*
´
.
1
*
*
ඩ
д
ж
х
а
š
а
й
ā
м
*
1
)
р
ь
´
б
а
´
2
)
а
с
т
р
.
´
1
1
*
ы
б
ы
(
с
о
з
в
е
з
д
и
е
и
з
н
а
к
з
о
д
и
а
к
а
)
´
´
1
*
ඩ
д
ж
х
ā
а
й
а
1
)
б
е
с
е´
д
к
а
;
2
)
л
е
с
.
.
´
1
*
*
ඩ
*
д
ж
х
а
н
а
й
а
с
м
.
´
´
1
*
*
*
*
д
ж
*
х
и
н
т
у
и
с
а
н
д
а
л
ю
в
о
е
д
е´
р
е
в
о
´
1
*
*
*
д
ж
х
и
л
л
и
к
ā
в
а
1
)
я
р
к
о
с
т
ь
,
´
´
´
~
1
б
л
е
с
к
в
е
л
и
к
о
л
е´
п
и
е
;
п
ы
ш
н
о
с
т
ь
,
р
о
с
к
о
ш
ь
-
-
´
´
´
´
´
1
2
)
с
в
е
р
ч
о
к
;
3
)
с
т
р
е
к
о
т
а
н
и
е
с
в
е
р
ч
к
а
;
4
)
п
о
.
´
´
*
л
о
т
е´
н
ц
е
;
5
)
т
р
я
п
ь
ё
,
в
е´
т
о
ш
ь
-
1
*
*
*
д
ж
*
х
и
*
*
л
и
й
а
1
)
с
в
е
т
;
2
)
ф
и
.
´
´
´
.
´
´
1
т
и
л
ь
;
3
)
м
у
з
т
а
р
е´
л
к
а
-
4
)
с
в
е
р
ч
о
к
´
´
*
*
*
*
ñ
ā
н
а
с
н
ā
н
а
й
а
к
р
е
щ
*
е´
н
и
е
.
´
1
(
о
б
р
я
д
)
´
~
к
р
е
с
т
и´
т
ь
-
´
1
.
*
ñ
ā
ā
б
х
и
м
ā
н
а
й
а
п
е
д
а
н
.
´
1
т
и´
з
м
.
.
´
1
*
*
*
ñ
ā
т
а
к
а
й
ā
с
м
*
*
*
.
´
1
*
*
ñ
а
т
и
т
в
а
й
а
р
о
д
с
т
в
о
.
´
´
.
1
*
*
*
ñ
ā
т
и
й
ā
м
р
о
д
с
т
в
е
н
н
и
к
´
.
1
*
*
*
ñ
а
в
з
в
у
к
о
п
о
д
р
м
я
у
к
а
н
ь
е
´
~
.
´
´
1
м
я
у
к
а
т
ь
*
*
´
´
1
ñ
ā
н
а
д
ī
п
а
й
а
с
в
е´
т
о
ч
м
у
д
р
к
*
с
т
и
,
.
´
1
з
н
а
н
и
й
´
´
1
ñ
ā
н
а
й
а
м
у
д
р
о
с
т
ь
-
п
р
е
д
у
с
м
о
т
р
и
*
.
1
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
´
´
´
1
ñ
ā
н
а
в
а
т
у
м
н
ы
й
-
п
р
е
д
у
с
м
о
т
р
и
-
.
1
т
е
л
ь
н
ы
й
.
.
1
*
*
*
ñ
ā
н
а
в
а
н
*
а
с
м
´
´
1
*
*
*
ñ
ā
н
а
в
а
н
т
а
и
ā
м
.
у
м
н
ы
й
,
.
´
´
´
1
п
р
е
д
у
с
м
о
т
р
и
т
е
л
ь
н
ы
й
п
е
л
о
в
е
к
´
´
´
1
*
*
-
*
*
ñ
а
н
а
ш
*
а
к
т
и
и
а
с
и
л
а
у
м
а
*
.
´
1
и
н
т
е
л
л
е´
к
т
а
´
1
*
ñ
ā
н
Ə
н
д
р
и
и
а
й
а
о
р
г
а
н
.
1
ч
у
в
с
т
в
´
-
1
*
*
ñ
ā
п
а
н
а
и
а
с
о
о
б
щ
е´
н
и
е
,
и
н
ф
*
о
р
*
.
´
1
м
а
ц
и
п
´
´
1
*
*
ñ
ā
*
т
и
и
а
з
н
а
н
и
е
,
п
о
н
и
м
а
н
и
е
*
ඥා  


1 ඩෂයා джхаšайā м 1) рь´ба´ 2) астр.´

1 1 ы´бы (созвездие и знак зодиака).

1 ඩාටය джхāṫайа 1) бесе´´дк´а; 2) лес

1 ඩානය´ джханайа см. ධානය.

1  джхинтуḋи санда´лювое де´´рево.

1 කාව джхилликāва 1) я´ркость,

1 блеск~ великоле´´пие; пы´ шность, ро´скошь-

1 2) сверчо´к´; 3) стрекота´ние сверчка´;´ 4) по-

лоте´´нце; 5) тряпьё, ве´´тошь.

1 ය джхи лийа 1) свет; 2) фи-

1 ти´ль;´ 3) муз. таре´´лка-´ 4) сверчо´к.

ාණනානය ñāнаснāнайа к´реще´´ние

1 (обряд)´ ~ කරනවා крести´´ть.

1 .´ ාණාමානය ñāṅāбхимāнайа педан-

1 ти´´зм.

1 ාතකයා ñāтак´айā см. ායා.

1 ාවය ñатитвайа родство´.

1 ායා ñāтийā м. ро´дственник´.

1 ා ñав звукоподр. мяу´канье´ ~ ගා

1 නවා мяу´к´ать.


1 ඥානපය ñāнадīпайа све´´точ му´дрксти,

1 зна´ний.

1 ඥානය ñāнайа му´дрость- предусмотри´

1 тельность.

1 ඥානව ñāнават у´мный-´ предусмотри´-

1 тельный.

1 නවත ñāнаван а см. ඥානව.

1 ානවතය´ා ñāнавантаиā м. у´мный,

1 предусмотри´тельный пелове´к´.

1 -න ශය´ ñана шактииа си´ла ума´

1 интелле´´ кта.

1 ඥා යය ñāнƏндрииайа о´рган

1 чувств.

1 - ාපනය ñāпанаиа сообще´´ние, инфор

1 ма´цип.

1 ාය ñā тииа зна´ние, понима´ние