*
-
2
7
-
´
,
1
т
а
т
а
р
а
с
п
р
о
с
т
р
а
н
ё
н
н
ы
й
и
з
в
е´
с
т
.
н
ы
й
-
´
´
´
.
1
1
т
а
т
а
1
)
м
у
з
с
т
р
у
н
а
;
2
)
с
о
с
т
о
я
.
´
´
,
н
и
е
п
о
л
о
ж
е´
н
и
е
-
´
*
т
а
т
а
н
а
н
а
в
ā
1
)
т
я
ж
е
л
о
в
з
д
ы
´
´
´
,
´
´
х
а
т
ь
о
х
а
т
ь
с
т
о
н
а
т
ь
;
2
)
б
ь
*
т
ь
в
н
е
с
е
б
я
о
т
´
´
´
´
´
г
н
е´
в
а
;
3
)
г
р
е
м
е´
т
ь
,
г
р
о
х
о
т
а
т
ь
;
4
)
д
р
о
ж
а
т
ь
,
.
´
т
р
я
с
т
и´
с
ь
´
-
т
а
т
а
н
а
й
а
1
)
в
з
д
о
х
,
с
т
о
н
;
2
)
´
´
´
,
д
р
о
ж
ь
т
р
е´
п
е
т
;
3
)
г
н
е
в
,
я
р
о
с
т
ь
-
4
)
б
о
-
.
´
л
е´
з
н
ь
-
´
´
´
´
т
а
т
у
1
)
в
е
р
ё
в
к
а
;
б
е
ч
ё
в
к
а
;
2
)
с
т
р
у
´
´
´
´
´
;
´
н
а
т
е
т
и
в
а
;
3
)
м
е´
т
о
д
,
о
б
р
а
з
д
е´
й
с
т
в
и
я
;
-
´
´
,
´
´
4
)
п
о
л
о
ж
е´
н
и
е
с
о
с
т
о
я
н
и
е
;
~
х
о
р
о
´
´
´
ш
´
о
о
с
в
е
д
о
м
л
ё
н
н
ы
й
ч
е
л
о
в
е´
к
;
~
-
´
´
(
~
*
*
)
х
о
р
о
ш
о
о
с
в
е
д
о
м
л
ё
н
н
ы
е
к
р
у
;
´
г
и´
~
*
´
´
´
´
´
´
п
ы
т
а
т
ь
с
я
в
в
е
с
т
и
в
з
а
б
л
у
ж
д
е´
н
и
е
х
о
р
о
ш
*
о
-
´
´
´
´
о
с
в
е
д
о
м
л
ё
н
н
ь
х
л
ю
д
е´
й
;
5
)
с
г
и
б
а
н
и
е
;
6
)
ч
е
.
´
´
р
е
н
о
к
.
-
т
а
т
о
с
н
о
т
1
1
;
~
-
´
´
(
)
а
)
н
а
т
я
г
и
в
а
т
ь
с
т
р
у
н
ы
(
н
а
м
у
´
´
з
ы
к
а
л
ь
н
ы
*
й
и
н
с
т
р
у
м
е
н
т
)
;
б
)
н
а
т
я
г
и
в
а
т
ь
-
´
´
´
´
т
е
т
и
в
у
(
н
а
л
у
к
)
;
в
)
о
т
т
я
г
и
в
а
т
ь
т
е
т
и
в
у
л
у
-
´
к
а
(
п
е
р
е
д
в
ы
с
т
р
е
л
о
м
)
;
~
н
а
-
´
´
´
´
с
т
р
а
и
в
а
т
ь
с
т
р
у
н
н
ы
й
м
у
з
ы
к
а
л
ь
н
ы
й
и
н
с
т
р
у
.
´
м
е´
н
т
-
´
´
т
а
т
к
ā
л
а
й
а
1
)
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е´
-
´
´
´
´
м
я
с
о
в
р
е
м
е´
н
н
о
с
т
ь
;
2
)
т
о
в
р
е´
м
п
,
у
п
о
м
я
н
у
.
´
т
о
е
в
р
е´
м
я
.
´
´
.
т
а
т
т
а
к
ā
р
а
й
ā
м
п
л
о
т
н
и
к
.
´
´
т
а
т
т
у
в
а
с
о
с
т
о
я
н
и
е
,
п
о
л
о
ж
е´
н
и
е
.
´
´
т
т
а
т
э
ж
а
ж
д
а
.
.
т
а
т
т
в
а
й
а
с
м
-
´
´
´
т
а
т
п
а
р
а
1
)
п
р
и
л
е´
ж
н
ы
й
,
у
с
е´
р
д
´
.
-
´
´
´
;
н
ы
й
н
е
у
т
о
м
и´
м
ы
й
;
2
)
з
а
н
я
т
ы
й
(
ч
е
м
л
)
;
-
´
´
.
´
п
р
е´
д
а
н
н
ы
й
(
ч
е
м
у
-
л
)
;
~
*
б
ы
т
ь
п
р
е´
.
.
-
´
´
.
-
д
а
н
н
ы
м
(
ч
е
м
у
л
)
;
б
ы
т
ь
з
а
н
я
т
ы
м
(
ч
е
м
л
)
´
´
т
а
т
п
а
р
а
к
а
м
а
п
р
и
л
е
ж
а
н
и
е
,
.
´
´
у
с
е´
р
д
и
е
´
н
е
у
т
о
м
и´
м
о
с
т
ь
.
´
´
т
а
т
п
а
р
а
й
а
с
е
к
у
н
д
а
-
´
т
а
т
п
а
р
ā
й
а
а
1
)
п
р
е´
д
а
н
;
´
´
´
-
н
ы
й
(
ч
е
м
у
л
)
;
2
)
у
с
е´
р
д
н
ы
й
,
п
р
и
л
е´
ж
н
ы
й
.
´
н
е
у
т
о
м
и´
м
ы
й
´
т
а
т
п
а
р
и
д
и
с
о
о
т
в
е´
т
с
т
в
у
ю
ш
и
й
.
´
д
е
й
с
т
в
и´
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
- 27


