2
-
´
*
т
а
н
т
р
и
й
а
1
)
в
е
р
ё
в
к
а
,
б
е
ч
ё
в
к
а
;
.
´
´
´
´
´
´
2
)
п
р
о
в
о
л
о
к
а
-
с
т
р
у
н
а
;
3
)
в
е´
н
а
;
а
р
т
е´
р
и
я
-
´
´
´
*
т
а
н
д
и
р
а
м
а
1
)
у
л
о
в
к
а
,
и
н
т
р
и
.
´
´
´
г
а
;
2
)
в
е
р
о
л
о
м
с
т
в
о
,
и
з
м
е´
н
а
.
´
т
а
н
д
и
р
а
м
к
ā
р
а
й
ā
м
.
´
´
´
и
н
т
р
и
г
а
н
,
о
б
м
а
н
щ
и
к
.
´
.
т
а
н
д
р
а
в
ā
й
а
й
ā
м
т
к
а
ч
.
.
т
а
н
д
р
ā
*
у
с
м
-
´
т
а
н
д
р
а
в
а
1
)
у
с
т
а
л
о
с
т
ь
;
2
)
д
р
е
.
´
м
о
т
а
.
´
,
´
*
*
т
а
н
д
р
и
м
е
д
л
и
т
е
л
ь
н
ы
й
л
е
н
и
в
ы
й
-
´
´
т
а
н
д
р
и
к
ā
в
а
д
р
е
м
о
т
а
;
л
е´
.
н
о
с
т
ь
.
.
*
т
а
н
д
р
и
п
ā
д
и
к
а
й
ā
м
з
о
о
л
.
´
л
е
н
и´
в
е
ц
.
.
т
а
н
д
р
и
й
а
с
м
´
´
´
´
т
а
п
а
н
а
й
а
1
*
с
о
л
н
ц
е
;
2
*
ж
а
р
а
,
-
.
´
´
´
´
´
п
е´
к
л
о
;
3
)
ж
а
р
к
о
в
в
р
е´
м
я
г
о
д
а
;
4
)
р
е
л
т
а
.
´
´
п
а
н
а
я
(
о
д
и
н
и
з
в
о
с
ь
м
и
а
д
о
в
)
;
5
)
г
о
р
е
.
´
т
а
п
а
н
и
ш
*
р
и
т
а
а
с
к
е
т
и´
ч
е
с
к
и
й
-
´
1
т
а
п
а
н
ī
й
а
1
)
п
л
а
в
к
и
й
;
2
)
к
о
-
´
´
´
´
т
о
р
ы
й
н
е
о
б
х
о
д
и´
м
о
п
е
р
е
н
о
с
и´
т
ь
к
а
к
е
п
и
т
и
.
´
м
ь
ю
.
´
1
1
т
а
п
а
н
ī
й
а
з
о
л
о
т
о
´
´
´
´
´
´
т
а
п
а
й
а
1
)
ж
а
р
а
;
2
)
ж
а
р
к
о
е
в
р
е´
-
-
´
´
´
´
,
´
м
я
г
о
д
а
л
е´
т
о
;
3
)
г
о
р
е
,
с
т
р
а
д
а
н
и
е
,
н
е
.
´
´
с
ч
а
с
т
ь
е
;
4
)
е
п
и
т
и
м
ь
я
-
´
´
т
а
п
а
с
а
1
)
р
е
л
и
г
и
о
з
н
о
е
в
о
з
д
е
р
ж
а
´
´
´
,
н
и
е
а
с
к
е
т
и´
з
м
;
е
п
и
т
и
м
ь
я
;
2
)
р
е
л
и
г
и
о
з
н
ы
е
-
´
´
´
´
´
´
´
о
б
р
я
д
ы
р
а
з
л
и´
ч
н
ы
х
к
а
с
т
´
3
)
в
л
а
ж
н
о
е
ж
а
р
.
´
´
к
о
е
в
р
е´
м
п
г
о
д
а
´
´
т
а
п
а
с
а
ñ
г
а
й
а
1
)
а
с
к
е
т
и´
ч
е
с
к
и
й
-
´
´
´
´
о
б
р
я
д
;
2
)
л
ю
б
о
й
и
з
т
р
и
н
а
д
ц
а
т
и
а
с
к
е
т
и´
ч
е
с
.
´
к
и
х
о
б
р
я
д
о
в
.
.
т
а
п
а
с
ā
с
м
-
´
´
1
т
а
п
а
с
а
с
к
е
т
и´
ч
е
с
к
и
й
,
о
т
ш
е´
л
ь
н
и
.
´
,
ч
е
с
к
и
й
м
о
н
а
с
т
ы
р
с
к
и
й
~
-
.
п
1
1
т
а
а
с
о
с
н
о
т
´
´
´
(
)
м
о
н
а
с
т
ы
р
ь
;
~
с
о
б
л
ю
д
а
т
ь
.
´
´
´
о
б
р
я
д
ы
р
е
л
и
г
и
о
з
н
о
г
о
а
с
к
е
т
и´
з
м
а
.
´
т
а
п
а
с
б
х
ā
в
а
й
а
а
с
к
е
т
и´
з
м
.
.
т
а
п
а
с
й
ā
в
а
о
м
-
´
.
´
*
т
а
п
а
с
в
а
р
а
й
ā
м
а
с
к
е´
т
,
о
т
.
´
´
,
´
´
ш
е´
л
ь
н
и
к
з
а
т
в
о
р
н
и
к
-
´
´
т
а
п
а
с
в
и
а
с
к
е
т
и´
ч
е
с
к
и
й
;
ф
а
н
а
т
и´
ч
.
н
ы
й
- 2


