*
п
*
´
,
´
.
т
а
т
л
э
с
а
н
а
р
е
ч
н
а
д
е´
л
е
ф
а
к
-
.
´
т
и
ч
е
с
к
и
-
,
´
´
´
т
а
т
в
а
й
а
1
)
н
о
р
м
а
,
п
о
р
я
д
о
к
с
о
-
´
з
´
;
и
´
т
с
о
я
н
е
с
п
о
и´
-
´
´
´
´
´
ц
и
и
с
и´
л
ы
;
2
)
д
е
й
с
т
в
и´
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
,
п
о
л
о
ж
е´
-
´
´
´
´
´
´
н
и
е
о
б
с
т
а
н
о
в
к
а
;
~
ж
и´
з
н
е
н
н
ы
й
у
р
о
´
´
в
е
н
ь
;
~
с
у
щ
е
с
т
в
у
ю
щ
а
я
о
б
с
т
а
н
о
*
´
´
-
´
в
к
а
;
~
с
т
а
т
у
с
к
в
о
,
с
у
щ
е
с
т
в
у
ю
щ
е
е
´
´
п
о
л
о
ж
е´
н
и
е
в
е
*
ц
е´
й
;
-
´
´
´
´
~
с
о
в
р
е
м
е´
н
н
а
я
м
е
ж
д
у
н
а
р
о
д
н
а
я
о
б
с
т
а
н
о
в
´
´
´
к
а
;
හ
~
б
е´
д
с
т
в
е
н
н
о
е
п
о
л
о
ж
е´
н
и
е
;
-
´
´
´
´
~
ч
р
е
з
в
ы
ч
а
й
н
о
е
п
о
л
о
ж
е´
н
и
е
´
3
)
к
а
ч
е
.
.
.
с
т
в
о
(
т
о
в
а
р
а
и
т
п
)
´
т
а
т
в
ā
к
а
р
а
с
о
о
т
в
е´
т
с
т
в
у
ю
щ
и
й
.
ч
´
,
´
д
е
й
с
т
в
и
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
р
е
а
л
ь
н
ы
й
.
т
а
т
в
ā
к
ā
р
а
й
э
н
н
а
р
е
ч
-
´
´
´
в
с
о
о
т
в
е´
т
с
т
в
и
и
с
д
е
й
с
т
в
и´
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
ю
,
р
е
а
.
л
ь
н
о
-
´
.
т
а
т
с
а
м
а
1
)
л
и
н
г
в
т
а
т
с
а
м
а
(
с
л
о
,
в
а
п
е
р
е
и
*
е
д
*
и
и
е
и
з
д
р
у
г
о
г
о
я
з
и
к
а
о
е
з
´
´
и
з
м
е
н
е
н
и
я
)
;
2
)
о
д
и
н
а
к
о
в
ы
й
,
и
д
е
н
т
и
ч
н
ы
й
,
.
´
´
т
о
ж
д
е´
с
т
в
е
н
н
ы
й
´
т
а
т
с
в
а
б
х
ā
в
а
д
е
й
с
т
в
и´
т
е
л
ь
н
о
е
.
´
´
п
о
л
о
ж
е´
н
и
е
-
´
ч
´
т
а
т
х
и
а
д
е
й
с
т
в
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
,
н
а
с
т
о
я
.
´
щ
и
й
,
р
е
а
л
ь
н
ы
й
.
.
а
т
а
т
х
й
т
ā
в
а
с
м
-
´
´
т
а
т
х
й
а
й
а
д
е
й
с
т
в
и
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
,
р
е
а
.
л
ь
н
о
с
т
ь
-
´
,
´
т
а
д
а
1
)
т
в
ё
р
д
ы
й
,
ж
ё
с
т
к
и
й
н
е
г
н
у
´
´
,
´
´
щ
и
й
с
я
;
2
)
у
с
т
о
й
ч
и
в
ы
й
н
е
п
о
к
о
л
е
б
и´
м
ы
й
;
´
´
´
´
3
)
у
п
р
я
м
ы
й
;
н
а
с
т
о
й
ч
и
в
ы
й
,
у
п
о
р
н
ы
й
;
4
)
´
´
´
´
´
с
т
р
о
г
и
й
;
с
у
р
о
в
ы
й
;
#
~
а
)
д
е´
л
а
т
ь
-
´
´
,
´
,
т
в
ё
р
д
ы
м
с
к
р
е
п
л
я
т
ь
у
к
р
е
п
л
я
т
ь
;
б
)
у
т
в
е
р
´
´
´
´
´
´
ж
д
а
т
ь
;
в
)
с
ж
и
м
а
т
ь
,
с
д
а
в
л
и
в
а
т
ь
;
д
а
в
и
т
ь
;
´
´
´
´
г
)
о
ж
е
с
т
о
ч
а
т
ь
;
~
с
т
а
н
о
в
и´
т
ь
с
я
.
´
,
т
в
ё
р
д
ы
м
п
р
о
ч
н
ы
м
-
´
´
т
а
д
а
н
а
н
т
а
р
а
1
)
с
о
п
р
и
к
а
с
а
.
´
´
´
,
ю
щ
и
й
с
я
с
м
е´
ж
н
ы
й
;
2
)
с
л
е´
д
у
ю
щ
и
й
-
.
т
а
д
а
н
а
н
т
а
р
а
в
а
н
а
р
е
ч
в
п
о
.
´
´
´
,
´
с
л
е´
д
с
т
в
и
и
п
о
т
о
м
,
п
о
з
ж
е
´
´
т
а
д
а
б
а
д
а
й
а
б
о
л
ь
ш
о
е
с
к
о
п
л
е´
н
и
е
´
´
´
-
ч
е
г
о
л
;
д
а
в
к
а
;
~
с
к
о
п
л
е´
н
и
е
.
´
´
´
т
р
а
н
с
п
о
р
т
а
,
п
р
о
б
к
а
-
´
,
´
´
т
а
д
а
б
а
*
а
1
)
о
ч
е
н
ь
с
и´
л
ь
н
ы
й
м
о
щ
-
´
´
´
´
´
´
н
ы
й
;
м
о
г
у
щ
е
с
т
в
е
н
н
ы
й
;
2
)
с
т
р
о
г
и
й
-
с
у
р
о
п තදබ