තත 1 тата распространённый, изве´´ст-

ный .

තත 11 тата 1) муз. струна´;´ 2) состоя´-

ние, полож´е´´ние.

තතනනවා татананавā 1) тяжело´ взды-

ха´ть о´хать, стона´ть;´ 2) бь ть вне себя´ от

гне´´ва; 3) греме´´ть, грохота´ть; 4) дрож´а´ть,

трясти´´ сь .

- තතනය татанайа 1) вздох, стон;´ 2)

дрожь, тре´´пет;´ 3) гнев, я´рость- 4) бо-

ле´´ знь.

ත тату 1) верёвк´а;´ бечёвк´а;´ 2) стру-

на´; тетива´;´ 3) ме´´тод, о´браз де´´йствия;

4) полож´е´´ние, состоя´ние;´ ~ දනා хоро-

ш´о´ осведомлённый челове´´к´; ~ දන

(~ දනාඅය´ ) хорошо´ осведомлённые кру-

ги´´; ~ දනා අයට කා ළ කඩා පානවා

пы´та´ться ввести´ в заблуж´де´´ние хорошо´

осведомлённьх люде´´й;´ 5) сгиба´ние;´ 6) че-

рено´к´.

- ත тат осн. от තත 11; ~ කවනවා

(දමනවා) а) натя´гивать стру´ны (на му-

зыкальны´й инструмент); б) натя´гивать

тетиву´ (на лук); в) оття´гивать тетиву´ лу´-

ка (перед выстрелом);´ ~ සරහනවා на-

стра´ивать стру´нный музык´а´льный инстру-

ме´´нт.

තකාලය таткāлайа 1) настоя´щее вре´´-

мя совреме´´нность;´ 2) то вре´´мп, упомя´ну-

тое вре´´мя.

තතකාරයා таттакāрайā м. пло´тник´.

තව таттува состоя´ние, положе´´ние.

තත таттэ жа´ж´да.

තවය таттвайа см. තවය.

තපර татпара 1) приле´´ж´ный, усе´´рд-

ный; неутоми´´мый;´ 2) за´нятый (чем-л.);´

пре´´данный (чему-л.);´ ~ වනවා быть пре´´-

данным (чему-л.);´ быть за´нятым (чем-л.).

ත  පරකම татпаракама прилеж´а´ние,

усе´´рдие´ неутоми´´ мость.

තපරය татпарайа сек´у´нда.

ත පරායණ татпарāйаṅа 1) пре´´дан-

ный (чему-л );´ 2) усе´´рдный, приле´´жный;

неутоми´´мый.

ත  ප татпариди соотве´´ тствуюший

действи´´тельности.