*
1
*
*
-
´
´
.
1
т
а
п
а
с
в
и
н
и
ж
*
н
а
б
о
ж
н
а
я
ж
е´
н
.
´
1
ш
и
н
а
,
м
о
н
а
х
и
н
я
.
´
.
1
т
а
п
а
с
в
и
й
ā
м
а
с
к
е´
т
-
´
´
1
т
а
п
и
н
а
в
а
г
р
е
т
ь
с
я
;
~
т
р
ё
т
ь
.
´
´
´
1
с
я
у
о
г
н
я
;
~
г
р
е
т
ь
с
я
н
а
с
о
л
н
ц
е
´
´
1
т
а
п
ō
а
с
к
е
т
и
ч
е
с
к
и
й
;
~
´
´
´
1
(
)
б
л
а
г
о
ч
е
с
т
и´
в
ы
й
а
с
к
е´
т
,
с
в
я
т
о
ш
а
-
;
´
´
а
´
´
1
~
(
)
о
б
р
з
ж
и
з
н
и
а
с
к
е´
т
а
~
-
´
´
´
´
´
´
1
*
м
о
г
и´
л
а
а
с
к
е´
т
а
,
о
т
ш
е´
л
ь
н
и
к
а
;
с
в
п
щ
е´
н
-
´
´
´
´
1
н
а
п
м
о
г
и´
л
а
;
~
ඩ
д
о
с
т
и´
г
ш
и
й
с
о
в
е
р
ш
е´
н
.
´
´
´
1
с
т
в
а
в
с
о
б
л
ю
д
е´
н
и
и
о
б
р
я
д
о
в
а
с
к
е
т
и
з
м
а
´
,
´
1
т
а
п
т
а
1
)
н
а
г
р
е´
т
ь
й
г
о
р
я
ч
и
й
-
-
´
´
,
1
2
)
о
п
а
л
ё
н
н
ы
й
о
б
о
ж
ж
ё
н
н
ы
й
;
3
)
с
т
р
а
д
а
ю
.
´
1
щ
и
й
,
н
е
с
ч
а
с
т
н
ы
й
.
´
1
т
а
п
п
а
а
й
а
у
д
о
в
л
е
т
в
о
р
е´
н
и
е
´
.
*
т
а
п
п
а
л
и
й
ā
м
т
о
л
с
т
ы
й
ч
е
л
о
-
.
´
´
´
´
*
в
е´
к
н
и´
з
к
о
г
о
р
о
с
т
а
.
´
,
´
т
а
п
п
ā
л
и
п
о
л
н
ы
й
т
о
л
с
т
ы
й
-
,
´
т
а
п
п
у
в
а
н
а
в
ā
м
ы
ч
а
т
ь
р
е
.
´
в
е´
т
ь
´
´
т
а
б
а
н
а
в
ā
1
*
к
л
а
с
т
ь
,
с
т
а
в
и
т
ь
,
.
´
,
´
´
´
п
о
м
е
щ
а
т
ь
;
2
)
о
т
к
л
а
д
ы
в
а
т
ь
х
р
а
н
и´
т
ь
.
.
т
а
б
а
в
а
с
м
.
.
т
а
б
а
в
а
н
а
в
ā
с
м
.
т
а
б
ā
п
*
р
и
ч
и
м
я
о
т
,
´
´
.
у
п
о
т
р
к
а
к
п
о
с
л
е
л
о
г
н
е
г
о
в
о
р
я
у
ж
е´
о
;
~
(
)
*
*
´
´
´
´
´
о
н
н
е
с
д
е´
л
а
л
д
а
ж
е
э
т
о
г
о
,
н
е
т
о
в
о
р
я
у
ж
е´
.
о
т
о
м
´
´
т
а
б
ā
г
а
н
н
а
в
ā
о
т
к
л
а
д
ь
в
а
т
ь
,
.
´
х
р
а
н
и´
т
ь
.
т
а
б
б
а
в
а
н
а
в
ā
п
о
н
у
д
о
т
.
.
´
.
т
а
м
а
м
е
с
т
е
г
о
-
´
´
.
.
т
а
м
а
т
а
м
а
н
м
е
с
т
м
н
к
а
ж
.
´
´
´
,
´
д
ы
й
в
о
т
д
е´
л
ь
н
о
с
т
и
к
а
ж
д
ы
й
с
а
м
.
.
а
т
а
м
т
а
м
у
н
с
м
´
.
.
т
а
м
а
н
1
)
м
е
с
т
с
м
-
.
.
2
)
у
п
о
т
р
к
а
к
у
в
а
ж
и
т
в
м
е
с
т
о
;
#
´
´
´
.
п
о
с
л
с
а
м
о
м
у
з
а
ж
а
р
и
т
ь
с
я
н
а
с
в
о
ё
м
м
а
с
л
е
-
.
.
(
т
е
п
о
с
т
р
а
д
а
т
ь
и
з
з
а
с
в
о
е
й
о
*
и
и
б
к
и
)
-
´
´
´
.
п
о
с
л
д
л
я
с
в
о
е´
й
г
о
л
о
в
ы
д
а
ё
т
т
е
н
ь
с
в
о
я
ж
е
.
.
´
р
у
к
а
(
т
е
ч
е
л
о
в
е
к
д
о
л
ж
е
н
з
а
о
о
т
и
т
ь
с
я
)
о
с
е
о
е
с
а
м
;
1 තම


