
´
´
ñ
а
т
а
и
з
в
е´
с
т
н
ы
й
,
п
о
з
н
а
н
н
ь
й
´
*
*
ñ
ā
т
а
в
й
а
1
)
п
о
з
н
а
в
а
е
м
ы
й
-
2
)
.
´
´
´
к
о
т
о
р
ы
й
н
е
о
б
х
о
д
и´
м
о
п
о
з
н
а
т
ь
.
´
ñ
а
т
и
р
ю
д
с
т
в
е
н
н
ы
й
.
´
*
*
ñ
ā
т
и
к
у
*
а
й
а
р
к
д
с
т
в
е
н
н
и
к
и
.
´
*
ñ
ā
т
и
т
в
а
и
а
р
о
д
с
т
в
о
.
´
´
.
ñ
ā
т
и
й
ā
м
р
о
д
с
т
в
е
н
н
и
к
-
*
*
ñ
ā
н
а
д
а
р
ш
*
а
н
а
и
а
(
с
в
е
р
х
ь
´
´
´
е
с
т
е´
с
т
в
е
н
н
о
е
)
п
р
о
н
и
к
н
о
в
е´
н
и
е
в
п
р
о
ш
*
л
о
е
,
´
´
´
´
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
и
б
у
д
у
щ
е
е
,
к
о
т
о
р
ы
м
в
л
а
д
е´
л
.
д
´
*
у
д
а
1
8
*
~ 2


ඩපය джхампайа 1) прыжо´к´, прь´га-

нье; 2) подёргивание, су´дорога; 3) ож´ида´-

ние, наде´´ ж´да.

ඩපාව джхампāва ом. ඩපය.

ඩරය джхарайа водопа´д.

ඩය джхарийа 1) водопа´д; 2) рек´а´.

ලාව джхалава 1) дочь; 2) со´лнеч-

ный свет-´ я´ркость, блеск.

ඩලකය джхаллакайа муз. таре´´лка.

ඩලයා джхаллайā м. боксёр;´ боре´´ц.

ඩෂය джхаšайа 1) ж´ара´; 2) лес.

ñа двадцать иестая оуква син-

гальского алфавита.

ය ñаттийа обьявле´´ние, провоз-

глаше´´ние.

ාණය ñаṅайа 1) зна´ние;´ 2) благора-

зу´мие, рассуди´´тельность.

ාණවත ñāнаванта у´мный; благора-

зу´мный.

ñа двадцать седьмая оуква оин

гальского алфавита.

තñапита о кото´ром зна´ют изве´´стный.

ඥත ñапта ем. ඥත.

ය ñаптийа зна´ние.

ඥත ñата изве´´стный, по´знаннь й.

ාතව ñāтавйа 1) познава´емый- 2)

кото´рый необходи´´мо позна´ть.

ඥා ñати рю´дственный.

ාලය ñāтику айа рк´дственники.

ඥාවය ñāтитваиа родство´.

ඥායා ñāтийā м. ро´дственник´.

ානදශනය ñāнадаршанаиа (сверхь-

есте´´ственное) проникнове´´ние в про´шлое,

настоя´щее и бу´дущее, кото´рым владе´´л

у´дда.

1 8