-
*
2
-
´
,
´
´
т
а
р
у
а
м
о
л
о
д
о
й
,
о
н
ь
й
ю
н
о
-
´
´
´
´
ш
е
с
к
и
й
;
~
ю
н
о
с
т
ь
,
м
о
л
о
д
о
й
в
о
з
.
р
а
с
т
´
´
т
а
р
у
а
к
а
м
а
м
о
л
о
д
о
с
т
ь
,
.
´
ю
н
о
с
т
ь
т
а
р
у
а
т
а
р
у
и
й
ō
.
,
´
´
.
м
н
ю
н
о
ш
и
и
д
е´
в
у
ш
к
и
м
о
л
о
д
ё
ж
ь
´
,
´
.
т
а
р
у
а
й
ā
м
ю
н
о
ш
а
м
о
л
о
д
о
й
.
´
´
ч
е
л
о
в
е´
к
-
´
т
а
р
у
ā
в
а
с
т
х
ā
в
а
м
о
л
о
.
´
´
,
´
д
о
с
т
ь
,
ю
н
о
с
т
ь
м
о
л
о
д
о
й
в
о
з
р
а
с
т
.
´
т
а
р
у
ā
с
т
х
и
х
р
я
*
ц
е
в
о
й
.
´
*
т
а
р
у
ā
с
т
х
и
й
а
х
р
я
щ
.
.
т
а
р
у
и
й
а
с
м
´
;
´
´
.
*
т
а
р
у
ī
ж
д
е´
в
у
ш
к
а
*
м
о
л
о
д
а
я
.
´
ж
е´
н
щ
и
н
а
.
.
т
а
р
у
у
с
м
´
´
´
´
т
а
р
у
в
а
1
)
д
е´
р
е
в
о
;
2
)
з
в
е
з
д
а
;
.
´
3
)
з
р
а
ч
о
к
-
´
´
´
т
а
р
к
а
л
о
г
и´
ч
н
ь
й
,
а
р
г
у
м
е
н
т
и´
р
о
в
а
н
-
ч
н
ы
й
(
о
д
о
к
а
з
а
т
е
л
ь
с
т
в
е
в
с
п
о
р
е
,
д
и
с
п
у
-
´
´
´
´
т
е
)
-
~
а
)
о
б
с
у
ж
д
а
т
ь
,
д
и
с
к
у
т
и´
.
´
´
´
р
о
в
а
т
ь
;
б
)
д
о
к
а
з
ы
в
а
т
ь
´
´
.
т
а
р
к
а
к
ā
р
а
й
ā
м
у
ч
а
с
т
н
и
к
.
´
´
´
,
´
д
е
б
а
т
о
в
п
р
е´
н
и
й
;
с
п
о
р
щ
и
к
-
´
´
´
т
а
р
к
а
й
а
1
)
с
п
о
р
,
д
и
с
к
у
с
с
и
я
,
п
о
.
´
´
´
´
л
е´
м
и
к
а
-
2
)
л
о
г
и
к
а
.
´
т
а
р
к
а
в
ā
д
а
й
а
д
и
а
л
е´
к
т
и
к
а
-
´
´
т
а
р
к
а
в
и
т
а
р
к
а
1
)
с
п
ю
р
я
´
´
´
,
щ
и
й
д
е
б
а
т
и´
р
у
ю
щ
и
й
,
о
б
с
у
ж
д
а
ю
щ
и
й
-
2
)
.
´
д
и
с
к
у
с
с
и
о
н
н
ы
й
´
´
´
т
а
р
к
а
в
и
д
й
а
в
а
1
)
л
о
г
и
к
а
;
.
´
´
2
)
д
и
а
л
е´
к
т
и
к
а
.
´
´
т
а
р
к
а
в
и
д
х
и
и
а
м
ё
т
о
д
с
п
о
р
а
.
т
а
р
к
а
ш
а
с
т
р
а
ñ
а
й
ā
м
.
´
´
д
и
а
л
е´
к
т
и
к
.
´
´
т
а
р
к
а
ш
*
ā
с
т
р
а
й
а
л
о
г
и
к
а
.
ඩ
т
а
р
к
а
с
и
д
д
х
ā
н
т
а
й
а
л
о
г
.
´
,
´
´
у
м
о
з
а
к
л
ю
ч
е´
н
и
е
в
ы
в
о
д
-
,
´
.
т
а
р
к
а
с
у
т
р
а
м
н
п
р
а
в
и
л
а
з
а
.
´
´
к
о
н
о
м
е´
р
н
о
с
т
и
с
п
о
р
а
-
.
т
а
р
к
ā
ñ
г
а
й
а
л
о
г
*
п
р
е
д
1
п
о
.
´
с
ы
л
к
а
.
´
´
т
а
р
к
ā
н
у
к
у
л
а
л
о
г
и´
ч
е
с
к
и
й
-
´
т
а
р
к
ā
н
у
г
ā
м
и
д
и
с
к
у
с
с
и
о
н
.
´
,
н
ы
й
с
п
о
р
н
ы
й
තරැණ - 2


තරැණ таруṅа молодо´й, о´нь й, ю´но-

шеский;´ ~ වයස ю´ность, молодо´й во´з-

раст.

තරැණකම таруṅак´ама мо´лодость,

ю´ ность.

තරැණ තරැය таруṅа таруṅийō

мн. ю´ ноши и де´´ вушки, молодёжь.

තරැණයා таруṅайā м. ю´ ноша, молодо´й

челове´´ к´.

තරැණාවථාව таруṅā вастхā ва мо´ло-

дость, ю´ ность, молодо´й во´зраст.

තරැණා таруṅāстхи хря цево´й.

තරැණාය´ таруṅāстхийа хрящ.

තරැය таруṅийа см. තරැ.

තරැ таруṅī ж. де´´вушк´а; молода´я

же´´нщина.

තරැ таруṅу см. තරැණ.

තරැව тарува 1) де´´рево;´ 2) звезда´;´

3) зрачо´к.

තක тарк´а логи´´чнь й, аргументи´´рован-

нычй (о доказательстве в споре, диспу-

те)-´ ~ කරනවා а) обсуж´да´ть, дискути´´-

ровать;´ б) док´а´зывать.

තකකාරයා таркакāрайā м. уча´стник´

деба´тов, пре´´ний; спо´рщик´.

තකය тарк´айа 1) спор, диск´у´ссия, по-

ле´´мик´а- 2) ло´гик´а.

තකවාදය таркавāдайа диале´´ктика.

තකතක тарк´авитарка 1) спю´ря-

щий, дебати´´рующий, обсуж´да´ющий- 2)

дискуссио´нный.

තකදාව тарк´авидйава 1) ло´гика;´

2) диале´´ ктик´а.

තකය таркавидхииа мё´тод спо´ра.

තකශඥයා таркашастраñайā м.

диале´´ ктик´.

තකශාතය таркашāстрайа ло´гик´а.

තකඩාතය таркасиддхāнтайа лог.

умозак´люче´´ние, вы´вод.

තකස таркасутра мн. пра´вила, за-

кономе´´ рности спо´ра.

තකාංගය таркāñгайа лог. пред1по-

сы´ лка.

තකාල таркāнукула логи´´ческ´ий.

තකාගා таркāнугāми дискуссио´н-

ный, спо´рный.