1 තප тапасвини ж. на´божная же´´н-

1 шина, мона´хиня.

1 තපයා тапасвийā м. аске´´т.

1 තනවා тапинава гре´ться;  ~трё´ть-

1 ся у огня´; අව ~ гре´ться на со´лнце.

1 තප тапō аскети´ческий;´ ~ ධනයා

1 (ඩ ය) благочести´´вый аске´´т, свято´ша-

1 ~ වත (වෘය´ ) о´браз жи´зни аске´´та; ~ ව

1 තය´ моги´´ла аске´´та, отше´´льник´а; свпще´´н-

1 нап моги´´ла;´ ~ වෘඩ дости´´гший соверше´´н-

1 ства в соблюде´´нии обря´дов аскети´зма.

1 තත тапта 1) нагре´´ть й, горя´чий-

1 2) опалённый, обожжённый;´ 3) страда´ю-

1 щий, несча´стный.

1 තපණය таппаṅайа удовлетворе´´ние.

තපයා таппалийā м. то´лстый чело-

ве´´к´ ни´´зкого ро´ста.

තපා таппāли по´лный, то´лстый.

තපලනවා таппуванавā мыча´ть, ре-

ве´´ ть.

තබනවා табанавā 1 к´ласть, ста´вить,

помеща´ть; 2) отк´ла´дывать, храни´´ть.

තබව табава см. තභව.

තබවනවා табаванавā см. තබවනවා.

තබා табā прич. имя от තබනවා,

употр. как послелог не говоря´ уже´´ о;

ක ~ (යා) ම කව කළ නැත

он не сде´´лал да´же э´того, не товоря´ уже´´

о том.

තබාගනවා табāганнавā отк´ла´дь вать,

храни´´ть.

තබවනවා таббаванавā понуд. от තබ

නවා.

තම тама мест. его´.

තමතම таматаман мест. мн. ка´ж´-

дый в отде´´льности, к´а´ж´дый сам.

තමත таматамун см. තමතම.

තම таман 1) мест. см. ත-´

2) употр. как уважит. вместо තමා;

# තම තල තමම බැදනවා

посл. самому´ зажа´риться на своём ма´сле

(т. е. пострадать из-за своей о иибки)-

තමග සට තම අතමය සවනැල

посл. для свое´´й головы´ даёт тень своя´ же

рука´ (т. е. человек должен заоотиться

о сеое сам); තමග ගදර ර අැර