ත ය тантрийа 1) верёвк´а, бечёвка;

2) про´волок´а- струна´;´ 3) ве´´на; арте´´ рия.

තරම тандирама 1) уло´вк´а, интри´-

га;´ 2) вероло´мство, изме´´на.

ත´ රකාරයා тандирамкāрайā м.

интрига´н, обма´нщик´.

තවායයා тандравāйайā м. тк´ач.

තා тандрā у см. ත.

තාව тандрава 1) уста´лость; 2) дре-

мо´та.

ත тандри медли´тельный, лени´вый.

තකාව тандрикāва дремо´та; ле´´-

ность.

තපාකයා тандрипāдикайā м. зоол.

лени´´вец.

තය тандрийа см. තකාව.

තපනය тапанайа 1 со´лнце;´ 2 ж´ара´,

пе´´кло; 3) ж´а´рков вре´´мя го´да; 4) рел. та-

па´ная (один из восьми адов); 5) го´ре.

තපත тапанишрита аскети´´ческий.

තපය 1 тапанīйа 1) пла´вкий; 2) ко-

то´рый необходи´´мо переноси´´ть как´ епити-

мью´ .

තපය 11 тапанīйа зо´лото.

තපය тапайа 1) ж´ара´;´ 2) ж´а´ркое вре´´-

мя го´да, ле´´то;´ 3) го´ре, страда´ние, не-

сча´стье; 4) епитимья´.

තපස тапаса 1) религио´зное воздержа´-

ние, аскети´´зм; епитимья´; 2) религио´зные

обря´ды разли´´чных к´аст´ 3) вла´ж´ное ж´а´р-

кое вре´´мп го´да.

තපසංගය тапасаñгайа 1) аск´ети´´ческий

обря´д; 2) любо´й из трина´дцати аскети´´чес-

ких обря´дов.

තපසා тапасā см. තාපසයා.

තප 1 тапас аскети´´ческий, отше´´льни-

ческий, монасты´рский.

තප 11 тапас осн. от තපස- ~ මඩම

(ශාලාව) монасты´рь;´ ~ ර නවා соблюда´ть

обря´ды религио´зного аскети´´зма.

තපභාවය тапасбхāвайа аскети´´зм.

තපසාව тапасйāва ом. තාපසකම.

තපවරය´ ා тапасварайā м. аске´´т, от-

ше´´льник´, затво´рник´.

තප тапасви аскети´´ческий; фанати´´ч-

ный.