තලස татлэса нареч. на де´´ле, фак´-

ти´чески.

තවය татвайа 1) но´рма, поря´док´, со-

стоя´ние;´ ශම තවයක ට с пози´´-

ции си´´лы;´ 2) действи´´тельность, полож´е´´-

ние обстано´вк´а;´ වන ~ ж´и´´зненный у´ро-

вень; පවන ~ существу´ющая обстано´

вка; යථා ~ ста´тус-кво´, существу´ющее

положе´´ние веце´´й; වතමාන ජාතතර

~ совреме´´нная меж´дунаро´дная обстано´в-

ка; හන ~ бе´´дственное полож´е´´ние; හ

 ~ чрезвыча´йное положе´´ние´ 3) к´а´че-

ство (товара и т. п.).

තවාකාර татвāкара соотве´´тствующий

действи´тельности, реа´лчьный.

ත වාකාරය татвāкāрайэн нареч.

в соотве´´тствии с действи´´тельностью, реа´-

льно.

තසම татсама 1) лингв. татса´ма (сло-

ва, переиедиие из другого язика оез

изменения); 2) одина´ковый, иденти´чный,

тож´де´´ственный.

තවභාව татсвабхāва действи´´тельное

полож´е´´ ние.

තථ татхиа действи´´телчьный, настоя´-

щий, реа´льный.

තථතාව татхйатāва см. තථය.

තථය татхйайа действи´тельность, реа´-

льность.

තද тада 1) твёрдый, ж´ёсткий, негну´-

щийся;´ 2) усто´йчивый, непоколеби´´мый;´

3) упря´мый;´ насто´йчивый, упо´рный; 4)

ст´ро´гий;´ суро´вый; # ~ කරනවා а) де´´лать

твёрдым, скрепля´ть, укрепля´ть;´ б) утвер-

жда´ть; в) сж´има´ть, сда´вливать;´ дави´ть;

г) ож´есточа´ть;´ ~ වනවා станови´´ться

твёрдым, про´ чным.

තදන තර таданантара 1) соприк´аса´-

ющийся, сме´´жный;´ 2) сле´´дующий.

තදනතරව таданантарава нареч. впо-

сле´´дствии, пото´м, по´зж´е.

තදබදය тадабадайа большо´е скопле´´ние

чего-л ; да´вк´а; රථවාහන ~ скопле´´ние

тра´нспорта, про´бк´а.

තදබල тадаба а 1) о´чень си´´льный, мо´щ-

ный;´ могу´щественный;´ 2) стро´гий-´ суро´-